120th Anniversary of the January Uprising. Holy Mass for the Homeland at the Warsaw Church of Saint Stanisław Kostka on 30 January 1983

Keywords: Jerzy Popiełuszko, January Uprising, Mass for Homeland, patriotism, history of Poland

Abstract

The teaching of Blessed Jerzy Popiełuszko falls within the scope of patriotic preaching in Poland. In the years 1982–1984 he celebrated famous church services for the Homeland at the church of Saint Stanislaw Kostka in the Warsaw district of Żoliborz. Each monthly service had a unique form since it included prayers for the Nation, singing, special decoration of the chancel, poetry recitals, and a sermon. All of that was designed to convey a patriotic message, typically focusing on one subject, as each mass was dedicated to a different issue. The liturgy of 30 January 1983 was exceptional, which the martyr for communism celebrated on the 120th anniversary of the January Uprising. In the sermon, he presented the social situation leading to a common effort to regain independence in 1863. Popiełuszko referred to the November Uprising, the Polish–Soviet War and World War II in order to better present the history of Polish efforts to make the Nation and Poland free. The chaplain of the Solidarity Movement used that to strengthen the faithful’s love of the Homeland, so that they would become hopeful and steadfast in their struggle for the rights of individual people and society to be respected, disregarded by the totalitarian regime. The whole event was made complete by the use of special decorations and poetic contributions.

Author Biography

Grzegorz Kamil Szczecina, The John Paul II Catholic University of Lublin, Faculty of Theology

Mgr lic. Grzegorz Kamil Szczecina – doktorant Sekcji Historii Kościoła i Patrologii w Instytucie Nauk Teologicznych KUL

References

Czaczkowska E.K., Wiścicki T., Ksiądz Jerzy Popiełuszko, Warszawa 2009.

Czaczkowska E.K., Wiścicki T., Ksiądz Jerzy Popiełuszko. Wiara, nadzieja, miłość. Biografia błogosławionego, Kraków 2017.

Kindziuk M., Jerzy Popiełuszko. Biografia, Kraków 2018.

Kindziuk M., Świadek prawdy. Życie i śmierć księdza Jerzego Popiełuszki, Częstochowa 2010².

Lewek A., Kaznodziejstwo patriotyczne ks. Jerzego Popiełuszki, „Ateneum Kapłańskie” 143 (2003), nr 3, s. 476-493.

Malacki Z., Świadek trudnych czasów, w: Ksiądz Jerzy Popiełuszko. Kazania 1982-1984, red. Z. Malacki, Warszawa 2004, s. 3-8.

Mickiewicz A., Giaur, w: Poematy, dzieła, t. II, oprac. Cz. Zgorzelski, Warszawa 1997, s. 163.

Milcarek P., Jerzy Popiełuszko. Kapłan Miłości, Warszawa 2014.

Mularska A., Święty wśród nas. Błogosławiony ksiądz Jerzy Popiełuszko, Kraków 2015.

Niebelski Z.E., Styczniowe powstanie, w: Encyklopedia Katolicka, t. 18, red. E. Gigilewicz i in., Lublin 2013, kol. 1113-1118.

Nitecki P., Znak zwycięstwa. Ksiądz Jerzy Popiełuszko (1947-1984), Warszawa 1998.

Poezje i recytacje. Styczeń 1983, w: Ks. Jerzy Popiełuszko. Ofiara spełniona. Msze święte za Ojczyznę odprawiane w kościele św. Stanisława Kostki w Warszawie w latach 1982-1984, red. G. Bartoszewski, Warszawa 2004, s. 454-460.

Sikorska G., Prawda warta życia. Ks. Jerzy Popiełuszko, Londyn 1985.

Sobczak R., Ksiądz Jerzy Popiełuszko obrońcą praw człowieka, w: Nauczanie społeczne i męczeństwo ks. Jerzego Popiełuszki, red. T. Guz, A. Niedużak, R. Tłuczek, Lublin 2009, s. 125-132.

Szczecina G.K., Aktualność przesłania moralnego bł. ks. Jerzego Popiełuszki w perspektywie przemian społecznych w Polsce po 1984 roku, Nowy Sącz 2018².

Szczecina G.K., Aspekty historyczne w przepowiadaniu bł. ks. Jerzego Popiełuszki, „Roczniki Teologiczne” 64(2017), z. 4, s. 157-174.

Szczecina G.K., Godność i wolność człowieka w nauczaniu bł. ks. Jerzego Popiełuszki, „Studia Pelplińskie” 47(2015), s. 225-238.

Szczecina G.K., Religijno-patriotyczne przesłanie wybranych dekoracji plastycznych z żoliborskich „Mszy św. za Ojczyznę” (1982-1984), „Roczniki Teologiczne” 65(2018), z. 4, s. 97-110.

Szczęsny M., Aktualność społecznego nauczania ks. Jerzego Popiełuszki, w: Nauczanie społeczne i męczeństwo ks. Jerzego Popiełuszki, s. 133-153.

Published
2020-04-29
Section
Materials