Model roli społeczno-zawodowej pracownika socjalnego w kontekście teorii ról. Dyskusja z badań

Słowa kluczowe: praca socjalna, rola społeczna, rola zawodowa

Abstrakt

Celem artykułu jest analiza roli społeczno-zawodowej pracownika socjalnego przy uwzględnieniu teorii ról społecznych i zasadniczych elementów roli. Rezultatem analizy jest – zaprezentowany w artykule – model roli społeczno-zawodowej pracownika socjalnego. Artykuł stanowi refleksję naukową w kontekście zadań, oczekiwań i uprawnień, jakie stoją przed pracownikami socjalnymi. Autorka analizuje aktualną literaturę z zakresu socjologii i psychologii społecznej oraz prezentuje dyskusje z jakościowych badań terenowych, przeprowadzonych w okresie od listopada 2020 do stycznia 2021. Badania odbywały się techniką pogłębionych wywiadów indywidualnych, w których wzięli udział pracownicy socjalni z Lublina, Radomia i Puław. W ramach podjętych badań autorka analizuje sposób percepcji roli społeczno-zawodowej przez pracowników socjalnych. Artykuł jest głosem w dyskusji na temat zawodowych ról pracowników pomocy społecznej i zadań, jakie przed nimi stoją. Analiza wyników badań daje sposobność do wskazania potrzeb pracowników socjalnych oraz wyzwań stojących przed systemem, w którym funkcjonuje analizowany zawód.

Bibliografia

Aronson E. (2006), Człowiek istota społeczna, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Babbie E. (2008), Podstawy badań społecznych, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Beckett Ch. (2010), Podstawy teorii dla praktyków pracy socjalnej, Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej.

Buber M. (1992), Ja i Ty. Wybór pism filozoficznych, Warszawa: Instytut Wydawniczy PAX.

Creswell J.W. (2013), Projektowanie badań naukowych. Metody jakościowe, ilościowe i mieszane, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Czechowska-Bieluga M. (2013), Poczucie zadowolenia z życia pracowników socjalnych w socjopedagogicznej perspektywie uwarunkowań pełnionej roli zawodowej, Lublin: Wydawnictwo UMCS.

Giddens A. (2006), Socjologia, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Juszczyk S. (2005), Badania ilościowe w naukach społecznych. Szkice metodologiczne, Katowice: Śląska Wyższa Szkoła Zarządzania im. gen. Jerzego Ziętka.

Kantowicz E., Ciczkowska-Giedziun M., Zmysłowska M. (2018), Social work in Poland in times of transition, Olsztyn: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.

Kotlarska-Michalska A., Sikora P. (2015), Praca socjalna. Przeszłość – teraźniejszość – przyszłość, Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego.

Levin J. (1985), Functionalism and the argument from conceivability, Canadian Journal of Philosophy, nr 11, s. 85-104.

Merton R.K. (2002), Teoria socjologiczna i struktura społeczna, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Nieciuński S. (1979), Aksjologiczne i psychospołeczne aspekty społecznej roli nauczyciela-wychowawcy, Nowa Szkoła, nr 11, s. 32.

Nowak, S. (2007). Metodologia badań społecznych, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Parsons T., Smelser N.J. (1975), Funkcjonalne zróżnicowanie społeczeństwa, [w:] W. Derczyński, A. Jasińska-Kania, J. Szacki (red.), Elementy teorii socjologicznych, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 47-70.

Sołoma, L. (2002), Metody i techniki badań socjologicznych. Wybrane zagadnienia, Olsztyn: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.

Szczepański J. (1970), Elementarne pojęcia socjologii, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Sztompka P. (2003), Socjologia, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Turner J.H. (1998), Socjologia. Koncepcje i ich zastosowanie, Poznań: Zysk i S-ka.

Turnowiecki J. (2001), Socjologia. Małe struktury społeczne, Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.

Opublikowane
2021-06-30
Dział
Artykuły