The Issues of Women’s Rights and Education in Works of Jan Hulewicz

Main Article Content

Edyta Głowacka-Sobiech
Iwona Chmura-Rytkowska

Abstract

The aim of the article is to remind Professor Jan Hulewicz, historian of education and culture, social activist and expert in the history of women’s education. Thanks to Hulewicz, the “feminine question” appeared permanently in educational historiography. His in-depth analysis of the public discourse in the nineteenth century on the rights and educational opportunities of women and the description of their struggle for secondary and higher education showed not only political, but also socio-cultural and economic causes of unequal opportunities between women and men in Poland in the nineteenth and early years XX century.

Article Details

Section
Articles

References

Redzik, A. (red.) (2017). Akademia Militans. Uniwersytet Jana Kazimierza we Lwowie. Kraków: Wydawnictwo Wysoki Zamek.
Bluszcz. Pismo tygodniowe ilustrowane dla kobiet (1908), 52.
Braudel, F. (1999). Historia i trwanie (tł.. B. Geremek). Warszawa: Czytelnik.
Braun, L. (1904). Historya rozwoju ruchu kobiecego (oprac. J. Oksza). Warszawa: Nakład Gebethnera i Wolffa.
Chmielowski, P. (1895). Zarys najnowszej literatury polskiej. Kraków: G. Gebethner; Petersburg: K. Grendyszyński.
Dormus, K. (2002). Kazimiera Bujwidowa 1867-1932. Życie i działalność społeczno-oświatowa. Kraków: Wydawnictwo „Secesja”.
Duda, M. (2017). Emancypanci i emancypatorzy. Mężczyźni wspierający emancypację Polek w drugiej połowie XIX i na początku XX wieku. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.
Duda, M. (2020). Głosy sojuszników spraw kobiet. Pisma mężczyzn wspierających emancypację Polek w drugiej połowie XIX i na początku XX wieku. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.
Dutkowa, R. (1982). Jan Hulewicz, uczony i pedagog. Przegląd Historyczno-Oświatowy, 3-4, 223–233.
Dutkowa, R., Dybiec J. i Hajdukiewicz. L. (red.) (1977). Studia z dziejów oświaty i kultury umysłowej w Polsce w XVIII-XX w. Księga ofiarowana Janowi Hulewiczowi. Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk: Ossolineum.
Gawin, M. (2015). Spór o równouprawnienie kobiet (1864-1919). Warszawa: Wydawnictwo Neriton.
Hulewicz, J. (1939). Sprawa wyższego wykształcenia kobiet w Polsce w wieku XIX. Kraków: Polska Akademia Umiejętności.
Hulewicz, J. (1936). Walka kobiet polskich o dostęp na uniwersytety. Warszawa: Odbitka „Przeglądu Współczesnego”.
Hulewicz, J. (1958). Wstęp. W: R. Pachucka. Pamiętniki z lat 1886-1914. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
Klemensiewiczowa, J. (1961). Przebojem ku wiedzy. Wspomnienia jednej z pierwszych studentek krakowskich z XIX wieku. Wrocław–Warszawa–Kraków: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
Kolbuszewska, J. (2020). Kobiety w drodze na naukowy Olimp… Akademicki awans polskich historyczek (od schyłku XIX wieku po rok 1989). Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
Kras, J. (1972). Wyższe Kursy dla Kobiet im. A. Baranieckiego w Krakowie 1868-1924. Kraków: Wydawnictwo Literackie.
Łuczyńska, B. (2003). Hulewicz Jan (1907-1980). W: T. Pilch (red.), Encyklopedia Pedagogiczna XXI wieku, t. II. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”.
Mackiewicz-Wojciechowska, J. (1934). Uniwersytet „Latający”. Kartka z dziejów tajnej pracy oświatowej. Zagadnienia Pracy Kulturalnej, 1, 149-172.
Massalski, A. (2017). Mój mistrz-profesor dr Jan Hulewicz (1907-1980). Przegląd Historyczno-Oświatowy, 3-4, 70-76.
Nawroczyński, B. (1938). Polska myśl pedagogiczna, Lwów–Warszawa: Książnica – Atlas.
Pachucka, R. (1958). Pamietniki 1886-1914, wstęp (J. Hulewicz). Wrocław: Ossolineum.
Siwiec, A. (2017). Publicystyka społeczna Izabeli Moszczeńskiej. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.
Suchmiel, J. (2004). Emancypacja naukowa kobiet w uniwersytetach w Krakowie i we Lwowie do roku 1939 (s. 115-123). Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie XIII.
Szczerba, A. (2008). Hulewicz Jan (1907-1980). W: Słownik biograficzny polskiej historii wychowania, red. A. Meissner i W. Szulakiewicz. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
Szmyd, K. (2003). Twórcy nauk o wychowaniu w środowisku akademickim Lwowa (1860-1939). Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.
Szulakiewicz, W. (2012). Stanisław Łempicki (1886-1947). Twórca lwowskiej szkoły historii wychowania. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
Theiss, W. (2017). Listy Jana Hulewicza do Ryszarda Wroczyńskiego z 1959 roku. Przegląd Historyczno-Oświatowy, 3-4.
Walewska, C. (1922). Kobieta polska w nauce. Warszawa: Zakłady Graficzno-Wydawnicze „Książka”.
Wawrzykowska-Wierciochowa, D. (1960). Kobiece Koło Oświaty Ludowej (1883–1894). Przegląd Historyczno-Oświatowy, 3.
Więckowska, H. (1937). Z dziejów dopuszczenia kobiety do wyższych uczelni. W: Komunikat Nr 11 Zarządu Głównego Polskiego Stowarzyszenia Kobiet z Wyższym Wykształceniem. Warszawa.
Wroczyński, R. (1980). Ostatnie spotkanie z Janem Hulewiczem. Przegląd Historyczno-Oświatowy, 4.