Wanda – between the mystery and the libretto

  • Małgorzata Sokalska Jagiellonian University
Keywords: Wanda; libretto; opera adaptation

Abstract

The article discusses the operatic filiation of Norwid’s works. On the one hand, these are forms borrowed from opera, which influenced the structure of the drama (e.g. choirs and the construction of collective scenes, solo parts of a quasi-recitative character or similar to arias, the composition of the finales of acts); on the other hand, Norwid’s work was interpreted in a broad context of 19th-century opera libretti, whose protagonist is Wanda. In addition to the produced operas (Vanda by A. Dvořák), the legend about the Krakow princess was adapted in numerous libretti (fragments in the work by L.A. Dmuszewski, the entire libretti by G. Olizar and W. Bełza, an operatic remake of the tragedy by F. Wężyk). The fact that most of these texts have never been musically elaborated encourages reflection on their borderline and indeterminate status as a literary work.

References

Bełza W., Wanda. Opera w 4 aktach, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław, rkps. 4717/I. http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/doccontent?id=7604

Beneš-Šumavský V., Zakrejš F., Vanda (libretto), http://www.antonin-dvorak.cz/en/vanda-libretto1

Dmuszewski L.A., Wanda (fragm.), „Pamiętnik Lwowski” 1(1819), nr 6.

z Bielińskich Łubieńska T., Wanda. Tragedia w 5 aktach, Warszawa 1927.

Norwid C., Wanda, [w:] tenże, Pisma wszystkie, t. IV: Dramaty, część 1, oprac. J.W. Gomulicki, Warszawa 1971.

Olizar G., Wanda. Opera poważno-tragiczna w 4 aktach z fantastycznym baletem i chórami ukrytymi, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, rkps. 3490/I http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/doccontent?id=7686&from=FBC

Wężyk F., Wanda. Tragedia w 5 aktach, Kraków 1826.

Bibliografia przedmiotowa

Czwórnóg-Jadczak B., Twórczość Franciszka Wężyka (1803-1830) – konteksty środowiskowe: Kraków; tragedia o Wandzie „co chciała Niemca”, [w:] Z problemów preromantyzmu i romantyzmu. Studia i szkice, red. A. Aleksandrowicz, Lublin 1991.

Gomulicki J.W., Wstęp, [w:] C.K. Norwid, Miniatury dramatyczne, wstęp i oprac. J.W. Gomulicki, Warszawa 1968.

Lijewska E., Norwid idzie do opery, „Studia Norwidiana” 33(2015), s. 161-169.

Łopuszański B., Gustaw Olizar, PSB, t. XXIII/4, z. 99, Kraków 1979.

Michalik J., Dzieje teatru w Krakowie w latach 1865-1893. Instytucja artystyczna, Kraków 2004.

Nowicka E., Zapisane w operze, Poznań 2012.

Ratajczakowa D., Wanda w świątyni dziejów, „Studia Polonistyczne” 1981, z. 8, s. 103-117.

Sokalska M., Opera a dramat romantyczny. Mickiewicz – Krasiński – Słowacki, Kraków 2009.

Szmydtowa Z., O misteriach Cypriana Norwida, Warszawa 1932.

Szturc W., Mit fundacyjny narodu w „Wandzie” Cypriana K. Norwida, [w:] tenże, O obrotach sfer romantycznych. Studia o ideach i wyobraźni, Kraków 1997.

Wypych-Gawrońska A., Muzyka w polskim teatrze dramatycznym do 1918 roku, cz. 1-2, Częstochowa 2015.

Wypych-Gawrońska A., Opera w polskim teatrze dramatycznym od końca XVIII do początku XX wieku, [w:] Opera w kulturze, red. M. Sokalska, Kraków 2016.

Published
2020-05-08
Section
Articles