Non-Standard Forms of Support for Dysfunctional Family

Main Article Content

Barbara Kromolicka

Abstract

Nowadays, in terms of supporting a family in a problem-crisis situation, many solutions are used - from systemic social assistance, family assistantship to therapeutic activities. The burden of responsibility for supporting families in crisis, and children in them, is assumed by state institutions, or increasingly NGOs, which, however, operate on the basis of already established forms of support in social welfare. The opportunity for effective support, however, should be seen in activities that recognize the potential of the family and its ability, with targeted support, to self-organize. The support offered through the Family Group Conference and Family Support fits into this approach.

Article Details

Section
Articles

References

Bielecka, E. (2018). Rodzina wspierająca – dedykowana forma wsparcia dla rodzin z problemami opiekuńczo-wychowawczymi. Praca Socjalna 33(2), 144-165.
Informacja Rady Ministrów o realizacji w roku 2019 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Dz. U. z 2020 r. poz. 821. https://www.gov.pl/web/rodzina/informacja-rady-ministrow-o-realizacji-w-roku-2019-ustawy-z-dnia-9-czerwca-2011-r-o-wspieraniu-rodziny-i-systemie-pieczy-zastepczej-dz-u-z-2020-r-poz-821 [dostęp: 21.05.2022].
Jakimiec, D. (2016). Dysfunkcjonalność rodziny jako przedmiot postępowania wykonawczego w prawie rodzinnym i opiekuńczym. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN,
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Dz. U. 1997 nr 78 poz. 483. https://lexlege.pl/konstytucja-rzeczypospolitej-polskiej/ [dostęp: 11.05.2022].
Kromolicka, B., (2017). Wsparcie rodziny w drodze jej samoorganizacji metodą Konferencji Grupy Rodzinnej. Studia Pedagogiczne, 70, 207-217.
Lem S. (2012). Powrót z gwiazd. Warszawa: Wydawnictwo Agora.
Przeperski, J. (2016). Konferencja Grupy Rodzinnej – podejście familiocentryczne w pracy socjalnej z rodziną. W: I. Krasiejko, M. Ciczkowska-Giedziun (red). Praca socjalno-wychowawcza z rodziną w ujęciu wybranych koncepcji. Analiza metodycznego działania z osobami potrzebującymi pomocy (117-132). Warszawa: Instytut Rozwoju Służb Społecznych.
Raport ewaluacyjny. Praca z rodzinami zagrożonymi wykluczeniem społecznym metodą Konferencja Grupy Rodzinnej w 2010 roku w Polsce. Toruń: Fundacja „Nadzieja dla Rodzin”, r (1-82)
Siemaszko A., (2021). Rodzina wspierająca na drodze wspierania rodziny w: M. Piorunek, J. Nawój-Połoczańska, A. Skowrońska-Pućka, Wspieranie jednostek i grup w różnych wymiarach życia społecznego, (151-163)Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań
Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, Dz. U. 2011, nr 49 poz. 887.