Life Style and Migration

Main Article Content

Krystyna Romaniszyn

Abstract

The paper aims at discussing relations between spatial mobility and life style. The discussion begins with the presentation of life style migrations. It focuses however, on interdependence between both analyzed categories, that is: on life style expectations as one of the pushing factor in migrations decision, and on life style change as an unexpected result of migration. The empirical basis of the presented analysis builds upon data obtained from migration researches curried out in the last decades and from biographical material dated back to XIX and XX centuries.

Article Details

Section
Articles

References

Benson M., O’Reilly K., Migration and the search for the better way of life: a critical exploration of life style migration, „The Sociological Review” 57(2009), no. 4, s. 608-625.
Bokszański Z., Indywidualizm a zmiana społeczna, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN 2007.
CBOS, Raport z badań „Mobilność i preferencje migracyjne Polaków”, Warszawa 2010.
Cieślińska B., Emigracje bliskie i dalekie, Białystok: Wydawnictwo UwB 2012.
Domański H., Polska klasa średnia, Wrocław: Wydawnictwo Naukowe UMK 2002.
Golka M., Socjologia kultury, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar 2007.
Isański J., Migracje i transfery kapitału społecznego, Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM 2015.
Kula W., Assorodobraj-Kula N., Kula M. (oprac.), Listy emigrantów z Brazylii i Stanów Zjednoczonych 1890-1891, Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza 1973.
Migracje pomaturalne w województwie dolnośląskim wobec depopulacji regionu i wymogów zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego, red. A. Dolińska, R. Jończy, P. Śleszyński, Wrocław: Wydawnictwo UE 2020.
Romaniszyn K., W obliczu końca Europy, jaką znamy, „Roczniki Kulturoznawcze” 11(2020), nr 1, s. 17-41.
Romaniszyn K., Migracje a zmiana celowa, „Studia Polonijne” 40(2019), s. 5-32.
Romaniszyn K., Rzecz o pracy i konsumpcji. Analiza antropologiczna, Kraków: Zakład Wydawniczy Nomos 2007.
Romaniszyn K., Kulturowe implikacje międzynarodowych migracji, Lublin: KUL 2002.
Romaniszyn K., Polacy w Grecji, „Studia Polonijne” 16(1994), s. 7-98.
Romaniszyn K., Zmiany postaw emigrantów polskich do Brazylii i Stanów Zjednoczonych (1890-1891), „Przegląd Polonijny” 1980, z. 3, s. 51-64.
Romejko A., Teoria mimetyczna jako metoda w badaniach polonijnych na przykładzie Wielkiej Brytanii, [w:] W kręgu badań nad Polonią i duszpasterstwem polonijnym, red. S. Zych, B. Walicki, (Biblioteka Polonii t. XXXIX), Lublin: Ośrodek Badań nad Polonią i Duszpasterstwem Polonijnym; Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Sokołowie 2015.
Sarah R., Diat N., Wieczór się zbliża i dzień już się chyli, Warszawa: Wydawnictwo SS. Loretanek 2019.
Slater D., Consumer Culture and Modernity, Cambridge: Polity Press 2002.
Słownik socjologii i nauk społecznych, red. G. Marshall (red. polskiego wydania M. Tabin), Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN 2005.
Szacka B., Wprowadzenie do socjologii, Warszawa: Oficyna Naukowa 2003.
Śleszyński P., Współczesne migracje wewnętrzne w Polsce, [w:] 25 wykładów o migracjach, red. M. Lesińska, M. Okólski, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar 2018.