Community Self-Help Centre as an Institution of Social Integration

Słowa kluczowe: senior, wsparcie społeczne, instytucja wsparcia, integracja społeczna

Abstrakt

Środowiskowy dom samopomocy jako instytucja integracji społecznej

Demograficzne starzenie się społeczeństwa wpływa bezpośrednio na liczbę osób niesamodzielnych i potrzebujących wsparcia specjalistycznych instytucji. Osoby znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej i wymagające wsparcia, opieki (częściowej lub całodobowej) z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności mogą skorzystać z oferty jednostek świadczących usługi pomocy społecznej. Jednym z nich jest Środowiskowy Dom Samopomocy (ŚDS) – jednostka organizacyjna resortu pomocy społecznej działająca na zasadach zadania zleconego samorządom w ramach realizowania świadczeń pielęgnacyjno-opiekuńczo-wspierających. Celem artykułu jest przedstawienie funkcjonowania, zakresu pomocy oraz oferty programowej Środowiskowego Domu Samopomocy w Kraśniku jako przykładu dobrych praktyk działających na rzecz osób starszych, niesamodzielnych, niepełnosprawnych na podstawie analizy dokumentów urzędowych (statut, regulamin i roczne sprawozdanie placówki za rok 2020).

Bibliografia

Balon K., Staręga-Piasek J., Rutkiewicz G., Stec K., Szmaglińska I., Zielony M. (2018), Standard usług opiekuńczych świadczonych dla osób starszych w miejscu zamieszkania (Projekt 1.18: Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego).

Błędowski P., Szatur-Jaworska B., Szweda-Lewandowska Z., Kubicki P. (2012), Raport na temat sytuacji osób starszych w Polsce, Warszawa: Instytut Pracy i Spraw Socjalnych.

Duda M. (2008), Wprowadzenie, [in:] M. Duda (Ed.), Rodzina wobec zagrożeń, Kraków: Wydawnictwo Naukowe PAT.

Giddens A. (2006), Socjologia, Warszawa: PWN.

Główny Urząd Statystyczny. Departament Badań Społecznych (2020), Jakość życia osób starszych w Polsce. Raport z badań, Warszawa: GUS.

Halicka M., Halicki J. (2002), Integracja społeczna i aktywność ludzi starszych, [in:] B. Synak (Ed.), Polska starość, Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, pp. 189–201.

Kanios A. (2014), Postawy osób starszych wobec własnej starości, [in:] K. Denek, A. Kamińska, P. Olesniewicz (Eds.), Edukacja jutra. Od uniwersytetu do starości. Aspekty edukacji osób dorosłych, Sosnowiec: Oficyna Wydawnicza Humanitas, pp. 241–245.

Kaszyński H. (2005), Przeciwdziałanie wykluczeniu społeczno-zawodowemu chorujących psychicznie w Polsce, [in:] A. Cechnicki, H. Kaszyński (Eds.), Praca, zdrowie psychiczne, gospodarka społeczna, Kraków: Krakowska Inicjatywa na Rzecz Gospodarki Społecznej COGITO, pp. 36–41.

Krzyszkowski J. (2011), Osoby starsze, [in:] R. Szarfenberg (Eds.), Krajowy raport badawczy Pomoc i integracja społeczna wobec wybranych grup – diagnoza standaryzacji usług i modeli instytucji, Warszawa: WRZOS, www.wrzos.org.pl/projekt1.18/download/KRB_ wersja%20os tateczna.pdf [accessed: August 7, 2021].

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy, Dz.U. of 2009, No. 175, item 132 as amended.

Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych, Dz.U. No 189, items 1597–1598.

Rynkowska D. (2019), Rola opiekunów w procesie wsparcia podopiecznych w świetle działalności opiekuńczej Polskiego Czerwonego Krzyża, Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Sikora P. (2005), Formy wsparcia i opieki, [in:] J. Brągiel, S. Sikora (Eds.), Formy opieki, wychowania i wsparcia w zrefundowanym systemie pomocy społecznej, Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, pp. 145–149.

Tobiasz-Adamczyk B. (2000), Wybrane elementy socjologii zdrowia i choroby, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 roku o ochronie zdrowia psychicznego, Dz.U. of 1994, No. 111, item 3350.

Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, Dz.U. No 64, item 593 as amended (Article 18, point 1).

Wideł E. (2011), Wsparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi, [in:] A. Kwak, E. Wyrwich-Hejduk (Eds.), W kręgu zagadnień pracy socjalnej, Warszawa: Wydawnictwo APS, pp. 88-90.

Załuska M. (2015), Opieka zdrowotna i wsparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Informator dla chorujących, ich rodzin i przyjaciół, Warszawa: Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich.

Opublikowane
2021-09-20
Dział
Artykuły