Ewangelie Nowego Testamentu jako reportaże

Słowa kluczowe: Ewangelie, Nowy Testament, Jezus Chrystus, reportaż

Abstrakt

Autor traktuje Ewangelie Nowego Testamentu jako reportaże. Nie uważa ich za dzieło literackie, ale za dzieło dokumentarne, w którym czytelnik znajduje prawdziwe szczegóły z życia Jezusa Chrystusa. Teksty te są wzorem do naśladowania dla reporterów zarówno pod względem mówienia o rzeczywistości, jak i naśladowania postawy reportera.

Bibliografia

Barclay W. (1988), Ważniejsze słowa Nowego Testamentu, tłum. P. Kuciński, Warszawa: Wydawnictwo „Słowo Prawdy”.

Bardski K. (2003), Patrystyczna egzegeza alegoryczna – użycie czy nadużycie tekstu biblijnego?, Vox Patrum, nr 23, s. 49-64.

Bishop J. (1964), Dzień, w którym umarł Chrystus, tłum. M. Ponińska, Warszawa: Instytut Wydawniczy PAX.

Bogołębska B. (2011), Przekraczanie granic publicystyki i literatury (na wybranych przykładach), [w:] K. Wolny-Zmorzyński, W. Furman, J. Snopek (red.), Mistrzowie literatury czy dziennikarstwa?, Warszawa: Wydawnictwo POLTEXT, s. 11-23.

Borkowski I. (2010), Po pierwsze nie nudzić, po pierwsze nie szkodzić, po pierwsze słuchać, [w:] I. Borkowski, Reportaż bez granic? Teksty, warsztat reportera, zjawiska medialne, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.

Brownrigg R. (2003), Wszystkie postacie Nowego Testamentu, tłum. R. Stiller, Warszawa: Oficyna Naukowa.

Ceruti-Cendrier M.-Ch. (2005), Les Evangiles sont des reportages, n’en déplaise à certains, Paris: Pierre Téqui.

Chmiel J. (1996), Hermeneutyka i sens tekstów biblijnych, Ruch Biblijny i Liturgiczny, nr 49, s. 44-49.

Chrostowski W. (2002-2003), Konferencje biblijne, http://wch-biblijne.pl/akademia/2002-2003/ws_2002_2003_04.pdf

Ciołek D. SJ, Oszajca W. SJ (2004), W labiryncie kultur, Przegląd Powszechny, nr 12.

Czajkowski M. (1992), Ostatnie proroctwo (Apokalipsa), Warszawa: Wydawnictwo Akademii Teologii Katolickiej.

Dąbrowski E. (1949), Ewangelie. Ich powstanie i rodzaj literacki, Niepokalanów: [s.n.]

Dobraczyński J. (1963), Jezus Chrystus i Jego apostołowie, Warszawa: Instytut Wydawniczy PAX.

Ehrman B.D. (2003), Lost Christianities: The battles for Scripture and the faiths we never knew, New York: Oxford University Press.

Encyklopedia katolicka (2008), red. E. Ziemann, Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL, t. 12.

Ewangelia Jezusa (1984), tłum. i objaśnienia z języka włoskiego D. Szumska, Paris: Editions du Dialogue.

Giełżyński W. (1978), Czterokrotnie rozstrzelany, z R. Kapuścińskim rozmawia W. Giełżyński, [w:] Czytelnicy – reporterzy, reporterzy – czytelnicy, Warszawa: Krajowa Agencja Wydawnicza.

Głowiński M., Kostkiewiczowa T., Okopień-Sławińska A., Sławiński J. (1976), Słownik terminów literackich, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk: Ossolineum.

Godzic W. (2017), Co dobrego, a co złego zrobił dziennikarz, zrobiono dziennikarzowi?, [w:] K. Wolny-Zmorzyński, K. Konarska (red.), Klinika Dziennikarstwa. Diagnoza, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, s. 51-70.

Harezga S. (1990), „En Pneuma” jako zasada interpretacji Pisma Świętego we wschodniej tradycji Kościoła, Ruch Biblijny i Liturgiczny, nr 43, s. 114-115.

Harezga S. (1996), Znaczenie dokumentu Papieskiej Komisji Biblijnej „Interpretacja Biblii w Kościele”, Ruch Biblijny i Liturgiczny, nr 49, s. 38-43.

Harrington W.J. (1984), Klucz do Biblii, tłum. J. Marzęcki, Warszawa: Instytut Wydawniczy PAX.

Interpretacja Pisma Świętego w Kościele. Przemówienie Ojca Świętego Jana Pawia II oraz Dokument Papieskiej Komisji Biblijnej (1994), tłum. bp K. Romaniuk, Poznań: Wydawnictwo Pallottinum.

Jan Paweł II (2011), Komentarz do Ewangelii, Kraków: Wydawnictwo M.

Janikowski E. (1998), Historyczne istnienie Jezusa, Miłujcie się!, nr 11-12.

Kamieńska A. (1985), Książka nad książkami, Warszawa: Nasza Księgarnia.

Karłowicz J., Kryński A., Niedźwiedzki W. (1912), Słownik języka polskiego, Warszawa: [nakł. Prenumeratorów], t. 5.

Katolicki Komentarz Biblijny (2001), red. R. E. Brown, J. A. Fitzmyer, R. E. Murphy, red. nauk. wyd. pol. W. Chrostowski, tłum. K. Bardski i in., Warszawa: Vocatio. Prymasowska Seria Biblijna.

Kąkolewski K. (1995), Reportaż, [w:] A. Brodzka, M. Puchalska, M. Semczuk, A. Sobolewska, E. Szary-Matywiecka (red.), Słownik literatury polskiej XX wieku, Wrocław–Warszawa–Kraków: Ossolineum.

Klimas S.N. (2017), Autentyczność Bożego Grobu w Jerozolimie. Badania historiograficzne, archeologiczno-architektoniczne i udokumentowane w zabytkach (I-X w.), Kalwaria Zebrzydowska: Wydawnictwo Calvarianum.

Kołodziej J. (2018), Analiza narracyjna. Przygotowanie projektu badań, [w:] A. Szymańska i in. (red.), Metody badań medioznawczych i ich zastosowanie, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, s. 45-66.

Kononiuk T. (2018), Rzetelne dziennikarstwo. Aksjologia i deontologia, Warszawa: Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR.

Kosidowski Z. (1988), Opowieści biblijne, opowieści ewangelistów, Warszawa: Wydawnictwo Iskry.

Kozyra J. (1999), Charakter teologiczny i biograficzny Ewangelii jako gatunku literackiego, Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne, nr 32, s. 45-68.

Kudasiewicz J. (1978), Biblia – historia – nauka, Kraków: Znak.

Kudasiewicz J. (1986), Ze współczesnych badań literackich nad Ewangeliami, [w:] S. Sawicki, J. Gotfryd (red.), Biblia a literatura, Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.

Kudasiewicz J. (1988), Życie ukryte i działalność Jezusa Chrystusa, [w:] ks. W. Granat, ks. E. Kopeć (red.), Jezus Chrystus. Historia i tajemnica, Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.

Kulczycka-Saloni J. (1969), Nowelistyka Bolesława Prusa, Warszawa: Czytelnik.

Kwiatkowski W. (1962), Apologetyka totalna, t. 2, Warszawa: PAX.

Langkammer H.H. (2006), Mały słownik biblijny, Wrocław: Wydawnictwo Św. Antoniego.

Majchrowski S. (1961), Pan Sienkiewicz, Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza.

Markiewicz H. (1984), Wymiary dzieła literackiego, Kraków: Wydawnictwo Literackie.

McDowell J. (1999), The new evidence that demands a verdict: Fully updated to answer the questions challenging Christians today, Neshville: Thomas Nelson, Inc.

O’Brien M.D. (2019), Apokalipsa, przestroga, nadzieja. O widmach kataklizmu i niezawodnym zwycięstwie, tłum. K. Kurek, Warszawa: Wydawnictwo PROMIC.

Pacławski J. (2005), O reportażu i reportażystach, Kielce: Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej.

Pismo Święte Nowego Testamentu i Psalmy (2004), oprac. Zespół Biblistów Polskich z inicjatywy Benedyktynów Tynieckich, Poznań: Pallottinum.

Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu (2009), oprac. Zespół Biblistów Polskich z inicjatywy Towarzystwa Świętego Pawła, Częstochowa: Wydawnictwo Święty Paweł.

Ravasi G. (2009), Twarze Biblii, tłum. Barbara Żurowska, Kraków: Wydawnictwo Salwator.

Romaniuk K. (2013), Czas na Biblię, Kraków: Wydawnictwo M.

Rosik M. ks. (2004), Światło dnia trzeciego. Biblijne relacje o otwartym grobie i chrystofaniach, Wrocław: TUM Wydawnictwo Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej.

Snopek J. (2011), Pisarstwo – dziennikarstwo. Wzajemne relacje. Uwagi wstępne, [w:] K. Wolny-Zmorzyński, W. Furman, J. Snopek (red.), Dziennikarstwo a literatura w XX i XXI wieku, Warszawa: Wydawnictwo POLTEXT, s. 32-43.

Stanley D. (1969), Ewangelie jako historia zbawienia: Ewangeliści a formy literackie, [w:] J. Kudasiewicz (red.), Biblia dzisiaj, Kraków: Znak.

Szamot M. (2019), Apokalipsa czytana dzisiaj, Poznań: Wydawnictwo W drodze.

Szlaga J. B., Burczycka-Woźniak M. (2012), Reportażu stamtąd nie będzie. Rozmowy o życiu pozagrobowym, tajemnicy, miłości, cierpieniu, samotności, prawdzie, o zmartwychwstaniu, Apokalipsie, dzieciństwie, snach, czasie, Pelplin: Wydawnictwo Bernardinum.

Świderkówna A. (1996), Biblii ciąg dalszy, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Świderkówna A. (2005), Nie tylko o Biblii, Warszawa: Wydawnictwo ADAM.

Świderkówna A. (2009), Aby zrozumieć Pismo Święte, Kraków: Wydawnictwo Tyniec.

Świderkówna A. (2018), Rozmowy o Biblii. Nowy Testament, wyd. 5, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Urbaniak P. (2011), Literackość w twórczości współczesnych polskich reportażystów, [w:] K. Wolny-Zmorzyński, W. Furman, J. Snopek (red.), Mistrzowie literatury czy dziennikarstwa?, Warszawa: Wydawnictwo POLTEXT, s. 129-138.

Wielka encyklopedia Jana Pawła II (2005), G. Polak (red.), t. 2, Warszawa: Wydawnictwo Edipresse 2005.

Wiese von B. (1978), Novelle, 7 Aufl., Sammlung Metzler, Bd 27, Stuttgart: J.B. Metzler, s. 5-33.

Wilkins M.J., Moreland J.P. (1996), Jesus under fire: Modern scholarship reinvents the historical Jesu, Grand Rapids, MI: Zondervan Academic.

Wojciechowski M. (2012), Apokalipsa świętego Jana. Objawienie, a nie tajemnica, Częstochowa: Edycja Świętego Pawła.

Wolert W. (2005), Szkice z dziejów prasy światowej, Kraków: Univesitas.

Wolny-Zmorzyński K. (2004a), Reportaż – jak go napisać?, Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.

Wolny-Zmorzyński K. (2004b), Ryszard Kapuściński w labiryncie współczesności, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Wolny-Zmorzyński K. (2018), Na tropach reportażu i fotografii dziennikarskiej, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie.

Wolny-Zmorzyński K. (2020), Biblia a korzenie reportażu. Glosa do historii i teorii gatunku, Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.

Wolny-Zmorzyński K. (2021), Gatunki dziennikarskie – fundamenty, [w:] K. Wolny-Zmorzyński (red.), Gatunki dziennikarskie w erze cyfryzacji. Teoria, etyka, prawo, praktyka, Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.

Wolny-Zmorzyński K., Kaliszewski A. (2016), Co jest grane? O cechach dystynktywnych gatunków radiowych i telewizyjnych, Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.

Ziółkowski Z. (1989), Najtrudniejsze stronice Biblii, Warszawa: Instytut Wydawniczy PAX.

Żak S. (1991), Słownik. Kierunki, szkoły, terminy literackie, Kielce: Wydawnictwo Pedagogiczne ZG ZNP.

Żychiewicz T. (1986), Biblia, Księga spraw człowieczych, [w:] S. Sawicki, J. Gotfryd (red.), Biblia a literatura, Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL, s. 19-37.

Opublikowane
2021-06-30
Dział
Artykuły