The Family as a Witness of Values During a Pandemic. Axiological Sketch

Main Article Content

Jacek Siewiora

Abstract

Each situation that disrupts the rhythm of social functioning appears as a threat and generates various fears. The coronavirus pandemic has become such an incredibly disintegrating factor for the proper functioning of the family. Nevertheless, with all the problems it causes, it becomes an opportunity to reflect on the quality of the world of family values and the process of introducing children into them. It seems that it also creates an opportunity to recall the uniqueness of the role and tasks of the family, and to find new motivating factors to take them up.

Article Details

Section
Articles

References

Biega, G. (2020). Koronawirus a nauczanie zdalne. Nauczyciele są oburzeni zachowaniem rodziców: „To oszustwo!”. Pobrane z: https://www.kobieta.pl/artykul/koronawirus-a-nauczanie-zdalne-nauczyciele-sa-oburzeni-zachowaniem-rodzicow-201204042242 [dostęp: 7.12.2020].
Boguszewski, R. (2013). Rodzina – jej współczesne znaczenie i rozumienie. Komunikat z badań CBOS, 33, 1-20.
Boguszewski, R. (2019). Rodzina – jej znaczenie i rozumienie. Komunikat z badań CBOS, 22, 1-11.
Bortkiewicz, P. (2012). Dobro rodziny kryterium zasady pomocniczości. Teologia i Moralność, 11, 19-34.
Buber, M. (1992). Ja i Ty. Wybór pism filozoficznych. Warszawa: PAX.
Cybulska, A., Pankowski, K. (2020a). Skutki epidemii koronawirusa w życiu zawodowym i budżetach domowych. Komunikat z badań CBOS, 56, 1-9.
Cybulska, A., Pankowski, K. (2020b). Życie codzienne w czasach zarazy. Komunikat z badań CBOS, 60, 1-18.
Frąckiewicz, L. (red.) (2005). Zapobieganie wykluczeniu społecznemu. Katowice: Akademia Ekonomiczna.
Jan Paweł II (1979). Encyklika Redemptor hominis. http://www.vatican.va/content/john-paul-ii/pl/encyclicals/documents/hf_jp-ii_enc_04031979_redemptor-hominis.html
Jan Paweł II (1980). Przyszłość człowieka zależy od kultury. Przemówienie wygłoszone 2 czerwca 1980 roku w UNESCO. https://teologiapolityczna.pl/jan-pawel-ii-przemowienie-wyglo szone-2-czerwca-1980-roku-w-unesco [dostęp: 1.03.2021].
Jan Paweł II (1994). List do rodzin Gratissimam sane. https://opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/ jan_pawel_ii/listy/gratissimam.html
Jan XXIII (1961). Encyklika Mater et magistra. https://opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_xxiii/ encykliki/mater_magistra_15051961.html
Kalinowski, M. (2004). Zasada solidarności społecznej a etos hospicyjny. Nowa Medycyna, 2, 105-107. Pobrane z: http://www.czytelniamedyczna.pl/1524,zasada-solidarnosci-spolecznej-a-etos-hospicyjny.html [dostęp: 13.12.2020].
Kawula, S., Brągiel, J., Janke, A. W. (1997). Pedagogika rodziny. Toruń: Adam Marszałek.
Konferencja Episkopatu Polski (1975). Listy pasterskie Episkopatu Polski 1945-1974. Paris: Éditions du Dialogue.
Krasnodębski, Z. [b.r.w.]. Jedno z najbardziej polskich słów, https://www.omp.org.pl/artykul. php?artykul=289 [dostęp: 10.06.2021].
Mariański, J. (2013). Sekularyzacja – desekularyzacja – nowa duchowość. Studium socjologiczne. Kraków: Nomos.
Mariański, J. (2017). Godność ludzka w kontekście społecznym. Lublin: Gaudium.
Nalaskowski, A. (2020). Wielkie zatrzymanie. Co się stało z ludźmi? Kraków: Biały Kruk.
Papuga, W. (2018). Wprowadzanie dziecka w świat wartości. W: M. Jaśko (red.), Aksjologiczny wymiar pracy szkoły i nauczyciela (s. 81-89). Tarnów: Biblos.
Pietruszka, L. (2017). Rodzina i szkoła. O współpracy nauczycieli-wychowawców z rodzicami w procesie edukacji wczesnoszkolnej. Lublin: Wydawnictwo KUL.
Papież Pius XI (1931). Encyklika Quadragesimo anno. https://opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/ pius_xi/encykliki/quadragesimo_anno_15051931.html
Rozporządzenie z 20.03.2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii. Dz.U. 2020, poz. 491.
Rozporządzenie z 20.03.2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Dz.U. 2020, poz. 492.
Społeczne skutki pandemii COVID 19 w szkole – projekt badawczy (2020). Pobrane z: http:// socjologia.wns.uni.opole.pl/spoleczne-skutki-pandemii-covid-19-w-szkole-projekt-badawczy/ [dostęp: 14.12.2020].
Szczepański, J. (1970). Elementarne pojęcia socjologii. Warszawa: PWN.
Śnieżyński, M. (2014). Dialog w rodzinie. Studium teoretyczno-empiryczne. Kraków: WAM.
Świątkiewicz, W. (2005). Kapitał społeczno-kulturowy rodziny w województwie śląskim. W: L. Frąckiewicz (red.), Zapobieganie wykluczeniu społecznemu (s. 243-266). Katowice: Akademia Ekonomiczna.
Tyszka, Z. (1993). Rodzina. W: W. Pomykało (red.), Encyklopedia pedagogiczna (s. 695-698). Warszawa: Wydawnictwo Fundacja Innowacja.
Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Dz.U. 2020, poz. 374.
Winiarski, M. (2000). Rodzina, szkoła, środowisko lokalne. Problemy edukacji środowiskowej. Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych.