Odstraszanie militarne oraz odporność strategiczna państw w rejonie północno-wschodniej flanki NATO

Słowa kluczowe: odstraszanie, kraje bałtyckie, odporność strategiczna, NATO, Rosja

Abstrakt

Zagrożenia dla bezpieczeństwa europejskiego stały się ponownie przedmiotem dyskusji i działań podejmowanych przez państwa i NATO w następstwie użycia przez Rosję sił militarnych dla zmiany granic państwowych po 2008 roku. W reakcji na nową sytuację problematyka odstraszania i budowania narodowej oraz organizacyjnej odporności strategicznej na zagrożenia militarne i niemilitarne nabrała szczególnego znaczenia, zwłaszcza w odniesieniu do wschodniej flanki NATO. Państwa graniczące z Rosją są bezpośrednio zagrożone możliwością użycia przez nią sił zbrojnych, znajdują się również pod jej presją w ramach działań hybrydowych. Celem artykułu jest przybliżenie teoretycznych podstaw koncepcji odstraszania i odporności na przykładzie działań NATO i krajów bałtyckich w tym zakresie. Pomimo to, iż wstępna ocena omawianej problematyki wykazuje skuteczność działań, to jednak wymagają one dalszego doskonalenia i inwestowania w rozbudowę określonych zdolności obronnych. Artykuł opracowano, wykorzystując metody jakościowe odnoszące się do teorii i praktyki prezentowanej problematyki.

Biogram autora

Sławomir Wojciechowski

Gen. broni dr Sławomir Wojciechowski – Wielonarodowy Korpus Północno-Wschodni

Bibliografia

Anon (October, 2016), Lithuanian Guerrilla Warfare Manual – Translated to English, Vilnius: Ministry of Defence.

Antczak A., Śliwa Z. (2018), Security dilemmas of the Baltic region, Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, nr 3 , s. 119-134.

Baltic News Service (2021a), Estonia: National defense camps will be organized by the Defense League, Tallinn.

Baltic News Service (2021b), Herem: Estonia, Switzerland complement each other in field of reserve army, Tallinn.

BNS (2021), Spring Storm 2021 focused on battle-readiness exercises, https://news.err.ee/1608192667/spring-storm-2021-focused-on-battle-readiness-exercises [dostęp: 27.05.2021].

Boeke S. (2020), Stworzyć bezpieczne i funkcjonalne zaplecze: nowe połączone natowskie dowództwo logistyczne JSEC, https://www.nato.int/docu/review/pl/articles/2020/01/13/stworzyc-bezpieczne-i-funkcjonalne-zaplecze-nowe-polaczone-natowskie-dowodztwo-logistyczne-jsec/index.html [dostęp: 24.05.2021].

Brauss H., Racz A. (2021), Russia’s strategic interests and actions in the Baltic Region, Berlin: German Council of Foreign Relations.

Cambridge Dictionary (b.r.), Deterrence, https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/deterrence [dostęp: 24.05.2021].

Department of Defence (2010), The Joint Publication 1-02, Dictionary of Military and Associated Terms, Waszyngton.

Development, Concepts and Doctrine Centre (2015), Future Security Challenges in the Baltic Sea Region, Stockholm: Ministry of Defence.

Estonian Defence League (b.r.), http://www.kaitseliit.ee/en/edl [dostęp: 24.05.2021].

Flanagan S. i in. (2019), Deterring Russian aggression in the Baltic States through resilience and esistance, Santa Monica: RAND.

Gray C.S. (2000), Deterrence in the 21st century, Comparative Strategy, nr 19(3), s. 259.

Hooker R.D. Jr. (2020), Major theatre war: Russia attacks the Baltic States, The RUSI Journal, nr 165(7), s. 94.

Jakubczak R. (2016), Wojska obrony terytorialnej w sztuce wojennej, Ante Portas – Studia nad Bezpieczeństwem, nr 2(7), s. 42.

Jeacocke A., Lopez C. (2019), Defender-Europe 20 – An exercise in interoperability, https:// finabel.org/defender-europe-20-an-exercise-in-interoperability/ [dostęp: 19.12.2019].

Judson J. (2019), Fighting the bureaucracy: For NATO, the Defender 2020 exercise in Europe will test interoperability, https://www.defensenews.com/digital-show-dailies/ausa/2019/10/11/fighting-the-bureaucracy-for-nato-the-defender-2020-exercise-in-europe-will-test-interoperability/ [dostęp: 19.12.2019].

Kańciak A. (2013), Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni i społeczeństwo informacyjne pieczeństwo w cyberprzestrzeni i społeczeństwo informacyjne, Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego, nr 9, s. 316-317.

Kopeć R., Mazur P. (2017), Odstraszanie militarne w XXI wieku. Polska – NATO – Rosja, Kraków: Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.

Łapszewicz B. (2019), Obchody 28. rocznicy utworzenia Ochotniczych Sił Obrony Kraju, Kurier Wileński, 17.01.

Latvia (2021), NATO enhanced forward presence, https://www.mfa.gov.lv/en/policy/security-policy/nato-enhanced-forward-presence [dostęp: 21.05.2021].

Latvian National Guard (2021), https://www.zs.mil.lv/en [dostęp: 21.05.2021].

Lokshin J. (2016), Russia’s anti-access area denial, https://missiledefenseadvocacy.org/missile-threat-and-proliferation/todays-missile-threat/russia/russia-anti-access-area-denial/ [dostęp: 23.05.2021].

McInnis K., McPartland C. (2021), Falling in: The deterrent value of Host Nation Support in the Baltic Sea region, Waszyngton: Atlantic Council.

MNCNE (2021), Forces, https://mncne.nato.int/forces [dostęp: 26.05.2021].

NATO (2002), About NRC, https://www.nato.int/nrc-website/en/about/index.html [dostęp: 21.05.2021].

NATO (2021), Deterrence and defence, https://www.nato.int/cps/en/natohq/topics_133127.htm [dostęp: 24.05.2021].

Paulauskas K. (2016), Zagadnienie odstraszania, https://www.nato.int/docu/review/pl/articles/2016/08/05/zagadnienie-odstraszania/index.html [dostęp: 22.05.2021].

Peters R., Anderson J., Menke H. (2018), Deterrence in the 21st century: Integrating nuclear and conventional force, Strategic Studies Quarterly, Winter, nr 12(4), s. 33.

Rettman A. (2014), NATO reassures Poland, Baltic states on Russia threat, EUobserver, 4.03.

Saeima (2012), The State Defence Concept, Riga: Cabinet of Ministers of the Republic of Latvia.

Saxi H.L., Sundelius B., Swaney B. (2020), Baltics left of bang: Nordic total defense and implications for the Baltic Sea region, Strategic Forum, nr 304, s. 4.

Shea J. (2016), Odporność: kluczowy element obrony zbiorowej, https://www.nato.int/docu/review/pl/articles/2016/03/30/odpornosc-kluczowy-element-obrony-zbiorowej/index.html [dostęp: 30.05.2021].

Slownik.one (b.r.), https://www.slownik.one/resilience [dostęp: 22.05.2021].

Snyder G. (1961/2015), Deterrence and dissuasion in Cyberspace, Princeton: Princeton University Press.

Stocker J. (2017), Deterrence in the 21st century, https://www.japcc.org/deterrence-in-the-21st-century/ [dostęp: 2.06.2021].

Stone J. (2012), Conventional deterrence and the challenge of credibility, Contemporary Security Policy, nr 33(1), s. 110-119.

Śliwa Z., Załęski K. (2018), Kaliningrad Oblast as the forward anti-access/area denial hub, Security Forum, nr 2(2), s. 19-34.

Veebel V. (2018), NATO options and dilemmas for deterring Russia in the Baltic States, Defence Studies, nr 18(2), s. 229-251.

Veebel V., Ploom I. (2012), The deterrence credibility of NATO and the readiness of the Baltic States to employ the deterrence instruments, Lithuanian Annual Strategic Review, nr 16(1), s. 171-200.

Veebel V., Śliwa Z. (2019), Kaliningrad, the Suwalki gap and Russia’s ambitions in the Baltic Region, Journal of International Studies, nr 12(3), s. 109-121.

Vileikienė E., Pocienė A., Aleknevičienė J. (2015), Analysis of volunteer soldiers’ attitudes to service in the Lithuanian military, Lithuanian Annual Strategic Review, nr 13(1), s. 243-265.

Opublikowane
2021-09-20
Dział
Artykuły