Inscriptions on Military Flags in Poland: An Attempt at Forming a Typology

  • Jan Ptak The John Paul II Catholic University of Lublin, Faculty of Humanities
Keywords: vexillology; Polish Army; flags; standards; inscriptions

Abstract

The Polish version of the article was published in Roczniki Humanistyczne 56 (2008), issue 2.

This article is an attempt at systematizing the body of inscriptions that accompanied the heraldic and iconographic inscriptions on Polish military flags and standards in the course of past centuries. It presents the suggestion of dividing them into four groups. The first comprises property inscriptions, giving information about who the flag belonged to, who its owner was or who used it. In the second group are inscriptions called ‘funding’ ones; they contain data referring to the funders or makers of those objects. Commemorative inscriptions were included in group three; they commemorated important events connected with the history of the unit or with its tradition. The fourth group consists of inscriptions in the form of sentences, mottos or apostrophes, usually having a lofty and solemn character. In practice, inscriptions belonging to different groups often appear side by side on the same flag. Usually they contain important information and ideological content.

References

Bigoszewska, Wanda. “Proporzec z 1831 r. świadectwem genezy hasła ‘Za naszą i waszą wolność’” [The 1831 Pennant As a Testimony of the Origin of the Motto “For Our Freedom and Yours.” In Muzealnictwo Wojskowe [Military Museology]. Vol. 4, edited by Muzeum Wojska Polskiego [Polish Army Museum], 316–326. Warszawa: Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej 1989.

Bigoszewska, Wanda, and Henryk Wiewióra. Sztandary Ludowego Wojska Polskiego 1943–1974 [Standards of the Polish People’s Army 1943–1974]. Warszawa: Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, 1974.

Bigoszewska, Wanda, and Maria Halina Słoniewska. “Chorągwie i sztandary z lat 1815–1831 w zbiorach Muzeum Wojska Polskiego [Flags and Standards of the Years 1815–1831 in the Polish Army Museum Collections].” In Muzealnictwo Wojskowe [Military Museology]. Vol. 3, edited by Muzeum Wojska Polskiego [Polish Army Museum], 279–301. Warszawa: Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, 1985.

Brückner, Aleksander. Encyklopedia staropolska. Vol. 3. Warszawa: Nakładem Księgarni Trzaski, Everta i Michalskiego, 1939.

Brzeziński, Richard. Polish Armies 1569–1696 (1). Men at Arms Series. London: Osprey Publishing, 1987.

Czapliński, Władysław. Władysław IV i jego czasy [Władysław IV Vasa and His Times]. Warszawa: Wiedza Powszechna, 1972.

Encyklopedia wojskowa (Military Encyclopedia). Vol. 1, edited by Otto Laskowski. Warszawa: Wydawnictwo Towarzystwa Wiedzy Wojskowej i Wojskowego Instytutu Naukowo-Wydawniczego, 1931.

Gembarzewski, Bronisław. Żołnierz polski. Ubiór, uzbrojenie i oporządzenie [The Polish Soldier: Dress, Weaponry and Equipment]. Vol. 2–4. Warszawa: Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, 1962–1964.

Gepner, Stanisław. “Sztandary [Standards].” In Księga jazdy polskiej [The Book of Polish Cavalry], edited by Bronisław Wieniawa-Długoszowski and Stanisław J. Haykowski, 240–254. Warszawa: Zakłady Graficzne Instytutu Wydawniczego “Biblioteka Polska”, 1938.

Grabowska, Irena. Pamiątki po generale Edmundzie Różyckim, dowódcy jazdy wołyńskiej w r. 1863 [Mementoes of General Edmund Różycki, the Commander of Volhynia Cavalry in 1863]. In Powstanie niespełnionych nadziei 1863 [The Uprising of Unfulfilled Hopes]. Kraków: Krajowa Agencja Wydawnicza, 1984.

Grabowski, Waldemar. “Polskie chorągwie z XVI-XVIII wieku w zbiorach ikonograficznych Armemuseum w Sztokholmie [Polish Flags of the 16th-18th Centuries in the Iconographic Collection of the Armemuseum in Stockholm].” Dawna Broń i Barwa 16 (2001), No. 23: 3–30.

Kuczyński, Stefan K., Stanisław Russocki, and Juliusz Willaume. Godło, barwy i hymn Rzeczypospolitej. Zarys dziejów [The Emblem, Colors and Anthem of the Republic of Poland: An Outline of the History]. 3rd ed. Warszawa: Wiedza Powszechna, 1978.

Kukawski, Lesław. “Sztandary [Standards].” In Broń i barwa Wojska Polskiego w roku 1939. (Informator wystawy) [The Polish Army’s Weaponry and Colors in 1939. (Exhibition Guide)]. Lublin 1993.

Łuczak, Jarosław. “Chorągwie i sztandary Wojsk Wielkopolskich [Flags and Standards of the Greater Poland Military].” Studia do Dziejów Dawnego Uzbrojenia i Ubioru Wojskowego, 8 (1982): 103–123.

Murgrabia, Jerzy. Symbole wojskowe Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie 1939–1945 [Military Symbols of the Polish Armed Forces in the West 1939–1945]. Warszawa: Wydawnictwo Bellona, 1990.

Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie. Katalog zbiorów. Wiek XVII [The Polish Army Museum in Warsaw: A Catalogue of the Collections. The 17th Century], edited by Zofia Stefańska and Zygmunt Gamski. Warszawa: Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, 1968.

Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie. Katalog zbiorów. Wiek XVIII [The Polish Army Museum in Warsaw: A Catalogue of the Collections. The 18th Century], edited by Zofia Stefańska, Jan Benda, Alfred Funkiewicz, Maria Rohozińska, and Józef Zalewski. Warszawa: Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, 1960.

Ney-Krwawicz, Marek, Zbyszko Siemaszko, and Maciej Siemaszko. Bojowe sztandary i proporce Armii Krajowej [The Home Army’s Combat Standards and Pennants]. Warszawa: Krajowa Agencja Wydawnicza, 1991.

Ney-Krwawicz, Marek. Sztandary i proporce Armii Krajowej [The Home Army’s Standards and Pennants]. Warszawa: Semper, 1994.

Orzeł Biały—700 lat herbu Państwa Polskiego [The White Eagle—700 Years of the Emblem of the Polish State]. Warszawa: Zamek Królewski, 1995.

Orzeł—znak żołnierza polskiego [The Eagle—the Sign of the Polish Soldier], edited by Antoni R. Chodyński. Malbork: Muzeum Zamkowe w Malborku, 1981–1983.

Pelc, Janusz. Barok—epoka przeciwieństw [Baroque—an Epoch of Contrasts]. Warszawa: Czytelnik, 1993.

Polska. Dzieje cywilizacji i narodu [Poland, History of the Civilization and the Nation]. Vol. 4: Rzeczpospolita szlachecka 1586–1795 [The Noblemen’s Republic 1586–1795], edited by Marek Derwich. Warszawa–Wrocław: Ossolineum, 2003.

Powstanie styczniowe w zbiorach Muzeum Wojska Polskiego [The January Uprising in the Polish Army Museum Collection], edited by Wanda Bigoszewska and Maria Halina Słoniewska. Warszawa: Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, 1966.

Satora, Kazimierz. Opowieści wrześniowych sztandarów [Tales of the September Standards]. Warszawa: Instytut Wydawniczy Pax, 1990.

Stahr, Maria. Medale Wazów w Polsce 1587–1668 [The Vasas’ Medals in Poland 1587–1668]. Wrocław: Ossolineum 1990.

Szymański, Jan, and Stanisław Zając. Nasze sztandary. Kraków: Instytut Teologiczny Księży Misjonarzy, 1998.

Wielecki, Henryk. “Chorągwie i sztandary w zbiorach Muzeum Wojska Polskiego [Flags and Standards in the Polish Army Museum Collection].” In Muzealnictwo Wojskowe [Military Museology]. Vol. 7, edited by Muzeum Wojska Polskiego [Polish Army Museum], 319–350. Warszawa: Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, 2000.

Wojsko Polskie. Krótki informator historyczny o Wojsku Polskim w latach II wojny światowej [The Polish Army. A Short Historical Guide on the Polish Army in the Years of II World War], vol. 4: Juliusz J. Malczewski and Roman L. Polkowski, Regularne jednostki ludowego Wojska Polskiego: formowanie, działania bojowe, organizacja, uzbrojenie, metryki jednostek inżynieryjno-saperskich drogowych i chemicznych [Regular Units of the Polish People’s Army: Formation, Military Actions, Organization, Armament, Regulations of the Engineering-Sapper, Road and Chemical Units]. Warszawa: Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, 1970.

Znamierowski, Alfred. Stworzony do chwały [Made for Glory]. Warszawa: Editions Spotkania, 1993.

Published
2019-10-30