Od rodziny nuklearnej Talcotta Parsonsa do wielości form życia rodzinnego współcześnie

Słowa kluczowe: rodzina nuklearna; przemiany rodziny; wielość form życia rodzinnego

Abstrakt

Rodzina nuklearna wspierana akceptacją społeczną długo była uznawana za obowiązujący model. Zachodzące procesy przemian demograficznych, społecznych, ekonomicznych zrobiły istotny wyłom w tym tradycyjnym podejściu. Współcześnie normą stało się współwystępowanie różnych form bliskich związków. Nasuwają się pytania: Jakie są konsekwencje tych zmian? Co oznacza to dla samego pojęcia „rodzina” ? Czy sama rodzina traci na wartości? Czy jest przyszłość dla rodziny? Nie ma jednak jednoznacznej odpowiedzi, gdyż poglądy badaczy są zróżnicowane. Życie społeczne jest jednak nieprzewidywalne. A rodzina musi się adaptować.

Bibliografia

Adams B.N.: The family. A sociological interpretation, Fort Worth, Texas: Harcourt Brace College Publishers 1995.

Adamski F.: Czy rodzina jest niezbędna w procesie integralnego rozwoju człowieka? „Roczniki Pedagogiczne” 7(43) 2015, nr 1, s. 121-136.

Adamski F.: Rodzina. Wymiar społeczno-kulturowy, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego 2002.

Beck U.: Społeczeństwo ryzyka. W drodze do innej nowoczesności, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar 2002.

Beck U., Beck-Gernsheim E.: Individualization. Institutionalized individualism and its social and political consequences, London–Thousand Oaks–New Delhi: Sage Pablications 2002.

Biernat T.: Czy istnieje rodzina ponowoczesna?, „Paedagogia Christiana” 34(2014), nr 2, s. 183-195.

Boguszewski R.: Rodzina – jej współczesne znaczenie i rozumienie, Komunikat z badań, Warszawa: CBOS 2013, s. 10 [BS/33/2013].

Buunk B.: Alternative lifestyles from an international perspective: A trans-Atlantic comparison, w: Contemporary families and alternative lifestyles, red. E.D. Macklin, R.H. Rubin, Beverly Hills–London–New Delhi: Sage Publications 1983, s. 308-330.

Castells M.: Siła tożsamości, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN 2009.

Coleman D.: Immigration and ethnic change in low-fertility coutries: A third demographic transision, „Population and Development Review” 32(2006), No. 3, s. 401-446.

Coleman M., Ganong L.H.: Families and marital disruption, w: Family relations. Challenges for the future, red. T.H. Brubaker–Newbury Park–London–New Delhi: Sage Publications 1993, s. 112-128.

Coontz S.: Marriage, a history. How love conquered marriage, New York: Pinguin Books 2005.

Duberman L.: Marriage and its alternatives, New York–Washington: Praeger Publishers 1974.

Dyczewski L.: Więź pokoleń w rodzinie, Warszawa: ODiSS 1976.

Fargues Ph.: International migration and the demographic transition: A two-way interaction, „International Migration Review” 45(2011), No. 3, s. 588-614.

Hakim C.: A new approach to explaining fertility patterns: Preference theory, „Population and Development Review” 29(2003), No 3, s. 349-374.

Hipsz N.: O roli kobiet w rodzinie. Komunikat z badań, Warszawa: CBOS 2013 [BS/30/2013].

Kotowska I.E.: Zmiany modelu rodziny. Polska – kraje europejskie, „Polityka Społeczna” 2002, nr 4, s. 2-8.

Kotowska I.E.: Teoria drugiego przejścia demograficznego a przemiany demograficzne w Polsce w latach 1990, „Studia Demograficzne” 1998, nr 4(134), s. 3-36.

Laskowski J.: Trwałość wspólnoty małżeńskiej, Warszawa: ODiSS 1987.

Lesthaeghe R.: The unfolding story of the second demographic transition, „Population and Development Review” 36(2010), No. 2, s. 211-251.

Macklin E.D.: Nontraditional family forms: A decade of research, „Journal of Marriage and the Family” 42(1980), No. 4, s. 905-922.

Międzynarodowy Rok Rodziny – 20 lat później, http://www.hli.org.pl/drupa/pl/node/7841

Mikołajczyk-Lerman G.: Mężowie i żony. Realizacja ról małżeńskich w rodzinach wielkomiejskich, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2006.

Newman D.M.: Sociology of families, Thousand Oaks–California–London–New Delhi: Pine Forge Press 1999.

Rice F. Ph.: Intimate relationships, marriages, and families, London–Toronto: Mayfield Publishing Company Mountain View 1996.

Szukalski P.: Demograficzne przemiany rodziny – wyzwania dla współczesnych społeczeństw, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 66(2004), z. 4, s. 169-186.

Szukalski P.: Rodzina przyszłości w perspektywie demograficznej, w: Nowy ład? Dynamika struktur we współczesnych społeczeństwach, red. J. Grotowska-Leder, E. Rokicka, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2013, s. 411-427.

Tyszka Z.: System metodologiczny wieloaspektowej integralnej analizy życia rodzinnego, Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM 2001.

Opublikowane
2019-11-19
Dział
Artykuły