Migration and Intentional Change

Main Article Content

Krystyna Romaniszyn

Abstract

The paper aims at discussing the results of implementation of The Global Compact for Safe Orderly and Regular Migration, document prepared under the auspices of the UN and signed by many states in December 2018 in Morocco. The discussion enters into the wider phenomenon of migration and intentional change. It focuses, however, on the formation of the “mobile man”, as I name him/her, prepared for constant mobility required by global economy.

Article Details

Section
Articles

References

Arendt H., Korzenie totalitaryzmu, Warszawa: WSiP 2008.
Barber B., Dżihad kontra McŚwiat, Warszawa: Muza SA 1997.
Barber B., Skonsumowani. Jak rynek psuje dzieci, infantylizuje dorosłych i połyka obywateli, Warszawa: Muza SA 2008.
Berger P., Tożsamość jako problem socjologii wiedzy, [w:] Problemy socjologii wiedzy, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN 1985, s. 477-489.
Bokszański Z., Indywidualizm a zmiana społeczna, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN 2007.
Cieślińska B., Emigracje bliskie i dalekie, Białystok: Wydawnictwo UwB 2012.
Davis N., Europa. Rozprawa historyka z historią, Kraków: Znak 1998.
Davis N., Europa walczy 1939-1945. Nie takie proste zwycięstwo, Kraków: Znak 2008.
Doleśniak-Harczuk O., Niechciane dziecko Willkommenskultur, „Nowe Państwo” 2019, z. 2, s. 73-77.
Frum D., How much immigration is too much?, „The Altantic” April 2019, s. 64-74.
Gliwic H., Materiał ludzki w gospodarce światowej, Warszawa: Trzaska, Evert i Michalski 1934.
Hannerz U., Skreolizowany świat, [w:] Badanie kultury. Elementy teorii antropologicznej. Kontynuacje, red. M. Kempny, E. Nowicka, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN 2004, s. 284-300.
Isański J., Migracje i transfery kapitału społecznego, Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM 2015.
Kieżun W., Patologia transformacji, Warszawa: Wydawnictwo Poltext 2012.
Kosiński L., Prothero R.M. (red.), People on the Move: Studies on International Migration, Londyn: Methnen & Co. Ltd. 1975.
Kożuszek M., Brexit, czyli kim jesteśmy, „Nowe Państwo” 2018, z. 12, s. 78-82.
Kubica H., Losy ludności Zamojszczyzny w KL Auschwitz, [w:] Wysiedlenia jako narzędzie polityki ludnościowej w Europie XX wieku, red. J. Wołoszyn, Lublin: IPN 2015, s. 151-160.
Miles R., Thranhardt R.D., Introduction, [w:] Migration and European Integration: The Dynamic of Inclusion and Exclusion, red. R. Miles, R.D. Thranhardt, Londyn: Pinter Publisher 1995.
Mostwin D., Emigranci polscy w USA, Lublin: Wydawnictwo KUL 1991.
Nowicka E., Świat człowieka świat kultury, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN 1991.
Okólski M., Fihel A., Demografia. Współczesne zjawiska i teorie, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar 2012.
Okólski M., Radziwinowiczówna A., Współczesne migracje na świecie, [w:] 25 wykładów o migracjach, red. M. Lesińska, M. Okólski, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar 2018, s. 101-127.
Overbeek H., Towards a New international migration regime: globalization, migration and the internationalization of the state, [w:] Migration and European Integration: The Dynamic of Inclusion and Exclusion, red. R. Miles, D. Thranhardt, London: Pinter Publisher 1995.
Postman N., Technopol. Triumf techniki nad kulturą, Warszawa: Muza SA 2004.
Ratzinger J., Opera Omnia, t. X, Lublin: Wydawnictwo KUL 2014.
Richmond A., Global Apartheid. Refugees, Racism, and the New World Order, Toronto: Oxford Univ. Press 1994.
Romaniszyn K., Chłopi polscy w Kanadzie (1896-1939), Warszawa: IRWiR PAN 1991.
Romaniszyn K., Migracje polityczno-ekonomiczne jako fenomen współczesności, [w:] Migracje polityczne XX wieku, red. J. Zamojski, (seria: Migracje i Społeczeństwo, t. 4), Warszawa: Wydawnictwo Neriton 2000.
Romaniszyn K., Kulturowe implikacje międzynarodowych migracji, Lublin: KUL 2003.
Romaniszyn K., The cultural implications of international migrations, „Polish Sociological Review” 2004, z. 2, s. 141-160.
Romaniszyn K., Rzecz o pracy i konsumpcji. Analiza antropologiczna, Kraków: Zakład Wydawniczy Nomos 2007.
Romaniszyn K. (red.), Culture and Migration. The Cultural Implications of International Migrations In the Light of Fieldwork Evidence, Kraków: Zakład Wydawniczy Nomos 2008.
Romaniszyn K. (red.), Nowa droga do zniewolenia? O życiu w społeczeństwie konsumpcyjnym , Kraków: Wydawnictwo UJ 2008a.
Romaniszyn K., O użyteczności opisowo-oceniającego terminu „wypędzenie” – w kontekście dwóch przypadków przesiedlenia, [w:] Transgraniczność w perspektywie socjologicznej. Migracje przymusowe w Europie, red. H.P. Muller, M. Zielińska, Zielona Góra: Lubuskie Towarzystwo Naukowe 2012, s. 93-114.
Romaniszyn K., Krótki wykład o utowarowieniu, Kraków: Wydawnictwo UJ 2015.
Romaniszyn K., Kulturowy wymiar migracji, [w:] Transformacje. Przewodnik po zmianach społeczno-ekonomicznych w Polsce, red. A. Górny [i in.], Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar 2016, s. 160-167.
Romaniszyn K., Migracje: pozyskiwanie i trwonienie kapitału ludzkiego, [w:] Socjologia ekonomiczna. Przewodnik, red. W. Morawski, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN 2018, s. 307-315.
Roszkowski W., Historia Polski 1914-2004, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN 2004.
Sassen S., The Global City: New York, London, Tokyo, Princenton: Princenton Univ. Press 1991.
Sassen S., Transnational economics and national migration policies, [w:] Free Markets, Open Societies, Closed Borders?, red. M. Castro, Miami: North-South Center Press 1999.
Scruton R., Zachód i cała reszta, Poznań: Zysk i S-ka Wydawnictwo 2003.
Stola D., Historia człowieka to historia migracji, [w:] 25 wykładów o migracjach, red. M. Lesińska, M. Okólski, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar 2018, s. 81-100.
Szacka B., Wprowadzenie do socjologii, Warszawa: Oficyna Naukowa 2003.
Szpociński A., Inni wśród swoich, Warszawa: ISP PAN 1999.
Sztompka P., Zaufanie. Fundament społeczeństwa, Kraków: Znak 2007.
Szymczyk J. (red.), Zaufanie społeczne. Teoria – idee – praktyka, Warszawa: Oficyna Naukowa 2016.
Trzop B., Nieodpłatna praca kobiet dojrzałych – babcia, opiekunka, gospodyni domowa, [w:] Praca w XXI wieku, red. E. Kolasińska [i in.], Gdańsk: Wydawnictwo Naukowe Katedra 2017, s. 155-180.
Tyszka A., Kultura jest kultem wartości, Lublin: Norbertinum 1993.
Weber M., Sens „wolnej od wartościowań” socjologii i ekonomii, [w:] Problemy socjologii wiedzy, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN 1985, s. 101-148.
Zamoyski A., Własną drogą. Osobliwe dzieje Polaków i ich kultury, Kraków: Znak 2002.