The English version of Cyprian Norwid’s Pielgrzym in the performance by Czesław Niemen

  • Agata Brajerska-Mazur Maria Curie-Skłodowska University in Lublin
Keywords: Norwid; Niemen; Pielgrzym; translation of lyrics; Brodowski

Abstract

The author gradually comes to the assessment of the musical interpretation of Cyprian Norwid’s poem Pielgrzym. First, she conducts a detailed analysis of the original, from which she isolates its dominants: features necessary to be rendered in the translation to preserve the identity of the original. On their basis she examines the fidelity and quality of the English translation by Paweł Brodowski, which – as she showed – captures the general sense and renders the imagery of the original despite the introduced unifications and transformations of the text. Subsequently, the author examines the musical execution of this translation by Czesław Niemen and thus proves that it not only brings out the features highlighted in Brodowski’s translation, but it also restores the lost meanings and the rhyming structure of the lyric poem.

References

Balcerzan E., Oprócz głosu. Szkice krytycznoliterackie, Warszawa 1971.

Bodusz M., Cyprian Norwid w rytmach rockowych, „Studia Norwidiana” 27-28(2009-2010), s. 101-114.

Borowy W., Od Kochanowskiego do Staffa, Lwów 1930.

Borowy W., O Norwidzie. Rozprawy i notatki, Warszawa 1960.

Brajerska-Mazur A., O angielskich tłumaczeniach utworów Norwida, Lublin 2002.

Brajerska-Mazur A., Dziesięć trudności – dziesięć przykazań w tłumaczeniu Norwida, [w:] Trudny Norwid, red. P. Chlebowski, Lublin 2013.

Brajerska-mazur A.. Bema pamięci żałobny rapsod dwukrotnie przetłumaczony do muzyki, [w:] Czesław Niemen i jego płytowe dzieła 2, red. P. i E. Chlebowscy, Lublin 2017 s. 41-68.

Chlebowski P., Rockowa suita Niemena do wiersza Norwida, [w:] Czesław Niemen i jego płytowe dzieła 2, red. P. i E. Chlebowscy, Lublin 2017 s. 25-35.

Feliksiak E., Poezja i myśl. Studia o Norwidzie, Lublin 2001.

Fert J., Poeta sumienia. Rzecz o twórczości Norwida, Lublin 1993.

Gomulicki J.W., komentarz do wiersza Pielgrzym, [w:] C. Norwid, Dzieła zabrane, oprac. J.W. Gomulicki, t. II: wiersze, Warszawa 1966.

Kasperski E., Problem pytań w twórczości Norwida, [w:] Dialog w literaturze, red. E. Czaplejewicz, E. Kasperski, Warszawa 1978.

Kowalska A., Wiersze Cypriana Norwida, Warszawa 1978.

Legeżyńska A., Tłumacz i jego kompetencje autorskie, [w:] Przekład literacki. Teoria. Historia. Współczesność, red. A. Nowicka-Jeżowa, D. Knysz-Tomaszewska, Warszawa 1997, s. 217-221.

Merdas A., Łuk przymierza. Biblia w poezji Norwida, Lublin 1983.

Michalski D., Niemen o sobie, Warszawa 2005.

Mitosek Z., Przerwana pieśń. (O funkcji Podkreśleń u Norwida), [w:] Dziewiętnastowieczność. Z poetyk polskich i rosyjskich XIX wieku, red. E. Czaplejewicz, W. Grajewski, Wrocław 1988, s. 275-286.

Norwid C., Vade-mecum. Podobizna autografu, przedm. W. Borowy, Warszawa 1947.

Norwid C., Vade-mecum, oprac. J. Fert, Wrocław 1990.

Radoszewski R., Czesław Niemen. Kiedy się dziwić przestanę…, Warszawa 2004.

Rzepczyński S., Wokół nowel “włoskich” Norwida, Słupsk 1996.

Sawicki S., Norwida walka z formą, Warszawa 1986.

Skrzypek E., Czesław Niemen, „Nasz Dziennik” 2004, nr 1.

Subko B., O funkcjach łącznika w poezji Norwida, [w:] Język Cypriana Norwida, red. K. Kopczyński, J. Puzynina, Warszawa 1986, z. 1, s. 34-49.

Sudolski Z., Norwid. Opowieść biograficzna, Warszawa 2003.

Szymańska I., Przekłady polemiczne w literaturze dziecięcej, „Rocznik Przekładoznawczy” 9(2014), s. 193-208.

Tomasz Á kempis , O naśladowaniu Chrystusa, Lublin 1983.

Turczyn M., Śladami „Pielgrzyma” Cypriana Norwida, [w:] Czytając Norwida: materiały z konferencji poświęconej interpretacji utworów Cypriana Norwida zorganizowanej przez Katedrę Filologii Polskiej WSP w Słupsku, red. S. Rzepczyński, Słupsk 1995.

Weintraub W., Pielgrzym, [w:] Słownik literatury polskiej XIX wieku, red. J. Bachórz, A. Kowalczykowa, Wrocław 1991.

Published
2020-05-08
Section
Articles