Social Roles Impact on Our Perception of the World

  • Mariusz Zemło Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Nauk Społecznych
Słowa kluczowe: role społeczne; postrzeganie świata; środowisko szkoły; opinie uczniów i nauczycieli o szkole; socjologia wiedzy

Abstrakt

Prezentowany tekst pokazuje znaczenie roli społecznej w postrzeganiu świata. W pracy przyjęto zaproponowaną przez Ralpha Lintona koncepcję roli społecznej uznającą, że zajmowana pozycja w strukturze społecznej wpływa na interpretację doświadczanej rzeczywistości. Prezentowane opracowanie oparte jest na opiniach głównych aktorów funkcjonujących w środowisku szkolnym: uczniów i nauczycieli. Parametry, które były brane pod uwagę w zestawianiu opinii respondentów, pokazały, że wykazywali się różną wrażliwością na otaczający świat. Przy opracowaniu materiału uwzględniono ich odpowiedzi w następujących kwestiach: po pierwsze – szkolnego systemu normatywnego, po drugie – zachowań uczniów w stosunku do innych podmiotów funkcjonujących w środowisku szkolnym, po trzecie – źródeł zachowań dewiacyjnych.

Bibliografia

Blau P.M.: Naciski strukturalne kompletu statusów, in: Elementy mikrosocjologii (wybór tekstów), ed. J. Szmatka, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego 1979, p. 320-358.
Goffman E.: Człowiek w teatrze życia społecznego, Warszawa: PIW 1981.
Goffman E.: Spotkania. Dwa studia z socjologii interakcji, Kraków: NOMOS 2010.
Hilbert R.A.: Toward an Improved Understanding of “Role”, “Theory and Society” 1981, no 10, pp. 207-226.
Linton R.: Age and Sex Categories, “American Sociological Review” 7(1942), no 5, pp. 589-603.
Linton R.: Kulturowe podstawy osobowości, Warszawa 2000.
Linton R.: The Study of Man, New York: Appleton-Century 1936.
Szmatka J.: Konflikt uczeń – nauczyciel w świetle teorii roli społecznej, “Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego”. Prace Socjologiczne 1973, z. 1.
Zemło M.: Role społeczne a postrzeganie szkoły, Białystok: Urząd Miejski. Wydział Spraw Społecznych 2009.
Zemło M.: Szkoła w stanie anomii, Białystok: Urząd Miejski. Wydział Spraw Społecznych 2006.
Ziółkowski M.: Wiedza, jednostka, społeczeństwo, Warszawa: PWN 1989.
Znaniecki F.: Ludzie teraźniejsi a cywilizacja przyszłości, Warszawa: PWN 2001.
Znaniecki F.: Relacje społeczne i role społeczne. Niedokończona socjologia systematyczna, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN 2011.
Znaniecki F.: Społeczne role uczonych, Warszawa: PWN 1984.
Opublikowane
2020-05-05
Dział
Artykuły