Login or Register to make a submission.

As part of the submission process, authors are required to check off their submission's compliance with all of the following items, and submissions may be returned to authors that do not adhere to these guidelines.

 • The submitted manuscript is an original work.
 • The submitted manuscript has not been previously published, nor is it under consideration for publication elsewhere.
 • The manuscript adheres to the stylistic and bibliographic requirements outlined in section Author Guidelines.
 • There is no ghostwriting or guest authorship.

INFORMACJE OGÓLNE

 1. Teksty złożone do "Roczników" Towarzystwa Naukowego KUL nie mogą być wcześniej nigdzie opublikowane w języku polskim ani być w tym samym czasie złożone w redakcjach innych czasopism.
 2. Maszynopis powinien być złożony na papierze formatu A-4 w 1 egzemplarzu i na płycie. Powinien mieć ciągłą paginację. Na jednej stronie powinno być 2000 znaków (31 wierszy po 65 znaków). Margines z lewej strony - 35 mm.
 3. Na końcu tekstu należy zamieścić bibliografię (w układzie alfabetycznym).
 4. Przypisy i bibliografię należy sporządzić według zasad przyjętych w Towarzystwie Naukowym KUL.
 5. Do tekstu powinno być dołączone streszczenie w języku polskim, zawierające ok. 150 słów, oraz słowa kluczowe (key words). Należy, jeśli możliwe, dostarczyć w języku angielskim pełny tytuł, podtytuł, słowa kluczowe i streszczenie.
 6. Teksty obcojęzyczne powinny być składane w dwóch wersjach językowych - w j. obcym i j. polskim.
 7. Na osobnej kartce prosimy podać następujące dane: imię i nazwisko autora, stopień oraz tytuł naukowy, miejsce pracy wraz z dokładnym adresem oraz adres do korespondencji, telefon, fax, e-mail.
 8. Odpowiedzialność wynikającą z praw wydawniczych i praw autorskich (cytowanie, przedruk ilustracji, tabel i wykresów z innych źródeł) ponosi autor.
 9. Prosimy o podawanie kompletnych opisów bibliograficznych pozycji cytowanych w przypisach i zamieszczonych w bibliografii oraz przytaczanie sprawdzonych cytatów.
 10. Jeśli autor nie odeśle w terminie korekty autorskiej, oznacza to jego zgodę na publikację tekstu w dotychczasowej postaci.
 11. Autorzy opublikowanych prac otrzymują 1 egzemplarz "Rocznika", 17 nadbitek własnych tekstów oraz honorarium według stawek obowiązujących w Towarzystwie Naukowym KUL. Prawa wydawnicze przechodzą na wydawcę.

WSKAZÓWKI TECHNICZNE

 1. Teksty dostarczone na płycie powinny być napisane za pomocą jednego z typowych edytorów, takich jak: WordPerfect (wszystkie wersje), MS Word (wszystkie wersje), OpenOffice (wszystkie wersje) lub inne, obsługujące zapis w RTF.
 2. Rysunki lub wykresy opracowane na komputerze należy przygotować za pomocą następujących programów: CorelDraw (do wersji 11.0 włącznie), MS PowerPoint, WordPerfect Presentation, Corel Presentation for Windows, MS Excel. Należy je dostarczyć jako odrębne pliki. Dotyczy to także materiałów skanowanych. W tekście należy zaznaczyć przeznaczone dla nich miejsce.
 3. Mapy i oryginały ilustracji nadające się do reprodukcji wraz z podpisami powinny być dołączone na końcu artykułu.
 4. Jeżeli tekst zawiera nietypowe fonty (np. hebrajski, cyrylica, greka, znaki logiczne, matematyczne lub fonetyczne), które nie występują podczas standardowej instalacji edytora lub środowiska Windows, należy je dołączyć na płycie.
 5. Formatowanie tekstu należy ograniczyć do minimum: wcięcia akapitowe, środkowanie, kursywa.
 6. Do czasu ukazania się publikacji drukiem należy przechowywać na dysku twardym lub na płycie zapasową kopię przekazanych materiałów.