Opinie krakowskich studentów w zakresie rodziny i małżeństwa

Słowa kluczowe: rodzina, młodzież, więzi rodzinne, opinie na temat rodzin

Abstrakt

Niniejszy artykuł traktuje o rodzinie, zwłaszcza jej istocie, funkcjonowaniu i podstawowych założeniach funkcjonowania w opinii współczesnych młodych ludzi. Problematyka ta jest dostatecznie reprezentowana w pracach badawczych, ale warto spojrzeć na nią niejako ogólnie – co niniejszy krótki artykuł umożliwia. Celem publikacji jest zatem zwrócenie uwagi Czytelnika na kwestie opinii młodzieży krakowskiej odnośnie do rodzin i ich funkcjonowania. Pytanie główne artykułu brzmi: jakie są opinie respondentów, studentów krakowskich uczelni, na temat współczesnej rodziny i preferencje w zakresie jej funkcjonowania? Odpowiedź na tak postawione pytanie nie jest łatwa z uwagi na przemiany społeczno-mentalno-gospodarcze, które nie pozostają bez znaczenia dla kształtu i działania współczesnych rodzin. Materiał badawczy użyty do analizy pochodzi z badań realizowanych na przełomie maja i czerwca 2020 roku wśród krakowskich studentów.

Bibliografia

Adamski F. (2009), Małżeństwo i rodzina – instytucja społeczna i wspólnota miłości, [in:] F. Adamski (ed.), Miłość, małżeństwo, rodzina, Kraków: Wydawnictwo Petrus, pp. 50-66.

Bieńko M. (2012), „Rozważni i romantyczni” małżonkowie, czyli społeczno-kulturowe konstrukty życia razem, [in:] A. Kwak, M. Bieńko (eds.), Wielość spojrzeń na małżeństwo i rodzinę, Warszawa: Wydawnictwo UW, pp. 61-86.

Boguszewski R. (2019), Rodzina – jej znaczenie i rozumienie. Komunikat z badań nr 22/201, https://cbos.pl/SPISKOM.POL/2019/K_022_19.PDF [dostęp: 20.11.2021].

Czapiński J. (2015), Indywidualna jakość i styl życia, [in:] J. Czapiński, T. Panek (eds.), Diagnoza Społeczna 2015. Warunki i jakość życia Polaków. Raport, Warszawa: Rada Monitoringu Społecznego.

Danielewicz W. (2006), Sytuacja życiowa dzieci w rodzinach migracyjnych, Białystok: Trans Humana.

Elkind D. (1994), Ties That Stress: The New Family Imbalance, Cambridge: Harvard University Press.

Frankfort-Nachmias Ch., Nachmias D. (2001), Metody badawcze w naukach społecznych, translation E. Hornowska, Poznań: Wydawnictwo Zysk i S-ka.

Gizicka D. (red.) (2016), Małżeństwo, rodzina, rodzicielstwo. Przemiany we współczesnej Polsce, Lublin: Wydawnictwo KUL.

Kwak A. (2016), Małżeństwo i rodzina w czasach zmiany społecznej, [in:] D. Gizicka (ed.), Małżeństwo, rodzina, rodzicielstwo. Przemiany we współczesnej Polsce, Lublin: Wydawnictwo KUL, pp. 13-28.

Kwak A. (2012), Rodzicielstwo – inwestycja w przyszłość. Czy zawsze udana?, [in:] J. Brągiel, B. Górnicka (eds.), Rodzicielstwo w kontekście współczesnych przemian społecznych, Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, pp. 23-38.

Mider D. (2013), Jak badać opinię publiczną w Internecie? Ewaluacja wybranych technik badawczych, Przegląd Socjologiczny, 62, no. 1, pp. 209-224.

Sułek A. (2015), Ogród metodologii socjologicznej, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Szast M. (2017), Rodzina w kontekście kształtowania kapitału kulturowego, [in:] J. Zimny (ed.), Societas familia—parentela, Stalowa Wola: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, pp. 539-556.

Szast M. (2021), Values of surveyed adolescents during the covid-19 pandemic. Analysis and report, Scientific Bulletin of Flight Academy. Section: Pedagogical Sciences Collection of scientific papers, no. 10, pp. 84-93.

Szczepański J. (1965), Elementarne pojęcia socjologii, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Szlendak T. (2012), Socjologia rodziny. Ewolucja, historia, zróżnicowanie, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Szwejka Ł., Więckiewicz B., Nowakowski P.T. (2021), Między wspólnotą a wyobcowaniem. Człowiek w kontekście współczesnych przeobrażeń społeczeństwa i rodziny, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Taranowicz I. (2015), Deinstytucjonalizacja czy nowa instytucjonalizacja rodziny? Małżeństwo i rodzina w społeczeństwie samolubnych jednostek, Roczniki Socjologii Rodziny, vol. XXIV-XXV, pp. 29-47.

Więcławska A. (2009), Problemy współczesnego ojcostwa, [in:] M. Plopa (ed.), Człowiek u progu trzeciego tysiąclecia. Zagrożenia i wyzwania, Elbląg: Wydawnictwo EUH-E, pp. 301-314.

Żurek A. (2010), Atrakcyjność instytucji małżeństwa we współczesnych społeczeństwach. Zalety i wady życia w rodzinie i poza rodziną, Roczniki Socjologii Rodziny, vol. XX: Zalety i wady życia w rodzinie i poza rodziną, pp. 93-108.

Opublikowane
2022-09-30
Dział
Artykuły