Wpływ rewolucji cyfrowej na rozwój społeczeństwa informacyjnego oraz społeczną wartość informacji

Słowa kluczowe: społeczeństwo informacyjn, komunikacja, rewolucja cyfrowa, cyberzagrożenia, media społecznościowe, dezinformacja

Abstrakt

Cyfrowa rewolucja technologiczna połączyła świat oraz diametralnie zmieniła życie współczesnego człowieka. Stała się ona determinantem rozwoju społeczeństwa, które z postindustrialnego przeobraziło się w społeczeństwo informacyjne, charakteryzujące się zwiększoną aktywnością w świecie cyfrowym. Celem artykułu jest scharakteryzowanie wpływu rewolucji cyfrowej na rozwój społeczeństwa informacyjnego oraz wskazanie kluczowych cech tego procesu w kontekście zmieniającej się wartości informacji oraz znaczenia dziennikarstwa w wymiarze społecznym.

Główny problem badawczy brzmi: W jaki sposób gwałtowny i wszechstronny rozwój technologiczny wpłynął na zmianę społeczeństwa postindustrialnego w społeczeństwo informacyjne i jakie konsekwencje dla dziennikarstwa wynikają z tych zmian? W procesie badawczym wykorzystano interdyscyplinarne metody badawcze. W warstwie teoretycznej bazowano na analizie i syntezie literatury przedmiotu, indukcji i dedukcji, dzięki którym możliwa była logiczna interpretacja wyników badań i sformułowanie konkluzji. W warstwie empirycznej wykorzystano ogólnopolskie i europejskie badania statystyczne na temat poziomu informatyzacji polskiego społeczeństwa na przestrzeni ostatnich lat.

Bibliografia

Baker K., (2016), The digital revolution. The impact of the Fourth Industrial Revolution on employment and education, https://www.edge.co.uk/documents/192/Digital_Revolution_web_version.pdf [dostęp: 15.02.2022].

Balcewicz J., (2019), Społeczeństwo informacyjne w czasach cyfrowej rewolucji – o zjawisku bańki informacyjnej i jego następstwach, https://cyberpolicy.nask.pl/spoleczenstwo-informacyjne-w-czasach-cyfrowej-rewolucji-o-zjawisku-banki-informacyjnej-i-jego-nastepstwach [dostęp: 22.02.2022].

Bojanova I., (2014), The Digital Revolution: What’s on the Horizon?, https://www.researchgate.net/publication/260604267_The_Digital_Revolution_What%27s_on_the_Horizon [dostęp: 15.02.2022].

Centrum Badania Opinii Społecznej, (2021), Komunikat dotyczący badania „Korzystanie z Internetu”, Warszawa: Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej.

Doktorowicz K., (2005), Europejski model społeczeństwa informacyjnego. Polityczna strategia Unii Europejskiej w kontekście globalnych problemów wieku informacji, www.si.lodzkie.pl [dostęp: 11.02.2022].

Fundacja Digital Poland, (2022), Dezinformacja oczami Polaków, https://digitalpoland. prowly.com [dostęp: 25.03.2022].

Fundacja Panoptykon, (2019), Śledzenie i profilowanie w sieci. Jak z klienta stajesz się towarem, https://panoptykon.org/biblio/publikacje [data dodania: 13.04.2019].

Goban-Klas T., Sienkiewicz P., (1999), Społeczeństwo informacyjne: szanse, zagrożenia, wyzwania, Kraków: Wydawnictwo Fundacji Postępu Telekomunikacji.

Growiec J., (2021), Rewolucja cyfrowa i jej długofalowe konsekwencje dla gospodarki, https://forsal.pl/ gospodarka/artykuly/8171047,rewolucja-cyfrowa-i-jej-dlugofalowe-konsekwencje-dla-gospodarki.html [dostęp: 26.05.2021].

Hofmokl J., (2003), Internet jako nowe dobro wspólne, Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.

Instytut Kościuszki, (2021), Europa wobec dezinformacji – budowa odporności systemowej w wybranych krajach, https://ik.org.pl/wp-content/uploads/raport_dezinformacja_europa_final.pdf [dostęp: 6.03.2022].

Kęsy M., (2011), Społeczeństwo informacyjne w rozwoju cywilizacyjnym ludzkości, http://cejsh.icm. edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.desklight-602668b9-47cb-4273-a5b3-31aa20a6634f [dostęp: 21.02.2022].

Krztoń W., (2015), XXI Wiek – Wiekiem Społeczeństwa Informacyjnego, Modern Management Review, 20(3), s. 101-112, http://bazekon.icm.edu.pl/bazekon/element/bwmeta1.element.ekon-element-000171421810 [dostęp: 9.02.2019].

Nowina-Konopka M., (2006), Istota i rozwój społeczeństwa informacyjnego, [w:] Białobłocki T., Moroz J., Nowina-Konopka M., Zacher L. W. (red.), Społeczeństwo informacyjne. Istota, rozwój, wyzwania, Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, s. 26-28.

Pariser E., (2011), The Filter Bubble. What the Internet Is Hiding from You, New York: Penguin Books.

Raport MediaCom, (2020), Analiza zmian w zachowaniach konsumentów oraz prognozy dot. ewolucji konsumpcji mediów związku z rozprzestrzenianiem się COVID-19, https://marketingprzykawie.pl/ espresso/koronawirus-wplywa-branze-reklamowa-raport-mediacomu [dostęp: 23.02.2022].

Raport Wirtualne Media, (2020), Wyniki Netflix w czasie epidemii koronawirusa, https://www.wirtualnemedia. pl/artykul/netflix-wyniki-w-czasie-epidemii-koronawirusa-15-8-mln- nowych-subskrybentow-i-709-mln-dol-zysku-niektore-premiery-beda-pozniej [dostęp: 4.05.2020].

Schwab K., (2015), The Fourth Industrial Revolution: What It Means and How to Respond, Foreign Affairs (data dodania: 12.12.2015), https://www.foreignaffairs.com/articles/2015-12-12/fourth-industrial-revolution [dostęp: 12.02.2022].

Słownik Języka Polskiego, (1978), t. 1, Warszawa: PWN.

Sommer H., Sommer H., Michno J., (2015), Szanse i zagrożenia społeczeństwa informacyjnego – wybrane aspekty, Kultura – Przemiany – Edukacja, t. 3, s. 80-101. https://repozytorium.ur.edu.pl/ handle/item/1939 [dostęp 21.02.2021]

Szpunar M., (2018), Koncepcja bańki filtrującej a hipernarcyzm nowych mediów, Zeszyty Prasoznawcze, 61(2), s. 191-200.

Wronkowska S., Zmierczak M. (red.), (2005), Kompendium wiedzy o społeczeństwie, państwie i prawie, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Zalewski S., (2014), Grupy dyspozycyjne w społeczeństwie obywatelskim, [w:] P. Bogdalski, D. Bukowiecka, R. Częścik, B. Zdrodowski (red.), Grupy dyspozycyjne społeczeństwa w świetle potrzeb bezpieczeństwa państwa, t. 1: Teoretyczne aspekty przygotowania i funkcjonowania grup dyspozycyjnych państwa, Szczytno: Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie, s. 67-85.

Zybertowicz A., (2015), Samobójstwo Oświecenia. Jak neuronauka i nowe technologie pustoszą ludzki świat, Kraków: Kasper.

Opublikowane
2022-06-03
Dział
Artykuły