Plan Odbudowy dla Europy jako wzmocnienie bezpieczeństwa społecznego obywateli Unii Europejskiej po pandemii COVID-19

  • Rafał Miernik Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Polska
Słowa kluczowe: Plan Odbudowy dla Europy, bezpieczeństwo społeczne, COVID-19, Unia Europejska

Abstrakt

Zrównoważony rozwój i ochrona środowiska, ochrona zdrowia, prawa człowieka, starzenie się społeczeństw i przeciwdziałanie zagrożeniom społecznym to kwestie istotne w Unii Europejskiej. Działania UE w sferze bezpieczeństwa społecznego nabrały jeszcze większego znaczenia po wybuchu pandemii COVID-19. Państwa na całym świecie stanęły przed widmem kryzysu gospodarczego, związanego z tzw. lockdownami z jednej strony, z drugiej zaś z kryzysem w ochronie zdrowia i koniecznością nowego zorganizowania zabezpieczenia zdrowotnego obywateli. Złagodzenie kryzysu zdrowotnego oraz niwelowanie skutków załamania gospodarczego stały się priorytetami Unii Europejskiej, która w Planie Odbudowy dla Europy i jego głównym komponencie, Next Generation EU, zwróciła szczególną uwagę na transformację ekologiczną i cyfrową, bezpieczeństwo zdrowotne i odbudowę potencjału gospodarczego, zwłaszcza potencjału małych i średnich przedsiębiorstw.

Bibliografia

Annan K. A. (2000), We the Peoples. The Role of The United Nations in the 21st Century, New York: United Nations Department of Public Information, https://www.un.org/en/events/pastevents/pdfs/We_The_Peoples.pdf, s. 23 [dostęp: 29.03.2022].

BMF (2021), Deutscher Aufbau- und Resilienzplan, Bundesministerium der Finanzen, https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Standardartikel/Themen/Europa/DARP/1-allgemeine-ziele-und-kohaerenz.pdf?__blob=publicationFile&v=6 [dostęp: 12.02.2022].

Czarnecki S. (2020), Czeska gospodarka w obliczu pandemii COVID-19, https://ies.lublin.pl/komentarze/czeska-gospodarka-w-obliczu-pandemii-covid-19 [dostęp: 12.02.2022].

ECDC (2021), COVID-19 situation update for EU, European Centre for Disease Prevention and Control, https://www.ecdc.europa.eu/en/cases-2019-ncov-eueea [dostęp: 10.02.2022].

EEAS (2016), Wspólna wizja, Wspólne działanie: Silniejsza Europa. Globalna strategia na rzecz polityki zagranicznej i bezpieczeństwa Unii Europejskiej, European External Action Service, http://eeas.europa.eu/archives/docs/top_stories/pdf/eugs_pl_.pdf [dostęp: 21.02.2022].

Eurostat (2021), GDP and main components, https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/NAMQ_10_GDP__custom_77309/bookmark/map?lang=en&bookmarkId=b74febcd-e664-4f22-9c93-2ef510fe371f) [dostęp: 15.02.2022].

Gierszewski J. (2013), Bezpieczeństwo społeczne. Studium z zakresu teorii bezpieczeństwa narodowego, Warszawa: Difin, s. 165.

GOB (2021), Plan de Recuperation, Transformation y Resiliencia, Gobierno de España, https://www.lamoncloa.gob.es/temas/fondos-recuperacion/Documents/160621-Plan_Recuperacion_Transformacion_Resiliencia.pdf [dostęp: 10.02.2022].

Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej, Dz. Urz. UE 2012/C 326/02, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:12012P/TXT&from=PL [dostęp: 21.02.2022].

KE (2017), Dokument dotyczący społecznego wymiaru Unii Europejskiej, Komisja Europejska, https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/reflection-paper-social-dimension-europe_pl.pdf [dostęp: 20.02.2022].

KE (2021), European Pillar of Social Rights Action Plan, Komisja Europejska, https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/economy-works-people/jobs-growth-and-investment/european- pillar-social-rights/european-pillar-social-rights-action-plan_en#documents [dostęp: 13.02.2022].

Leszczyński M. (2012), Wybrane obszary zagrożeń dla rozwoju społecznoekonomicznego i bezpieczeństwa społecznego, w: B. Bakalarz-Kowalska (red.), Acta Scientifica Academiae Ostroviensis. Sectio A, Nauki Humanistyczne, Społeczne i Techniczne, Ostrowiec Świętokrzyski: Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Św., s. 55.

LRFM (2021), Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plana „Naujos Kartos Lietuva”, Lietuvos Respublikos finansų ministeria, https://finmin.lrv.lt/uploads/finmin/documents/files/ Naujos%20kartos%20Lietuva%20planas.pdf [dostęp: 14.02.2022].

MEF (2021), Piano nazionale di ripresa e resilenza, Ministero dell’Economia e delle Finanze, https://www.mef.gov.it/focus/Il-Piano-Nazionale-di-Ripresa-e-Resilienza-PNRR [dostęp: 12.02.2022].

Narodni plan obnowy (2021), https://www.planobnovycr.cz/dokumenty [dostęp: 13.02.2022].

PE, Rada UE (2021), Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 2021/241 z 12 lutego 2021 r. ustanawiające Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności, Dz. Urz. UE L 57 18.2.2021, Parlament Europejski, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri =CELEX:32021R0241&from=EN [dostęp: 10.02.2022].

RE, Rada UE (2021), Plan Odbudowy dla Europy, Rada Europejska, Rada Unii Europejskiej, https://www.consilium.europa.eu/pl/policies/eu-recovery-plan [dostęp: 16.02.2022].

Rosik P. (2021), Niemcy po pandemii i rządach Merkel. Oto najnowsze prognozy, Forsal.pl (data dodania: 26.10.2021), https://forsal.pl/gospodarka/artykuly/8278486,niemcy-po-pandemii-i-rzadach-merkel-najnowsze-prognozy.html [dostęp: 12.02.2022].

Rysz-Kowalczyk B. (red.) (2021), Leksykon Polityki Społecznej, Warszawa: Oficyna Wydawnicza Aspra-JR, s. 57.

Trusewicz I. (2021), Moody’s chwali Litwę, Rzeczpospolita.pl (data dodania: 2.03.2021), https://www.rp.pl/gospodarka/art249061-moody-s-chwali-litwe-najlepiej-poradzila-sobie-z-pandemia [dostęp: 13.02.2022].

UE (2010), Projekt Europa 2030. Wyzwania i szanse. Sprawozdanie dla Rady Europejskiej sporządzone przez Grupę Refleksji dotyczące przyszłości UE do 2030 roku, Unia Europejska, https://www.consilium.europa.eu/media/30767/qc3210249plc.pdf [dostęp: 15.02.2022].

Wysocka S. (2022), Włoski wiceminister zdrowia: Omikron dosięgnie prawie wszystkich, GazetaPrawna.pl (data dodania: 16.01.2022), https://serwisy.gazetaprawna.pl/zdrowie/artykuly/8334294,wiceminister-zdrowia-wlochy-omikron.html [dostęp: 20.02.2022].

Opublikowane
2022-04-22
Dział
Raporty z badań