Rola Polityki Spójności Unii Europejskiej (2014-2020) w przeciwdziałaniu negatywnym skutkom zmian klimatycznych

  • Sylwia Mrozowska Uniwersytet Gdański, Wydział Nauk Społecznych
Słowa kluczowe: polityka spójności; zmiany klimatyczne; Unia Europejska

Abstrakt

W artykule autorka podejmuje się próby przedstawienia roli Polityki Spójności Unii Europejskiej (UE) na lata 2014-2020 w przeciwdziałaniu negatywnym skutkom zmian klimatycznych. W tym celu prezentuje stanowisko UE wobec antropogenicznej koncepcji zmian klimatycznych, kwestię dostosowania do zmian klimatycznych jako cel obecnie realizowanej polityki spójności, a także wyzwania i zagrożenia związane z polityką klimatyczno-energetyczną UE dla Polski.

Bibliografia

Apel heidelberski, http://ekotest.republika.pl/Efekt%20cieplarniany%20-%20 [dostęp: 15.03.2017].
Biała Księga. Adaptacja do zmian klimatu: europejskie ramy działania, KOM (2009)147, Bruksela 1.4.2009.
Dokument roboczy służb Komisji Europejskiej Sprawozdanie krajowe – Polska 2015, SWD(2015) 40, Bruksela 2015.
Dokument roboczy służb Komisji Europejskiej Sprawozdanie krajowe – Polska 2016, SWD(2016) 89, Bruksela 2016.
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych zmieniająca i w następstwie uchylająca dyrektywy 2001/77/WE oraz 2003/30/WE, L 140/16, 5.6.2009.
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/30/UE z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie wskazania poprzez etykietowanie oraz standardowe informacje o produkcie, zużycia energii oraz innych zasobów przez produkty związane z energią, L153/1, 18.6.2010.
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/31/UE z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków, L 153/13, 18.6.2010.
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/27/UE z dnia 25 października 2012 r. w sprawie efektywności energetycznej, zmiany dyrektyw 2009/125/WE i 2010/30/UE oraz uchylenia dyrektyw 2004/8/WE i 2006/32/WE, L.315/1.
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2015/1513 z dnia 9 września 2015 r. zmieniająca dyrektywę 98/70/WE odnosząca się do jakości benzyny i olejów napędowych oraz zmieniająca dyrektywę 2009/28/WE w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych, L239/1, 15.9.2015.
Gorzelak G., The Cohesion Policy and Development – A Preleminary Assessment, w: Cohesion Policy and Development of The European Union’s Regions in the Perspective of 2020, red. A.J. Kukuła, Lublin: Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 2015.
Helm D., The Carbon Crunch: How We’re Getting Climate Change Wrong – And How to Fix It?, New Haven–Londyn: Yale University Press 2012.
International Politics of Climate Change. Key Issues and Critical Actors, red. G. Fermann, Oslo: Scandinavian University Press 1997.
Inwestycje na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia. Promowanie rozwoju i dobrego rządzenia w regionach UE i miastach, Szósty raport na temat spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej, Bruksela: Komisja Europejska 2014.
Komentarz do rozporządzeń unijnych dla polityki spójności na lata 2014-2020, Warszawa: Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju 2015.
Komunikat Komisji Europejskiej Europa 2020. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu, KOM (2010)2020.
Kyoto Protocol to the United Nations Framework Convention on Climate Change; unfccc.int/resource/docs/convkp/kpeng.pdf [dostęp: 21.03.2017].
Młynarski T., Francja w procesie uwspólnotowienia bezpieczeństwa energetycznego i polityki klimatycznej Unii Europejskiej, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego 2013.
Młynarski T., Tarnawski M., Źródła energii i ich znaczenie dla bezpieczeństwa energetycznego w XX wieku, Warszawa: Difin 2016.
Mrozowska S., Polityka energetyczna Unii Europejskiej. Między strategią, lobbingiem a partycypacją, Kraków: Libron, 2016.
Ocena wpływu inwestycji w ramach działania 9.1, 9.4, 9.5, 9.6 oraz 10.3 PO IiŚ na realizację zobowiązań wynikających z dyrektywy 2009/28/WE. Badane ewaluacyjne zrealizowane przez IBS na zlecenie Ministerstwa Gospodarki, Warszawa: Ministerstwo Gospodarki 2012.
Programowanie perspektywy finansowej 2014-2020. Umowa Partnerstwa, Warszawa: Ministerstwo Rozwoju 2015.
Puka L., Polityka energetyczna Unii Europejskiej po 2020 roku – miejsce dla przemysłu?, Biuletyn PISM 2015, nr 34.
Ramowa konwencja Narodów Zjednoczonych w sprawie klimatu, art. 2, Dz.U. 1996, Nr 53, poz. 238.
Skonsolidowana wersja dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dn. 13 października 2003 roku ustanawiającej system handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych we Wspólnocie oraz zmieniająca dyrektywę Rady 96/61/WE, 2003L0087-PL-30.04.2014-007001-1.
Soroka P., Bezpieczeństwo energetyczne. Między teorią a praktyką, Warszawa: Elipsa 2015.
Szczerbowski R., Polityka energiewende i jej rozwój na wpływ polskiego systemu energetycznego w: Między ewolucją a rewolucją – w poszukiwaniu strategii energetycznej, red. J. Maja, P. Kwiatkiewicz, R. Szczerbowski, Poznań: Fundacja na Rzecz Czystej Energii 2015.
The EU Strategy on adaptation to climate change; https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/docs/eu_strategy_en.pdf [dostęp: 20.03.2017].
Wnioski z realizacji Polityki Spójności w świetle wyników prac analityczno-ewaluacyjnych okresu 2004-2006, Warszawa: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 2011.
Wyligała H., Polska a pakiet klimatyczno-energetyczny Unii Europejskiej, w: Bezpieczeństwo energetyczne Europy Środkowej, red. P. Mickiewicz, P. Sokołowska, Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek 2010.
Zarządzenie Nr 3 Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie powołania Międzyresortowego Zespołu do Spraw Strategii „Europa 2020”; https://bip.kprm.gov.pl/kpr/bip-rady-ministrow/organy-pomocnicze/organy-pomocnicze-preze/1884,Miedzyresortowy-Zespol-do-spraw-Strategii-Europa-2020.html [dostęp: 21.03.2017].
Opublikowane
2020-04-30
Dział
Artykuły