Call for Papers

Zapraszamy do składania artykułów do najbliższych numerów:
do 31 stycznia 2023 do nr 2/23: nauki socjologiczne
do 31 marca 2023 do nr 3/23: nauki o komunikacji i mediach
do 30 czerwca 2023 do nr 4/23: nauki o bezpieczeństwie

Artykuły tematyczne przyjmowane są zgodnie z przedstawionym harmonogramem. Dodatkowo w trybie ciągłym redakcja prowadzi nabór tekstów z obszaru nauk o bezpieczeństwie, komunikacji społecznej i mediach oraz socjologii do działów: Varia, Raporty z badań, Recenzje.  

 

Roczniki Nauk Społecznych 4/2022: BEZPIECZEŃSTWO EUROPY ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ

Wojna pomiędzy Rosją a Ukrainą, zwłaszcza jej przebieg i reakcje społeczności międzynarodowej, zmienia dotychczasowe wyobrażenia na temat bezpieczeństwa i obronności w Europie Środkowej i  Wschodniej. Przed państwami regionu, w tym Polski, stoi wiele wyzwań związanych między innymi z wyścigiem zbrojeń, pogarszającą się sytuacją gospodarczą, zmianami w stosunkach międzynarodowych czy modernizacją systemów energetycznych. W tle tego wszystkiego dostrzegamy eskalację rywalizacji między mocarstwami, pogłębianie procesu globalizacji oraz nieustające ryzyko związane z postępującymi zmianami klimatycznymi.
W obliczu ewoluujących zagrożeń i potrzeb należy zadać pytanie, jaka przyszłość czeka naszą część Europy?

Interesuje nas szeroko zakrojona problematyka przemian bezpieczeństwa i obronności w Europie Środkowej i Wschodniej. Tematyka artykułów może obejmować następujące zagadnienia:

 • rosyjsko-ukraiński konflikt militarny;
 • systemy obronności państw;
 • logistyka wojskowa;
 • technologie militarne;
 • organizacje ponadnarodowe w polityce bezpieczeństwa;
 • wyzwania migracyjne w państw Europy Środkowej i Wschodniej;
 • zarządzenie informacją i cyberbezpieczeństwo;
 • przygotowania obronne społeczeństw Europy Środkowej i Wschodniej;
 • współczesne procesy globalizacyjne;
 • bezpieczeństwo energetyczne i wyzwania klimatyczne.

Zgłoszenia oryginalnych, niepublikowanych wcześniej artykułów naukowych w języku polskim lub angielskim przyjmujemy do 30 września 2022 roku. Szczegółowe zasady edytorskie znajdują się na stronie internetowej czasopisma w zakładce: dla Autorów https://ojs.tnkul.pl/index.php/rns/about/submissions

Redakcja naukowa numeru: Jakub Adamkiewicz, WAT [jakub.adamkiewicz@wat.edu.pl], Marcin Baranowski, KUL [marcin.baranowski@kul.pl]

 

Roczniki Nauk Społecznych 3/2022: OBSZARY PRZEMIAN RÓL I RELACJI RODZINNYCH

Współczesne przemiany życia społecznego implikują pojawianie się nowych problemów, wyzwań i możliwości w aspekcie życia rodzinnego. Redefinicji i negocjacji ulegają role i relacje rodzinne. Zauważalne od dłuższego czasu procesy indywidualizacji i prywatyzacji rodziny, wiążą się z dostrzegalną przez badaczy dwutorowością ról rodzinnych. Z jednej strony są to role jawne, określone społecznie, z drugiej zaś nieoficjalne, które dopiero się kształtują bądź realizowane są niejako w ukryciu. Niejednoznaczność w realizacji ról wynika również z mnogości wzorców i źródeł informacji na temat sposobów ich realizacji, a także możliwości kształtowania relacji rodzinnych. Niewątpliwie bodźcem do redefinicji, zarówno ról, jak i relacji rodzinnych są także aktualne doświadczenia pandemii COVID-19, które wymusiły funkcjonowanie w odmiennej rzeczywistości.

Interesuje nas szeroko zakrojona problematyka przemian ról i relacji rodzinnych. Tematyka artykułów może obejmować następujące zagadnienia:

 • wzorce ról rodzinnych
 • relacje międzypokoleniowe
 • sposoby realizacji ról rodzinnych (rodzice, dzieci, dziadkowie)
 • łączenie ról zawodowych i rodzinnych
 • praktyki i strategie rodzinne (rodzicielskie) w pandemii

Zgłoszenia oryginalnych, niepublikowanych wcześniej artykułów naukowych w języku polskim lub angielskim przyjmujemy do 30 czerwca 2022 roku. Szczegółowe zasady edytorskie znajdują się na stronie internetowej czasopisma w zakładce: dla Autorów https://ojs.tnkul.pl/index.php/rns/about/submissions

Redakcja naukowa numeru: Dorota Gizicka [dorota.gizicka@kul.pl], Małgorzata Szyszka [mszyszka@kul.pl]

 

Roczniki Nauk Społecznych 2/2022: KOMUNIKACJA WARTOŚCI. WARTOŚĆ KOMUNIKACJI

Komunikacja medialna stanowi skuteczne narzędzie nadawania znaczenia, hierarchizacji oraz negocjacji społecznych i osobistych priorytetów. Obserwując dynamiczną ewolucję mediów oraz ich wpływ na odbiorcę, proponujemy podjęcie zagadnień przekazu wartości w mediach oraz szerzej – wartościowej komunikacji. Wydaje się, że kwestie te są wyjątkowo aktualne wobec doświadczenia pandemii COVID-19, które wymusiło rewizję zarówno uznawanych dotąd wartości, jak i praktykowanych form komunikacji.

Interesuje nas problematyka wartości i wartościowania w procesie komunikowania z różnorodnych perspektyw badawczych. Tematyka artykułów może obejmować następujące zagadnienia:

 • wartości i wartościowanie w komunikacji medialnej (medialne reprezentacje wartości)
 • wartość słowa i obrazu w komunikacji medialnej
 • wartości w komunikacji medialnej w sytuacjach zagrożenia
 • medialne narzędzia eksponowania rangi (nadawania wartości) i unieważniania (kwestionowania wartości)
 • społeczna wartość dziennikarstwa/ wartości cenione u dziennikarzy i przez dziennikarzy
 • kryteria oceny/wartościowania produkcji medialnych
 • kompetencje komunikacyjne a wrażliwość aksjologiczna
 • komunikowanie o wartościach w szerokim kontekście interakcji społecznych i kulturowych

Zgłoszenia oryginalnych, niepublikowanych wcześniej artykułów naukowych w języku polskim lub angielskim przyjmujemy do 31 marca 2022 roku. Szczegółowe zasady edytorskie znajdują się na stronie internetowej czasopisma w zakładce: dla Autorów https://ojs.tnkul.pl/index.php/rns/about/submissions

Redakcja naukowa numeru: Justyna Szulich-Kałuża, Aneta Wójciszyn-Wasil