Itinerant Workers. A Sketch on Migrants’ Work

Main Article Content

Krystyna Romaniszyn

Abstract

The paper aims at discussing the labour issue in the context of labour or economic migration. The broader dimension of the presented discussion supplies the Pope’s teaching regarding social issues. The discussion focuses on the following issues: labour as a value, labour as a duty, labour as social cement, dignity (standing) of labour.

Article Details

Section
Articles

References

Baudrillard J., Społeczeństwo konsumpcyjne. Jego mity i struktury, Warszawa: Sic! 2006.
Beck U., Społeczeństwo ryzyka, Warszawa: Scholar 2004.
CBOS, raport z badań „Życie zawodowe Polaków”, Warszawa 2008.
CBOS, raport z badań „Znaczenie pracy w życiu Polaków”, Warszawa 2006.
CBOS, raport z badań „Polacy o swojej pracy”, Warszawa 2006a.
CBOS, raport z badań „Wartości i normy w życiu Polaków”, Warszawa 2005.
Durkheim E., Samobójstwo. Studium z socjologii, Warszawa: Oficyna Naukowa 2006.
Giddens A., Socjologia, Warszawa: PWN 2004.
Jan Paweł II, Laborem exercens. Tekst i komentarze, red. J. Gałkowski, Lublin: RW KUL 1986.
Krzysztofek K., Szczepański M., Zrozumieć rozwój – od społeczeństw tradycyjnych do informacyjnych, Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego 2005.
Majka J., Rozważania o etyce pracy, Wrocław: Wyd. Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej 1986.
Morawski W., Praca w globalizującym się świecie. Koncepcje i realia, w: Deregulacja polskiego rynku pracy, red. K.W. Frieske, Warszawa: IPiSS 2003.
OBOP, raport z badań „Stosunek Polaków do pracy”, Warszawa 2006.
OBOP, raport z badań „Satysfakcje Polaków z pracy”, Warszawa 1996.
OBOP, raport z badań „Ewolucja postaw społecznych związanych z pracą”, Warszawa 1996.
Romaniszyn K., Migracje a zmiana celowa, „Studia Polonijne” 40 (2019).
Romaniszyn K., Migracje: pozyskiwanie i trwonienie kapitału ludzkiego, w: Socjologia ekonomiczna. Przewodnik, red. W. Morawski, Warszawa: PWN 2018.
Romaniszyn K., Miejsce pracy i konsumpcji w przestrzeni aksjonormatywnej współczesnych Polaków, w: Eros-Pathos-Thanatos. Świat(y) wartości społeczeństwa polskiego u progu XXI wieku, red. I. Jeziorski, M. Korzewski, Bielsko-Biała: Akademia Humanistyczno-Techniczna 2008.
Romaniszyn K., Rzecz o pracy i konsumpcji. Analiza antropologiczna, Kraków: Zakład Wydawniczy Nomos 2007.
Simmel G., Filozofia pieniądza, Poznań: Wydawnictwo Fundacji Humaniora 1997.
Świda-Ziemba H., Młodzi w nowym świecie, Kraków: Wydawnictwo Literackie 2005.
Wieruszewska M. (red.), Tu i tam. Migracje z polskich wsi za granicę, Warszawa: IRWiR PAN 2007.
Wyszyński S. Kardynał, Duch pracy ludzkiej, Poznań: Księgarnia św. Wojciecha 1957.
Zemło M., Młodzież na rozstajach. Aksjonormatywne orientacje uczniów szkół ponadpodstawowych, Białystok: Wydawnictwo UwB 2019.

Most read articles by the same author(s)