Syberie by Norwid

  • Magdalena Woźniewska-Działak Cardinal Stefan Wyszyński University in Warsaw
Keywords: Norwid; 19th-century poetry; Siberia; exiles; the exiled

Abstract

The article is an interpretation of Norwid’s poem entitled Syberie, one of the works in the Vade-mecum series. Referring to the literature of the subject (inter alia, Zofia Trojanowiczowa, Włodzimierz Toruń), the author puts forward the thesis that the poem is a lyrical masterpiece, maximally condensing the extensive content related to Siberia and the exiles, which is a major subject of 19th-century Polish literature. Norwid’s poem, set in author’s contexts and in the contexts of the epoch, reveals its depth and possibilities of poetic synthesis. In the article, the author proves the “participation” of the work in the three great dialogues of that time provoked by the subject of Siberia.

References

Czaplejewicz E., Kasperski E., Literatura i różnorodność. Kresy i pogranicza, Warszawa 1996.

Dopart B., Poemat profetyczny. O „Dziadach” drezdeńskich Adama Mickiewicza, Kraków 2002.

Fiećko J., „Ostatni” wobec „Anhellego”: ogniwo w polemice ze Słowackim i wątek rosyjski, [w:] tenże, Rosja Krasińskiego. Rzecz o nieprzejednaniu, Poznań 2005, s. 279-290.

Fiećko J., Rosja, Polska, misja zesłańców. Syberyjska twórczość Agatona Gillera, Poznań 1997.

Fieguth R., Konteksty, [w:] tenże, Zaproszenie do „Quidama”. Portret poematu Cypriana Norwida, Kraków 2014.

Halkiewicz-Sojak G., „Apokaliptyczne” wiersze Cypriana Norwida, [w:] taż, Nawiązane ogniwo. Studia o poezji Cypriana Norwida i jej kontekstach, Toruń 2010.

Kasperski E., Wokół „Syberii” Norwida. Dwie koncepcje etyki, historiozofii i patriotyzmu, [w:] Dyskursy romantyków. Norwid i inni, Warszawa 2003, [w:] tenże, s. 167-201.

Krasiński Z., Listy do Delfiny Potockiej, oprac. i wstęp Z. Sudolski, t. III, Warszawa 1975.

Krasiński Z., Ostatni, Paryż 1947.

Kowalczykowa A., Dylemat romantycznego konserwatyzmu: niezmienność warunkiem postępu. Przykład Krasińskiego, [w:] taż, Wokół romantyzmu. Estetyka – Polityka – Historia. Pisma rozproszone i zarzucone, t. 1I, red. i oprac. tekstów A. Janicka, G. Kowalski, Białystok 2014, s. 127-139.

Norwid C., „Ad leones!”, [w:] tenże: Proza I, oprac. R. Skręt, Dzieła wszystkie, t. VII, Lublin 2007.

Norwid C., Syberie, [w:] tenże, Vade-mecum, oprac. J. Fert, Wrocław–Warszawa–Kraków 1999.

Norwid C., Wiersze, t. I-II, zebrał, tekst ustalił, wstępem i komentarzami opatrzył J.W. Gomulicki, Warszawa 1971.

Stefanowska Z., Pisarz wieku kupieckiego i przemysłowego, [w:] taż, Strona romantyków. Studia o Norwidzie, Lublin 1993.

Sybir. Wysiedlenia – Losy – Świadectwa, red. J. Ławski, Ł. Zabielski, S. Trzeciakowska, Białystok 2013.

Toruń W., Między Azją a Zachodem. Uwagi Norwida, [w:] Kulturowy wymiar twórczości Norwida, red. R. Zajączkowski i J.C. Moryc OFM, Lublin 2016.

Toruń W., Norwid i Ruprecht, [w:] Emigracja postyczniowa 1863 roku, red. E. Niebelski, Lublin 2010, s. 179-192.

Toruń W., Syberia w twórczości Cypriana Norwida, [w:] Zesłańcy postyczniowi w Imperium Rosyjskim. Studia dedykowane profesor Wiktorii Śliwowskiej, red. E. Niebelski, Lublin–Warszawa 2008, s. 373-384.

Toruń W., Z Tunką w tle – uwagi Cypriana Norwida, [w:] Syberia infernalna – mity i oblicza rzeczywistości, red. M. Cwenk, J. Trynkowski, Lublin 2014, s. 57-67.

Trojanowiczowa Z., „Dróg krzyżowych biegi”. Mickiewicz o wygnańcach syberyjskich, [w:] Romantyzm. Od poetyki do polityki. Interpretacje i materiały, wyb. i red. A. Artwińska, J.Borowczyk, P. Śniedziewski, Kraków 2010, s. 243-255.

Trojanowiczowa Z., Sybir romantyków, Kraków 1993.

Zielińska M., Polacy. Rosjanie. Romantyzm, Warszawa 1998.

Published
2019-11-14
Section
Articles