Eksperyment medialny w kształceniu kompetencji dziennikarskich

Słowa kluczowe: dziennikarstwo, kreatywność, kompetencje, eksperyment medialny, dydaktyka dziennikarstwa

Abstrakt

Artykuł przedstawia koncepcję eksperymentu medialnego jako narzędzia wpierającego rozwój kompetencji dziennikarskich. Opiera się na założeniu, że praca we współczesnych mediach wymaga nie tylko podstawowych umiejętności warsztatowych, ale także twórczych rozwiązań w zakresie nowych form przekazu i organizacji treści. Formą kształcenia umiejętności kreatywnych jest eksperyment medialny polegający na realizacji nieschematycznego zadania dziennikarskiego. Artykuł zawiera opis tak zaaranżowanej sytuacji dydaktycznej, zakładane efekty oraz przykładowe realizacje. Prezentowana koncepcja stanowi wprowadzenie do dalszych badań aplikacyjnych.

Bibliografia

Adamczewska I., Granice kreatywności w reportażu, „Zagadnienia Rodzajów Literackich” 2017, nr 1 (60), s. 77-93.

Adamczewska-Baranowska I., Łże-reportaże i prawdziwe fikcje. Powieść dziennikarska i reportaż w czasie postprawdy i zwrotu performatywnego, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2020.

Barber J.F., The War of the Worlds Broadcast. Fake News or Engaging Storytelling?, w: Radioʼs Second Century: Past, Present, and Future Perspectives, red. J.A. Hendrick, New Brunswick-New Jersey: Rutgers University Press, s. 96-118.

Bauer Z., Gatunki dziennikarskie, w: Dziennikarstwo i świat mediów, red. Z. Bauer, E. Chudziński, Kraków: Universitas 2004, s. 143-173.

Boers R., Ercan E., Rinsdorf L., Vaagan R.W., From Convergence to Connectivism: Teaching Journalism 2.0, „Online Journal of Communication and Media Technologies” 2012, nr 2 (4), s. 52-64.

Bui M.N., Moran R.E., Making the 21st Century Mobile Journalist: Examining Definitions and Conceptualizations of Mobility and Mobile Journalism within Journalism Education, „Digital Journalism” 2020, nr 1, s. 145-163.

Chybicka A., Psychologia twórczości grupowej. Jak moderować zespoły twórcze i zadaniowe. Kraków: Impuls 2006.

Deuze M., Prenger M., Making Media: Production, Practices, and Professions [Introduction], w: Making Media: Production, Practices, and Professions, red. M. Deuze, M. Prenger, Amsterdam: Amsterdam University Press 2019, s. 13-28.

Fortuna P., Pozytywna psychologia porażki. Jak z cytryn zrobić lemoniadę?, Sopot: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne 2017.

Fulton J., McIntyre P., Journalists on Journalism Print journalistsʼ discussion of their creative process, „Journalism Practice” 2013, nr 1 (7), s. 17-32.

Glensk U., Historia słabych. Reportaż i życie w Dwudziestoleciu (1918-1939), Kraków: Universitas 2014.

Glensk U., Po Kapuścińskim. Szkice o reportażu, Kraków: Universitas 2012.

Jakubowicz K., Nowa ekologia mediów. Konwergencja a metamorfoza, Warszawa: Poltext 2011.

Jenkins H., Kultura konwergencji. Zderzenie starych i nowych mediów, przeł. M. Bernatowicz, M. Filiciak, Warszawa 2007.

Jones S., Disrupting the narrative: immersive journalism in virtual reality, „Journal of Media Practice” 2017, nr 18 (2-3), s. 171-185.

Kasprzak R., Rozwój sektora kreatywnego w Polsce w latach 2009-2016, „Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów” 2018, nr 162, s. 11-23.

Kazojć K., Transfer wiedzy a kultura inteligentnych porażek w przedsiębiorstwie innowacyjnym, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu” 2013, nr 6, s. 71-86.

Kerrigan S., McIntyre P., Fulton J., Meany M., The systemic relationship between creative failure and creative success in the creative industries, „Creative Industries Journal” 2020, nr 1, s. 2-16.

Klinika dziennikarstwa – profilaktyka i edukacja, red. K. Wolny-Zmorzyński, K. Konarska, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego 2019.

Konwergencja mediów masowych i jej skutki dla współczesnego dziennikarstwa, t. 1, red. Z. Oniszczuk, M. Wielopolska-Szymura, t. 2, red. M. Gierula, P. Szostok, Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego 2012.

Kowalska N., Eksperyment radiowy jako gatunek, „Media Biznes Kultura” 2019, nr 2, s. 41-51.

Kowalska N., Między prawdą a zmyśleniem, czyli wokół „feature” i reportaży radiowych, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica” 2013, nr 2 (20), s. 223-232.

Łukasik K., Analiza kultury organizacyjnej start-upów, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu” 2017, nr 4 (75), s. 161-178.

Michnik A., Miasto Radio, NN6T, https://www.nn6t.pl/2020/08/31/miasto-radio/ (dostęp: 20.10.2020).

Pawlak-Hejno E., Kompetencje reportera na rynku pracy na podstawie analizy materiałów projektu Szkoły Społecznej Uważności, „Polityka i Społeczeństwo” 2019, nr 4 (17), s. 68-86.

Poell T., Nieborg D., van Dijck J., Platformisation, „Internet Policy Review” 2019, nr 4, https://policyreview.info/concepts/platformisation (dostęp: 20.10.2020).

Przestrzenie ciszy, red. J. Harbanowicz, A. Janiak, Wrocław: Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej 2011.

Ratalewska M., Uwarunkowania rozwoju sektorów kreatywnych, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” 2015, nr 401, s. 421-430.

Sosnowska J., Cisza w mediach audiowizualnych, „Roczniki Kulturoznawcze” 2019, nr 4, s. 93-107.

Stanisławiak E., Możliwości i ograniczenia w kształtowaniu postaw twórczych, w: Metody i techniki pobudzania kreatywności w organizacjach i zarządzaniu, red. A. Kosieradzka, Kraków–Warszawa: edu-Libri 2013, s. 49-82.

Steciąg M., Informacja, wywiad, felieton: sposób istnienia tradycyjnych gatunków w radiu komercyjnym, Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego 2006.

Sygizman K., Twórczy wybór – o aktywności studentów i sposobach poszerzania kompetencji uniwersalnych, w: Kreatywność w praktyce biznesowej, red. J. Bieńkowska, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2019, s. 118-133.

Szot L., Wartości i standardy zawodowe dziennikarza, „Zeszyty Prasoznawcze” 2016, nr 2 (226), s. 369-392.

Vasilendiuc N., Sutu R.M., Journalism Graduates Versus Media Employers’ Views on Profession and Skills. Findings From a Nine-Year Longitudinal Study, „Journalism Practice” 2020, https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/17512786.2020.1753562?journalCode=rjop20 (dostęp: 20.10.2020).

Worsowicz M., Kłamstwo formy vs. zaufanie czytelnika – dziennikarze o fikcji i autentyzmie w polskim reportażu po 1989 roku, w: Trzydzieści. Polska w reportażu, reportaż w Polsce po 1989 roku, red. E. Pawlak-Hejno, M. Piechota, Lublin: Wydawnictwo UMCS 2020, s. 49-64.

Zajas P., Fakty, fikcje, niefikcje. Trzy uwagi o gatunkach granicznych, „Teksty Drugie” 2019, nr 6, s. 210-222.

Zajas P., Jak świat prawdziwy stał się bajką. O literaturze niefikcjonalnej, Poznań: Wydawnictwo Poznańskie 2011.

Opublikowane
2021-06-01
Dział
Artykuły