My “little fight” with Mierosławski

  • Sławomir Rzepczyński Pomeranian University in Slupsk, Poland
Keywords: Norwid, Mierosławski, romanticism, the struggle for national liberation, political discourse

Abstract

The article is devoted to the relations between Cyprian Norwid and General Ludwik Mierosłwski, a participant of national uprisings, the dictator of the January Uprising, and an activist in exile. The author presents their personal contacts and Norwid’s opinions that appear in his literary work, letters and journalism. These opinions varied; as well as those endorsing the democratic slogans proclaimed by the general, there were critical statements. While appreciating General Mierosławski as a militarist—a man of action capable of implementing a policy intended to transform the mindset of the Polish public into the consciousness that would enable the building of a modern state—the poet expected that Mieroslawski’s activity would be subordinated to a superior idea, which, based on Christian foundations, would show the way to independence. He demanded that Mierosławski recognize the primacy of thought over action, that journalism be used to change the public opinion, both Polish and European, as well as calling for measures aimed at dismantling political barriers in the emigration community.

Author Biography

Sławomir Rzepczyński, Pomeranian University in Slupsk, Poland

Sławomir Rzepczyński – doktor hab., prof. Akademii Pomorskiej w Słupsku, redaktor naczelny czasopisma „Świat Tekstów. Rocznik Słupski”, opublikował m.in. Krytyka literacka w twórczości Norwida. Próby ujęcia (1998), Biografia i tekst. Studia o Mickiewiczu i Norwidzie (2004), Wokół nawel „włoskich” Norwida (2006), O Norwidzie. Syntezy i zbliżenia (2017)

References

Halkiewicz-Sojak, G., Norwid wobec idei insurekcyjnej – w świetle stanu badań, „Studia Norwidiana” 33: 2015, s. 3-16.

Krechowiecki A., O Cypryanie Norwidzie. Próba charakterystyki, Lwów 1909.

Mickiewicz W., Emigracya polska 1860-1890, Kraków 1908, s. 13.

Mikucki W., Komentarz polityczny do wydarzeń z wojny krymskiej w miniaturze dramatycznej „Teatr bez teatru” i wierszu „Pokój”, [w:] Trudny Norwid, red. P. Chlebowski, Lublin 2013.

Okólnik (w sprawie reorganizacyi Towarzystwa Demokratycznego z Projektem pretestacji przeciwko działaniu Czartoryszczyzny), http://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/plain-content?id=57236 (dostęp: 16.10.2015).

Ruszkowski J., Adam Mickiewicz i ostania krucjata. Studium romantycznego millenaryzmu, Wrocław 1996.

Skowronek J., Adam Jerzy Czartoryski 1770-1861, Warszawa 1994.

Toruń W., Norwid o Niepodległej, Lublin 2013.

Trojanowiczowa Z., Dambek Z., Kalendarium życia i twórczości Cypriana Norwida, t. I, Poznań 2007.

Trojanowiczowa Z., Na wielkopolskim tropie Norwida, [w:] Z. Trojanowiczowa, Romantyzm. Od poetyki do polityki, wybór i red. A. Artwińska, J. Borowczyk, P. Śniedziewski, Kraków 2010, s. 147-190

Trojanowiczowa Z., Norwid w więzieniu berlińskim, [w:] Z. Trojanowiczowa, Romantyzm. Od poetyki do polityki, wybór i red. A. Artwińska, J. Borowczyk, P. Śniedziewski, Kraków 2010, s. 191-213.

Weintraub W., Czy Ameryka była dla Norwida infernem?, „Kultura” (Paryż) 1963, nr 4, s. 43-44.

Żychowski M., Generał klęski Ludwik Mierosławski, Warszawa 1965.

Published
2020-12-29
Section
Articles