Zagraniczne migracje kobiet a problem rodziny i małżeństwa

Słowa kluczowe: migracje kobiet; rodzina; małżeństwo; konstruowanie ról

Abstrakt

W artykule na podstawie badań jakościowych (wywiady, listy) i ilościowych przedstawiono refleksje i wspomnienia kobiet migrantek dotyczące ich rodzin i małżeństwa. Podejmując się analizy teoretycznej tych badań, wzięto pod uwagę teorię roli jako narzędzie do wyjaśniania zjawisk. Teoria ta została zmodyfikowana poprzez dodanie innych, pozaludzkich (non-human) partnerów roli, wobec których rola migrantki jest konstruowana i odgrywana. Wyjazd za granicę nie rozwiązuje konfliktu między rolami rodzinnymi, małżeńskimi a zawodowymi, może go jedynie nasilać.

Bibliografia

Beck U., Beck-Gernsheim E.: Miłość na odległość. Modele życia w epoce globalnej, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN 2013.

Bowlby J.: Przywiązanie, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN 2007.

Giddens A.: Nowoczesność i tożsamość. „Ja” i społeczeństwo w epoce późnej ponowoczesności, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN 2001.

Goffman E.: Spotkania. Dwa studia z socjologii interakcji, przeł. P. Tomanek, Kraków: Zakład Wydawniczy Nomos 2010.

Hochschild A.R.: Zarządzanie emocjami. Komercjalizacja ludzkich uczuć, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN 2009.

Hondagneu-Sotelo P., Avila E.: „I here, but I there”. The meanings of Latina transnational motherhood, „Gender and Society” 11(1997), No. 5, s. 548-571.

Kaczmarczyk P.: Studia przypadków, w: Współczesne procesy migracyjne w Polsce a aktywność organizacji pozarządowych w obszarach powiązanych z rynkiem pracy. Raport FISE, red. P. Kaczmarczyk, J. Tyrowicz: Warszawa: Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych 2008.

Kłoskowska A.: Kultury narodowe u korzeni, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN 1996.

Krasnodębska A.: Migracja zarobkowa w ocenie kobiet z Opolszczyzny, w: Współczesne migracje: dylematy Europy i polski, red. M. Duszczyk, M. Lesińska, Warszawa: Wydawnictwo Ośrodek Badań nad Migracjami Uniwersytet Warszawski 2009.

Krasnodębska A.: Migracje i ich skutki w obszarze życia rodzinnego. Z doświadczeń opolskich migrantek, w: Współczesne polskie migracje: strategie – skutki społeczne – reakcja państwa, red. M. Lesińska, M. Okólski, Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego 2013.

Krasnodębska A.: Znaczenie zagranicznych migracji zarobkowych w ocenie kobiet z Opolszczyzny, „Studia Socjologiczne” 2009, nr 4, s. 251-272.

Krasnodębska A.: Znaczenie pracy zawodowej w ocenie migrantów pracujących za granicą. Refleksje z wybranych fragmentów badań dotyczących migracji, „Humanizacja Pracy” 2015, nr 2(280), s. 163-176.

Krasnodębska A.: Doświadczenia emocjonalne kobiet pracujących za granicą. Wspomnienia i refleksje migrantek z województwa opolskiego, „Opuscula Sociologica” 2013, nr 2(4), s. 47-64.

Krasnodębska A.: Rodzina i praca w życiu opolskich migrantek, w: Rodzina i praca. Między tradycją a współczesnością, red. U. Swadźba, E. Budzyńska, Katowice: Wydawnictwo Gnome 2010.

Krasnodębska A.: Aktualni i potencjalni migranci. Z badań w środowisku młodzieży szkół średnich i studentów województwa opolskiego, [Rozdział 7], w: Zmieniająca się rola migracji w rozwoju regionalnym, red. B. Solga, Opole: Wydawnictwo Instytut Śląski, Centrum Badań Migracji Zagranicznych 2009.

Krasnodębska A.: Role kobiety w ocenie opolskich migrantek. Spojrzenie matek i córek, „Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny” 39(2013), nr 2, s. 85-104.

Krasnodębska A.: Migracje zarobkowe a życie rodzinne kobiet z Opolszczyzny, „Pedagogika Społeczna” 2008, nr 3 (29), s. 61-80.

Krasnodębska A.: Sytuacje adaptacyjne dzieci polskich emigrantów w Norwegii, „Roczniki Nauk Społecznych” 5 (41) 2013, nr 4, s. 51-65.

Latour B.: Splatając na nowo to, co społeczne. Wprowadzenie do teorii aktora-sieci, Kraków: Universitas 2010.

Morokvasic M.: Migration, Gender, Empowerment, w: Gender Orders Unbound: Globalisation, Restructuring and Reciprocity, red. I. Lenz, Ch. Ullrich, B. Fersch, Opladen & Farmington Hills: Barbara Budrich Publishers 2007.

Muszel M.: Tradycyjna rola w nietradycyjnej rodzinie. Transnarodowa migracja polskich żon i matek – studium przypadku, „InterAlia”. Pismo poświęcone studiom queer 2013, nr 8, s. 91-103.

Okólski M.: Mobilność przestrzenna z perspektywy koncepcji migracji niepełnej, w: Ludzie na huśtawce. Migracje między peryferiami Polski i Zachodu, red. E. Jaźwińska, M. Okólski, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar 2001.

Perreňas R.S.: Long distance intimacy: class, gender and intergenerational relations between mothers and children in Filipino transnational families, „Global Network” 2005, No. 5, s. 317-336.

Rogers C.R.: O stawaniu się osobą, Poznań: Wydawnictwo Rebis 2002.

Sikorska M.: Nowa matka, nowy ojciec, nowe dziecko – o nowym układzie sił w polskich rodzinach, Warszawa: Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne 2009.

Solga B.: Miejsce i znaczenie migracji zagranicznych w rozwoju regionalnym, Opole: Wydawnictwo Instytut Śląski 2013.

Społeczne skutki poakcesyjnych migracji ludności Polski. Raport Komitetu Badań nad Migracjami Polskiej Akademii Nauk, praca zbior., Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN 2014.

Szlendak T.: Socjologia rodziny. Ewolucja, historia, zróżnicowanie, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN 2010.

Urbańska S.: Matka migrantka. Pespektywa transnarodowości w badaniu przemian ról rodzicielskich, „Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny” 35(2009), z. 1, s. 61-84.

Opublikowane
2019-11-19
Dział
Artykuły