Jakość życia studentów w związku z wojną w Ukrainie w ich opiniach

Słowa kluczowe: studenci, jakość życia, wojna, Rosja, Ukraina

Abstrakt

Celem artykułu jest przedstawienie opinii osób studiujących w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie i Uniwersytecie Rzeszowskim o jakości ich życia w związku z wojną w Ukrainie. Bezpośrednie sąsiedztwo z krajem, w którym trwa wojna, wraz z szeregiem wielu złożonych czynników (między innymi sytuacją życiową, ochroną zdrowia i życia, stosunkiem do bieżących wydarzeń wojennych, itp.) może determinować opinie o jakości życia. Na podstawie wyników badań można wnioskować, że wojna w Ukrainie negatywnie rzutuje na niektóre obszary życia respondentów, szczególnie na bezpieczeństwo osobiste i sytuację ekonomiczną. Okazuje się jednak, że po 24 lutego 2022 roku ogólna satysfakcja z życia studentów nie uległa znaczącemu obniżeniu, prawdopodobnie w związku ze wsparciem otrzymywanym ze strony najbliższych osób.

Bibliografia

Borys Z. (2004), Sytuacje ekstremalne i ich wpływ na stan psychiczny człowieka, Psychiatria t. 1, nr 2, s. 97-105.

Czapiński J. (2001), Szczęście – złudzenie czy konieczność? Cebulowa teoria szczęścia w świetle nowych danych empirycznych, [w:] M. Kofta, T. Szustrowa (red.), Złudzenia, które pozwalają żyć, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 266-306.

Doroszewicz K. (2008), Bliskie związki a jakość życia, Psychologia Jakości Życia, t. 8, s. 5-18.

Ilska M., Kołodziej-Zaleska A. (2018), Dobrostan hedonistyczny i eudajmonistyczny w sytuacjach kryzysów normatywnych i nienormatywnych, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej 2018, seria: Organizacja i Zarządzanie, z. 123, s. 156-161.

Kanasz T. (2015), Uwarunkowania szczęścia. Socjologiczna analiza wyobrażeń młodzieży akademickiej o udanym i szczęśliwym życiu, Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej.

Karaś D., Cieciuch J. (2017), Polska adaptacja kwestionariusza dobrostanu (Psychological Well-Being Scales) Caroll Ryff, Roczniki Psychologiczne, t. 20, z. 4, s. 815-835.

Kawa M., Kisiel M., Grzybek M. (2017), Wybrane aspekty jakości życia mieszkańców Podkarpacia, Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, t. 1, nr 49, s. 182-194.

Kołodziejczak M. (2015), Analiza pojęcia wojny, agresji i napaści zbrojnej oraz przykłady ich użycia w aktach prawnych obowiązujących w Rzeczypospolitej Polskiej, Obronność. Zeszyty Naukowe, nr 2, s. 70-79.

Kusterka-Jefmańska M. (2017), Obiektywne i subiektywne wskaźniki jakości życia w kreowaniu rozwoju na poziomie lokalnym, [w:] K. Błoński, A. Burlita, J. Witek (red.), Pomiar jakości życia na poziomie lokalnym (na przykładzie powiatu wałeckiego), Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, s. 99-116.

Majerek B. (2012), Jakość życia w sytuacjach niepewnych, [w:] Z. Szarota (red.), Oświata dorosłych wobec jednostek i grup defaworyzowanych. Ku społecznej jedności, Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego.

Ogińska-Bulik N. (2015), Wsparcie społeczne a poczucie jakości życia nastolatków – wychowanków domów dziecka, Pedagogika Rodziny, nr 5/4, s. 123-136.

Papuć E. (2011), Jakość życia – definicje i sposoby jej ujmowania, Current Problems of Psychiatry, nr 12, s. 141-145.

Ratajczak Z. (1993), W pogoni za jakością życia. O psychologicznych kosztach radzenia sobie w sytuacji kryzysu ekonomicznego, [w:] Z. Ratajczak (red.), Zmiany społeczne. Zagrożenia i wyzwania dla jednostki, Kolokwia Psychologiczne, t. 2, s. 37-53.

Suwalska-Barancewicz D. (2018), Jakość związku partnerskiego a satysfakcja z życia młodych matek – mediacyjna rola samooceny, Psychologia Rozwojowa, t. 23, s. 49-65.

Tobiasz-Adamczyk B. (2009), Jakość życia uwarunkowana stanem zdrowia. Nowe spojrzenie na chorego, [w:] A. Ostrowska (red.), Socjologia medycyny. Podejmowane problemy, kategorie analizy, Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk, s. 113-144.

Wolska-Zogata I. (2018), Psychologia społeczna w sytuacji zagrożenia, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.

Opublikowane
2022-12-30
Dział
Artykuły