The Image of a Lonely Child in a Modern Family

Main Article Content

Joanna Majchrzyk-Mikuła
Marta Buk-Cegiełka

Abstract

In today’s reality, which is constantly changing and transforming, the constant pursuit of material goods and social position is very evident. Parents often have no time for other household members. While they are mainly concerned with providing their children with the best possible material conditions, they pay too little attention to satisfying their psychological needs. Hence, the feeling of loneliness, which in contrast to solitude, is always a difficult and unpleasant psychological state, appears more and more often among children. The paper attempts to analyse the phenomenon of children’s loneliness in their parents, its sources and ways of overcoming it.

Article Details

Section
Articles

References

Charchut, D. (2013). Samotność – interdyscyplinarny przegląd definicji. W: J. Zimny (red.), Samotność: rzeczywistość czy fikcja. Stalowa Wola: Wyd. KUL.
Cudak, H. (2012). Zaburzenie struktury rodziny jako konsekwencja makrospołecznych uwarunkowań, Pedagogika Rodziny, 2, 7-17.
Czarnecka-Walicka, I. (2016). Śmiertelna samotność (rozmowa z prof. Johnem T. Cacioppo). Świat Mózgu, 1, 14-17.
Dyczewski, L. (2006). Wartości w życiu człowieka starego. W: M. Halicka, J. Halicki (red), Zostawić ślad na ziemi (113-119). Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku.
Gawęcka, M. (2004). Poczucie osamotnienia dziecka w rodzinie własnej. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
Górecki, M. (2001). Człowiek w kryzysie, Pedagogika Społeczna, 1, 77-86.
Hołyst, B. (2002). Na granicy życia i śmierci. Studium kryminologiczne i wiktymologiczne. Warszawa: Wydawnictwo KODEKS.
Honore, C. (2011). Pod presją. Dajmy dzieciom święty spokój. Warszawa: Wydawnictwo DRZEWO BABEL.
Izdebska, H. (1980). Współżycie pokoleń w rodzinie. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze, 9.
Izdebska, J. (2003). Zmieniające się dzieciństwo w społeczeństwie informacyjnym. W: A. Cudowska (red.), Czynić świat bardziej etycznym (51-63). Białystok: Wydawnictwo TRANS HUMANA.
Izdebska, J. (2004). Dziecko osamotnione w rodzinie. Kontekst pedagogiczny. Białystok: Wydawnictwo TRANS HUMANA.
Jarosz, E. (2017). Dziecko i dzieciństwo – pejzaż współczesny. Rzecz o badaniach nad dzieciństwem. Pedagogika Społeczna, 2, 57-81.
Jundziłł, E. Pawłowska, R. (2000). Pedagogika człowieka samotnego. Gdańsk: Wydawnictwo Gdańska Szkoła Humanistyczna.
Krasiejko, I. (2019). Rodzina z dziećmi. Rodzina dysfunkcyjna. Warszawa: Wydawnictwo DYFIN.
Kwak, A. (2015). Współczesna rodzina – czy tylko problem struktury zewnętrznej? W: I. Taranowicz, S. Grotowska (red.), Rodzina wobec wyzwań współczesności. Wybrane problemy (11-27). Wrocław: Oficyna Wydawnicza ARBORETUM.
Łopatkowa, M. (1989). Samotność dziecka. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.
Maciarz, A. (1991). Sieroctwo duchowe dzieci. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze, 6, 338-340.
Maciejewska, F., Bury, P. (2008). Dysfunkcjonalność rodziny: psychologiczny i socjologiczny aspekt definicji. Przegląd naukowo-metodyczny. Edukacja dla Bezpieczeństwa, 2, 27-41.
Mariański, J., Zaręba, S.H. (2021). Rodzina jako wartość w czasie pandemii. Roczniki Nauk Społecznych, 2, 5-21.
Nowaczyk, J. (2009). Samotność w życiu ludzkim. Studia Włocławskie, 11, 212-232.
Sendyk, M. (2003). Osamotnienie dziecka w rodzinie. Przegląd badań. Małżeństwo i Rodzina, 8, 20-24.
Sendyk, M. (2011). Osamotnienie jako konsekwencja zaburzeń więzi emocjonalnych w rodzinie. Wychowanie w Rodzinie, 4, 139-150.
Steuden, S., Zdunek, B. (2001). Poczucie osamotnienia u młodzieży doznającej przemocy w rodzinie. W: D. Kornas-Biela (red.), Oblicza dzieciństwa. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.
Stochmiałek, J. (2005). Samotność oraz starość w świetle koncepcji jakości życia. W: J. Twardowska-Rajewska (red.), Przeciw samotności. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.
Synak, B. (2002). Problematyka badawcza i charakterystyka badań. W: B. Synak (red.), Polska starość (11-34). Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.
Szczepska-Pustkowska, M. (1997). Kategorie dzieciństwa, od Ellen Key do współczesności. Edukacja i Dialog, 7.
Tarnogórski, Cz. (1988). Wobec samotności i osamotnienia. W: M. Szyszkowska (red.), Samotność i osamotnienie (4-18). Warszawa: Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych.
Toffler, A. (1986). Trzecia fala, tłum. E. Woydyłło. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.
Tyszka, Z. (2000). Stan rodziny współczesnej a wewnątrzrodzinna socjalizacja dzieci. Roczniki Socjologii Rodziny, 12, 7-14.
Wasilewska, K.M. (2010). Samotność młodzieży. Bydgoszcz: Wydawnictwo Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej.
Wasilewska-Ostrowska, K.M. (2014). Praca socjalna z osobą uzależnioną i jej rodziną. Warszawa: Wydawnictwo DYFIN.