Metamorfozy ogólnego, doktrynalnego oraz praktycznego wymiaru religijności młodzieży słowackiej

Słowa kluczowe: religijność ogólna, religijność doktrynalna, religijność praktyczna, młodzież słowacka, przemiany religijności

Abstrakt

Prezentowane studium empiryczne zajmuje się problematyką przemian religijności młodzieży słowackiej – konkretnie trzech podstawowych wymiarów religijności, a mianowicie ogólnego, doktrynalnego oraz praktycznego – konkretnie w latach 2006–2016. Artykuł bazuje na refleksji socioreligijnej, która dotyczy głównych paradygmatów lub scenariuszy przemian religijności młodzieży we współczesnym świecie. Empiryczne części artykułu referują przede wszystkim o danych pochodzących z ostatnich czterech spisów ludności na Słowacji oraz dwukrotnych badań socjologicznych nad religijnością młodzieży diecezji spiskiej w północnej Słowacji (rejony Spisz, Liptow i Orawa). Uzyskane dane wspierają nie tylko scenariusz postępującej sekularyzacji oraz intensyfikują fenomen „przynależności bez wiary” wśród znacznej części młodego pokolenia Słowaków, ale częściowo również scenariusz stabilizacji lub nawet rewitalizacji religijności wśród pewnej części młodzieży słowackiej.

Bibliografia

Barker E. (2007), Jeszcze więcej różnorodności doświadczeń i pluralizmu religijnego we współczesnej Europie, [in:] M. Libiszowska-Żółtkowska (ed.), Religia i religijność w warunkach globalizacji, Kraków: NOMOS, pp. 127-143.

Berger P.L. (2005), Alternatywne nowoczesności. Euroświeckość i amerykańska religia, Fakt, no. 220, pp. 5-7.

Casanova J. (2005), Religie publiczne w nowoczesnym świecie, Kraków: NOMOS.

Hervieu-Léger D. (1999), Religia jako pamięć, Kraków: NOMOS.

Kaufmann F.-X. (2003), Religia i nowoczesność, [in:] W. Piwowarski (ed.), Socjologia religii. Antologia tekstów, Kraków: NOMOS, pp. 361-382.

Mariański J. (2008), Emigracja z Kościoła. Religijność młodzieży polskiej w warunkach zmian społecznych, Lublin: Wydawnictwo KUL.

Mariański J. (2018), Kondycja religijna i moralna młodzieży szkół średnich w latach 1988 – 1998 – 2005 – 2017, Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.

Matulník J. (ed.) (2008), Analýza religiozity katolíkov na Slovensku. Poznatky zo sociologického výskumu, Bratislava: Teologická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave.

Piwowarski W. (2000), Socjologia religii, Lublin: Redakcja Wydawnictw KUL.

Sopóci J. – Búzik B. (2006), Základy sociológie, Bratislava: Slovenské Pedagogické Nakladateľstvo.

Štefaňak O. (2018), Globalny stosunek do wiary młodzieży słowackiej w procesie przemian, Katowice: STUDIO NOA.

Štefaňak O. (2019), Religiozita mládeže v procese premien, Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre.

Štefaňak O. (2021a), Úvod do sociológie náboženstva, Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre.

Štefaňak O. (2021b), Perspektívy vývoja religiozity na Slovensku na základe sociologického výskumu z roku 2020, [in:] R. Králik – P. Maturkanič (eds.), Aktuální otázky filozoficko-sociálního výzkumu, Terezín: Vysoká škola aplikované psychologie s. r. o., pp. 43-64.

Tížik M. – Zeman M. (2017), Religiozita obyvateľov Slovenska a postoje občanov k náboženstvu, Bratislava: Sociologický ústav SAV.

Zaręba S.H. (2012), Religijność młodzieży w środowisku zurbanizowanym. Socjologiczne studium teoretyczno-empiryczne, Warszawa–Rzeszów: Oficyna Pobitno.

https://www.scitanie.sk/en/population/basic-results/structure-of-population-by-religious-belief/SR/SK0/SR, downloaded on April 15, 2022.

Opublikowane
2022-06-30