Zagrożenia jako główna determinanta bezpieczeństwa międzynarodowego

Słowa kluczowe: bezpieczeństwo, bezpieczeństwo międzynarodowe, zagrożenia, teoria

Abstrakt

Istota bezpieczeństwa międzynarodowego tkwi w możliwości przeciwstawienia się zagrożeniom kreowanym dla podmiotu poprzez tworzenie warunków jego stabilnego i harmonijnego funkcjonowania i rozwoju oraz zabezpieczenia wartości i interesów państwa. Celem artykułu jest identyfikacja i ocena definicji bezpieczeństwa międzynarodowego, a także diagnoza współczesnych zagrożeń bezpieczeństwa międzynarodowego. Główny problem badawczy sformułowano w postaci pytania: Jakie są teoretyczne aspekty współczesnych zagrożeń bezpieczeństwa międzynarodowego? W procesie badawczym wykorzystano metodologię pozna-nia naukowego, w tym głównie analizę i krytykę literatury.

Bibliografia

Ameljańczyk A., Ameljańczyk T. (b.r.), System monitorowania bezpieczeństwa zdrowotnego w państwie i jego zagrożeń, http://roczniki_kae.sgh.waw.pl/roczniki_kae_z_25_01.pdf.

Banasik M. (2011), Kierunki zmian w zarządzaniu kryzysowym resortu obrony narodowej, [w:] G. Sobolewski, D. Majchrzak (red.), Zarządzanie kryzysowe w systemie bezpieczeństwa narodowego, Warszawa: Akademia Obrony Narodowej, s. 190-205.

Banasik M. (2019), Zagrożenia Federacji Rosyjskiej i euroatlantycka perspektywa bezpieczeństwa, Warszawa: Difin.

Bączek P. (2005), Zagrożenia informacyjne a bezpieczeństwo państwa polskiego, Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.

Berent Z. (1988), Pokój międzynarodowy i bezpieczeństwo – próba definicji, Sprawy Międzynarodowe nr 6, s. 111-122.

Buzan B. (1983), People, states & fear: The national security problem in international relations. London: Wheatsheaf Books.

Chojnowski L. (2012), Polityczny sektor bezpieczeństwa, Zeszyty Naukowe WSOWL nr 3, s. 108-120.

Chorąży M., Kostowski W. (2010), Wybrane zagrożenia zdrowotne, Nauka nr 4, s. 47-52.

Ciekanowski Z., Nowicka J., Wyrębek H. (2016), Bezpieczeństwo państwa w obliczu współczesnych zagrożeń, Siedlce: Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach.

Ciszek M. (2013), Filozofia ujmowania zagrożeń ekonomicznych dla bezpieczeństwa narodowego RP i stabilności wewnętrznej państwa, Doctrina. Studia społeczno-polityczne nr 10(10), 47-58.

Czaja J. (2004), Bezpieczeństwo kulturowe. Aspekty pojęciowe, Państwo i Społeczeństwo nr 4(3), s. 5-23.

Dawidczyk A. (2001), Nowe wyzwania, zagrożenia i szanse dla bezpieczeństwa Polski u progu XXI wieku, Warszawa: Akademia Obrony Narodowej.

Doktryna cyberbezpieczeństwa Rzeczypospolitej (2015), 22 stycznia, http://www.bbn.gov.pl/ftp/dok/01/DCB.pdf

Dworecki S. (1994), Zagrożenia bezpieczeństwa państwa, Warszawa: Akademia Obrony Narodowej.

Ehrlich L. (2018), Wstęp do nauki o stosunkach międzynarodowych, Kraków: Znak.

Gierszewski J. (2018), Bezpieczeństwo społeczne jako dziedzina bezpieczeństwa narodowego, Historia i Polityka nr 23(30), s. 21-38.

Glen A. (2011), Zagrożenia bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej, [w:] Z.A. Piątek (red.), Edukacja na rzecz bezpieczeństwa. Wybrane problemy, Warszawa: CSIEE.

Gould J.W., Kolb W.L. (1964), A dictionnary of the social science, London: The Free Press.

Grzywacz W. (1984), Infrastruktura transportu, Warszawa: WKiŁ.

Jakubczak R. (2003), Obrona narodowa w tworzeniu bezpieczeństwa III RP, Warszawa: Bellona.

Jakubczak R., Flis J. (2006), Bezpieczeństwo narodowe Polski XXI wieku, Warszawa: Akademia Obrony Narodowej.

Jemioło T., Dawidczyk A. (2008), Wprowadzenie do metodologii badań bezpieczeństwa, Warszawa: Akademia Obrony Narodowej.

Kaczmarek J., Łepkowski W., Zdrodowski B. (red.) (2008), Słownik terminów z zakresu bezpieczeństwa narodowego, Warszawa: Akademia Obrony Narodowej.

Karst Z. (1986), Techniczno-ekonomiczna infrastruktura gospodarki narodowej, Warszawa: PWN.

Kitler W. (2011), Bezpieczeństwo narodowe RP: podstawowe kategorie, uwarunkowania, system, Warszawa: Akademia Obrony Narodowej.

Koziej S. (2011), Bezpieczeństwo: istota, podstawowe kategorie i historyczna ewolucja, Bezpieczeństwo Narodowe nr 18(2), s. 19-39, https://www.bbn.gov.pl/download/1/7803/ Bezpieczenstwoistotapodstawowekategorieihistorycznaewolucja.pdf

Księżopolski K.M. (2011), Bezpieczeństwo ekonomiczne, Warszawa: Elipsa.

Lidwa W., Krzeszowski W., Więcek W., Kamiński P. (2012), Ochrona infrastruktury krytycznej, Warszawa: Akademia Obrony Narodowej.

Lipiński S. (2008), Zagrożenia naturalne i cywilizacyjne, Warszawa: WSBiOŚ.

Łepkowski W. (2013), Słownik terminów z zakresu bezpieczeństwa narodowego, Warszawa: Akademia Obrony Narodowej.

Marcinkowski C. (2007), Współczesne środowisko bezpieczeństwa międzynarodowego, Zeszyty Naukowe AON nr 2, s. 57-67.

(Mini)słownik BBN: Propozycje nowych terminów z dziedziny bezpieczeństwa, https://www.bbn.gov.pl/pl/bezpieczenstwo-narodowe/minislownik-bbn-propozy/6035,MINISLOWNIK-BBN-Propozycje-nowych-terminow-z-dziedziny-bezpieczenstwa.html

Nye S., Jr. (1989), Problemy badań nad bezpieczeństwem, Sprawy Międzynarodowe nr 6, s. 51-64.

Pietraś M. (1996), Bezpieczeństwo ekologiczne w Europie, Lublin: UMCS.

Pokruszyński W. (2012), Bezpieczeństwo. Teoria i praktyka, Józefów: WSGE.

Sójka W. (2016), Zagrożenia bezpieczeństwa narodowego RP w XXI wieku – współczesna pojęcia, zakres, źródła, kwalifikacje, Warszawa: Akademia Obrony Narodowej.

Stankiewicz W. (1986), Zagadnienia bezpieczeństwa ekonomicznego a gospodarka obronna, [w:] Z. Kołodziejak (red.), Bezpieczeństwo ekonomiczne. Teoria i praktyka, Łódź: Uniwersytet Łódzki, s. 10-33.

Szczurek T. (2012), Od deskrypcji do antycypacji wykorzystania potencjału militarnego w kształtowaniu bezpieczeństwa nowoczesnych wspólnot państwowych wobec rozwoju zagrożeń niemilitarnych, Warszawa: WAT.

Szubrycht T. (2006), Współczesne aspekty bezpieczeństwa państwa, Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej nr 4 (167), s. 87-98.

Świniarski J. (1999), Filozoficzne podstawy edukacji dla bezpieczeństwa, Warszawa: MON.

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2007 r., nr 89, poz. 590 z późn. zmianami).

Wrzosek M. (2010), Identyfikacja zagrożeń organizacji zhierarchizowanej, Warszawa: AON.

Zalewski S. (2010), Bezpieczeństwo polityczne państwa: studium funkcjonalności instytucji, Siedlce: Akademia Podlaska.

Zięba R. (1997), Kategoria bezpieczeństwa w nauce o stosunkach międzynarodowych, [w:] D.B. Bobrov, E. Haliżak (red.), Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe u schyłku XX wieku, Warszawa: Uniwersytet Warszawski, s. 3-25.

Opublikowane
2021-09-20
Dział
Artykuły