Lesia Ukrainka’s linguistic creativity in her ego-texts (based on the poetess’s epistolary works (1870-1890) and her reflections on the letters in fiction texts)

  • Tetiana Kosmeda Adam Mickiewicz University in Poznań
Keywords: ego-text; epistolary activity; epistolary inheritance; epistolary behavior; „language biography”; intertextuality; idiostyle

Abstract

The article focuses on the peculiarities of the epistolary inheritance of Lesia Ukrainka. Her texts have been analyzed in which the linguistic creativity of the writer has been singled out. The peculiarities of her vision of the world, her feeling of the world, L. Ukrainka’s „language” biography, the specificity of the intertextuality, the ability of the word creativity, the features of the epistolary idiostyle, the signs of the epistolary behavior, the traits of character etc. have been analyzed. The process of writing the letters was represented in her creative work in which she eulogized the epistolary activity. The letter was considered by her as a phenomenon of a human being activity. The analysis illustrates the following: the epistolary inheritance of the poetess indicates her inclination to experiments; the analysis also represents Lesia Ukrainka’s views on environment, linguistic political problems, the aspects of translation studies and culturology.

References

Аркушин Г.Л., Варіанти імені, жартівливі прізвиська, псевдоніми та криптоніми Лесі Українки, „Дивослово” 1995, № 2 [Arkushyn H.L., Varianty imeni, zhartivly viprizvysʹka, psevdonimy ta kryptonimy Lesi Ukrayinky, Dyvoslovo” 1995, № 2]

Богдан С., Вералізація концепту свято в епістолярній поведінці Лесі Українки, „Studia Ukrainica Poznaniesia” 2013, z. 1, s. 23-38 [Bohdan S., Veralizatsiya kontseptu svyato vepistolyarniy povedintsi Lesi Ukrayinky, „Studia Ukrainica Poznaniensia” 2013, z. 1, s. 23-38].

Богдан С., Епістолярна поведінка українців у ХІХ-ХХ ст., навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл, Луцьк: Видавництво Вежа-друк 2013 [Bohdan S., Epistolyarna povedinka ukrayintsiv u ХІХ-ХХ st., navch. posib. dlya stud. vyshch. navch. zakl, Luts’k: Vydavnytstvo Vezha-druk 2013].

Енциклопедія життя і творчості Лесі Українки. Листи Лесі Українки [Entsyklopediya zhyttya i tvorchosti Lesi Ukrayinky. Lysty Lesi Ukrayinky], http://www.l-ukrainka.name/uk/Corresp.html [доступ [dostup]: 10.04.2016].

Канторчук Г.К., Антропоніми в листах Лесі Українки, „Вісник Житомир. держ. пед. ун-ту” 2001, № 7, с. 66-68 [Kantorchuk H.K., Antroponimy v lystakh Lesi Ukrayinky, „Visnyk Zhytomyr. derzh. ped. un-tu” 2001, № 7, s. 66-68].

Космеда Т.А., Ego і Alter Ego Тараса Шевченка в комунікативному просторі щоденникового дискурсу, Дрогобич: Видавництво „Коло” 2012 [Kosmeda T.A., Ego i Alter Ego Tarasa Shevchenka v komunikatyvnomu prostori shchodennykovoho dyskursu, Drohobych: Vydavnytstvo „Kolo” 2012].

Космеда Т.А., Еґо-тексти Степана Руданського: відтворення комунікативної компетенції та фактів його „мовної біографії”, [в:] Т.А. Космеда, Т.Ф. Осіпова, Н.В. Піддубна, Степан Руданський: феномен моделювання „живого” мовлення українців, Харків–Познань: Видавництво „Коло” 2015, с. 189-205 [Kosmeda T.A., Ego-teksty Stepana Rudans’koho: vidtvorennya komunikatyvnoyi kompetentsiyi ta faktiv yoho „movnoyi biohrafiyi”, [v:] T.A. Kosmeda, T.F. Osipova, N.V. Piddubna, Stepan Rudans’kyy: fenomen modelyuvannya „zhyvoho” movlennya ukrayintsiv, Kharkiv–Poznan’: Vydavnytstvo „Kolo” 2015, s. 189-205].

Леся Українка, З людської намови: Проза, Київ: Видавництво „Худ. література” 2015 [Lesya Ukrayinka, Z lyuds’koyi namovy: Proza. Kyyiv: Vydavnytstvo „Khud. literatura” 2015].

Манохіна Т.В., Народництво, модернізм і постмодернізм у лінгвістиці, Миколаїв: Видавництво ЧДУ ім. Петра Могили 2015 [Manokhina T.V., Narodnytstvo, modernizm i postmodernizm u linhvistytsi, Mykolayiv: Vydavnytstvo CHDU im. im. Petra Mohyly 2015].

Ольшовський І., Леся Українка. Містика імені й долі, Луцьк: ВМА „Терен” 2005 [Ol’shovs’kyy I., Lesya Ukrayinka. Mistyka imeni y doli, Luts’k: VMA „Teren” 2005].

Романченко І.С., Михайло Драгоманов і Леся Українка в їх листуванні, „Наукові записки” 2(1948), с. 172-189 [Romanchenko I.S., Mykhaylo Drahomanov i Lesya Ukrayinka v yikh lystuvanni, „Naukovi zapysky” 2(1948), s. 172-189].

Святовець В.Ф., Епістолярна спадщина Лесі Українки, Київ: Видавництво „Вища школа” при КДУ 1981 [Svyatovetsʹ V.F., Epistolyarna spadshchyna Lesi Ukrayinky, Kyyiv: Vydavnytstvo „Vyshcha shkola” pry KDU 1981].

Спогади про Лесю Українку, Київ: Видавництво „Наукова думка” 1971 [Spohady pro Lesyu Ukrayinku, Kyyiv: Vydavnytstvo „Naukova dumka” 1971].

Статєєва В.І., Українські письменники про проблеми літературної мови та мовознавства кінця ХІХ-початку ХХ ст. (на матеріалі спадщини М. Коцюбинського, Лесі Українки, Б. Грінченка та ін.), Ужгород: Спалах 1997 [Statyeyeva V.I., Ukrayins’ki pys’mennyky pro problemy literaturnoyi movy ta movoznavstva kintsya ХІХ-pochatku ХХ st. (na materiali spadshchyny M. Kotsyubyns’koho, Lesi Ukrayinky, B. Hrinchenka ta in.), Uzhhorod: Spalah 1997].

Томчук Л.В., Нові аспекти дослідження епістолярію Лесі Українки, „Філологічні студії” 2005, № 3-4, с. 118-123 [Tomchuk L.V., Novi aspekty doslidzhennya epistolyariyu Lesi Ukrayinky, „Filolohichni studiyi” 2005, № 3-4, s. 118-123].

Published
2019-10-24
Section
Articles