The Attempted Dating of Hitherto Undated Works by Karol Wojtyła: Literary and Theatre Works, Juvenilia (1938–1946)

  • Marta Burghardt John Paul II Institute of Intercultural Dialogue in Krakow, Poland
Keywords: Karol Wojtyła, John Paul II, literary output, poetry, dramas, theatre

Abstract

Karol Wojtyła left behind many undated works. Determining the date of their creation sometimes requires a detective’s acumen. Based on the extensive information available in his poetry, meditations or plays, the context of their creation can be worked out quite accurately. This article is an attempt to determine the chronology of the early works of Karol Wojtyła, starting with the adaptation of The Stage Image titled “Christ – King” based on the Apocalypse of Saint John, his rhymed verses as a secondary-school graduate, through the series of Sonnets, and Symphonies – Unifications, then his autumnal poetry, works from the time of the war and occupation – sometimes forgotten by the very author – and ending with Songs about the Hidden God – the most mature poem from the period before his priesthood. Confirmations of the suggested arrangements often come from the recollections of people who were close to the young Wojtyła. His letters to his friends, the Kotlarczyks and the Szkockis, are also an endless source of information. The literary works of the future Pope, full of his deepest thoughts, as well as fears and premonitions, complement the various stages of his life, and thus help us to better understand not only the artistic creativity, but also the teachings, of John Paul II.

References

Bieniasz, Zbigniew. Kochana stara buda… Towarzystwo Miłośników Ziemi Wadowickiej, 1986. Burghardt, Marta. Wadowickie korzenie Karola Wojtyły. Wadowickie Centrum Kultury, 2013.

Dziedzic, Stanisław. „Krakowski świat młodego Karola Wojtyły”. Małopolska Karola Wojtyły – Jana Pawła II. 5 scen kulturowych. Wystawa zrealizowana w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020, Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie, 2020, https://idmjp2.pl/index.php/pl/2143-malopolska-karola-wojtyly-jana-pawla-ii-odc-5-dr-stanislaw-dziedzic

Dziedzic, Stanisław. Romantyk Boży. Wydawnictwo M, 2014.

Encyklopedia Krakowa. Wydawnictwo Naukowe PWN, 2000.

Frossard, André „Nie lękajcie się!” Rozmowy z Janem Pawłem II. Libreria Editrice Vaticana, 1982.

Gniazdo, z którego wyszedłem, oprac. Karolina Biedrzycka, maszynopis, 1966. Gruszczyńska, Danuta. W Wadowicach wszystko się zaczęło…, Apostolicum, 2005.

Jan Paweł II. Dar i Tajemnica. W pięćdziesiątą rocznicę moich święceń kapłańskich. Wyd. 2, Wydawnictwo św. Stanisława BM, 2005.

Kalendarium życia Karola Wojtyły, oprac. Adam Boniecki. Wyd. 2, Znak, 2000.

„List Babci Ireny (nie wysłany?) Boże Narodzenie 1943”. Archiwum domowe M. Poźniak.

Listy ks. K. Wojtyły do państwa Szkockich na Boże Narodzenie 1946 roku i z września 1947 roku. Archiwum domowe M. Poźniak.

Michałowska, Danuta. Pamięć nie zawsze święta. Wspomnienia. Wydawnictwo Literackie, 2004.

Młodzieńcze lata Karola Wojtyły. Wspomnienia, red. Juliusz Kudryński, Oficyna Cracovia, 1990.

Pamiątka 400¬lecia urodzin św. Jana od Krzyża 1542–1942. Krótki życiorys. List pasterski Generała Zakonu OO. Karmelitów Bosych. Wydana nakładem Ojców Karmelitów Bosych z Rakowickiej 18, 1942.

Perła Ewangeliczna. Życie Sługi Bożego Jana Tyranowskiego, oprac. Michał Szaflarski, Wydawnictwo Współpracowników ks. Bosko, 2017.

Popiel, Jacek. Los artysty w czasach zniewolenia. Teatr Rapsodyczny 1941–1967. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2006.

Świat słowa Jana Pawła II. Refleksje – wspomnienia – opinie, oprac. Marta Dalgiewicz, Biblos, 2007.

Tadej, Krzysztof. Dar świętości. Nieznane i zaskakujące wspomnienia o Janie Pawle II. Edycja Świętego Pawła, 2009.

„…trzeba dać świadectwo”. 50-lecie powstania Teatru Rapsodycznego w Krakowie, wybór tekstów, koment. Danuta Michałowska, ArsNova – Zjednoczeni Wydawcy, 1991.

Wadowice w zapiskach klasztornych kronikarzy 1892–1945, oprac. Czesław Gil, Wadowickie Centrum Kultury, 2002.

Wojtyła, Karol. „Mission de France”. Tygodnik Powszechny, nr 9 (207), 1949, ss. 1–2.

Wojtyła, Karol – Jan Paweł II. Dzieła literackie i teatralne, t.1: Juvenilia (1938–1946), red. Jacek Popiel i in., Znak, 2019.

Wojtyła, Karol. Poezje, dramaty, szkice. Jan Paweł II. Tryptyk rzymski. Wstęp Marek Skwarnicki, Znak, 2004.

Published
2020-12-28