Problemy użycia języka religijnego we współczesnych mediach

Słowa kluczowe: język religijny, język mediów, kody kulturowe, sacrum, komunikatywność języka, archaizacja języka, język sakralny, komunikowanie religijne

Abstrakt

W dyskusjach na temat dyskursu religijnego w mediach podkreślane jest napięcie czy rozbieżność między komunikatywnym świeckim i zlaicyzowanym językiem współczesnych mediów, a bardziej hermetycznym i tradycyjnym językiem opisującym sytuacje związane z przeżyciem religijnym, czyli z sacrum. Niniejszy artykuł stanowi próbę odpowiedzi na pytanie, jaki powinien być język religijny mediów. Problem badawczy brzmi: czy ma być on dostosowany do współczesnego języka polskiego, uwzględniający potoczność, czy jednak bardziej archaiczny, teologiczny, odwołujący się do kodów biblijnych i kulturowych? Podejmując temat sposobów przekazywania w mediach treści religijnych, należy wziąć pod uwagę dwa elementy: 1) język religijny był i jest językiem przekazu (głoszenia), akcentującym żywy kontakt z odbiorcą i dbającym o komunikatywność; w pewnym stopniu dostosowywał się w przeszłości do odbiorcy; współczesne media, które same gwałtownie się rozwijają, ten proces adaptacji przyśpieszają, jednak proces ten należy do natury języka religijnego; 2) twórcy czy pierwsi nauczyciele wielkich religii (pomijając małe religie ezoteryczne) posługiwali się językiem mówionym, zbliżonym do potocznego, zrozumiałym, dostosowanym do słuchaczy (ich nauka czy objawienie zostały spisane później); oni też są wzorem inkulturacji, jaką wciąż przechodzi język religijny, nie rezygnując przy tym ze swej specyfiki i sakralności. Należy nadmienić, że pytania badawcze stawiane w niniejszym artykule dotyczą jedynie języka religijnego przekazów medialnych, nie zaś języka oficjalnej komunikacji religijnej. W tym artykule zastosowano metodę badawczą polegającą na krytycznej analizie piśmiennictwa źródłowego, połączonej z przedstawieniem autorskiej kategoryzacji cech języka religijnego.

Bibliografia

Bajerowa I., Szanse języka religijnego w świetle kultury masowej, w: Teologia – Kultura – Rzeczywistość, red. Z. Adamek, Tarnów: Wydawnictwo Biblos 1995, s. 99-113.

Bajerowa I., Wpływ życia religijnego na język ogólnopolski, w: Język a chrześcijaństwo, red. I. Bajerowa, M. Karpluk, Z. Leszczyński, Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL 1993, s. 7-18.

Bajerowa I., Puzynina J., Język religijny. Aspekt filologiczny, w: Encyklopedia katolicka, red. A. Szostek [i in.], t. 8, Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL 2000, kol. 19-20.

Benedykt XVI, Mówmy ludziom o Bogu, posługując się nowymi językami cyfrowymi. Przemówienie z okazji zgromadzenia plenarnego Papieskiej Rady ds. Środków Społecznego Przekazu (28.02.2011), w: Internet i Kościół, red. J. Kloch, Warszawa: Elipsa 2011, s. 102.

Bukowski K., Biblia a literatura polska. Antologia, Poznań: Pallottinum 1988.

Bułhakow M. , Mistrz i Małgorzata, tłum. I. Lewandowska, W. Dąbrowski, Warszawa: Muza 2007.

Drożdż M., Zasady obecności Kościoła w mediach, w: Media i Kościół. Polityka informacyjna Kościoła, red. M. Przybysz, K. Marcyński, Warszawa: Dom Wydawniczy Elipsa 2011, s. 141-157.

Evdokimov P., Sztuka ikony. Teologia piękna, tłum. M. Żurawska, Warszawa: Promic 2003.

Gazdecka E., Religia w mediach. Dyskurs religijny a język mediów na tle przemian kulturowych w Rosji i w Polsce, w: W kręgu zagadnień semantyki i stylistyki tekstu, red. A. Piasecka, I. Blumental, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2014, s. 189-198.

Hodalska M., Śmierć Jana Pawła 2 w świetle relacji prasowych, w: Dyskurs religijny w mediach, red. D. Zdunkiewicz-Jedynak, Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej Biblos 2010, s. 179-191.

Internet i Kościół, red. J. Kloch, Warszawa: Elipsa 2011.

Jan Paweł II, Przemówienie do dziennikarzy, 19.10.1980, https://opoka.org.pl/nauczanie/nauczanie-papieza-jana-pawla-ii-przemowienia-i-oredzia (dostęp: 12.11.2020).

Jan Paweł II, Orędzie na XXXVI Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu, Watykan 2002, https://opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/przemowienia/internet_aut_12052002.html (dostęp: 15.12.2020).

Jan Paweł II, List apostolski „Szybki rozwój”, Watykan 2005, nr 14, https://opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/listy/szybkir_24022005.html (dostęp: 30.11.2020).

Kajtoch W., Badanie aksjologicznego wymiaru języka prasy, w: Metody badań medioznawczych i ich zastosowanie, red. A. Szymańska, M. Lisowska-Magdziarz, A. Hess, Kraków: IDMIKS 2018, s. 17-44.

Kłoczowski J.A., Język, którym mówi człowiek religijny, „Znak” 1995, nr 12, s. 5-17.

Komornicka A.M., Słownik zwrotów i aluzji biblijnych, Łódź: Archidiecezjalne Wydawnictwo Łódzkie 1994.

Kuchta M., Czy wiesz, co się dzieje w ciągu minuty w social media?, Socialpress.pl, https://social press.pl/2018/05/czy-wiesz-co-dzieje-sie-w-ciagu-minuty-w-social-media, (dostęp: 21.11.2020).

Kunert K., Możliwość recepcji języka religijnego w komunikacji masowej, „Perspectiva. Legnickie Studia Teologiczno-Historyczne” 8 (2009), nr 2 (15), s. 92-106.

Marcyński K., Kościół na informacyjnej autostradzie, w: Media i Kościół. Polityka informacyjna Kościoła, red. M. Przybysz, K. Marcyński, Warszawa: Dom Wydawniczy Elipsa 2011, s. 19-35.

Marcyński K., Liturgia słowa w przekazie telewizyjnym, w: Msza święta w telewizji?, red. W. Przyczyna, Kraków: Wydawnictwo M 2006, s. 65-84.

Nowak M., Język religijny, w: Słowo w kulturze współczesnej, red. W. Kawecki, K. Flader, Warszawa: Wyd. UKSW 2009, s. 141-159.

Przeciszewski M., Katolicka Agencja Informacyjna. Podstawowe zasady relacji z mediami, w: Media i Kościół. Polityka informacyjna Kościoła, red. M. Przybysz, K. Marcyński, Warszawa: Dom Wydawniczy Elipsa 2011, s. 47-53.

Przybysz M., Kościół w social media. Komunikacja instytucji eklezjalnych w mediach społecznościowych w perspektywie medioznawczej i teologicznej, „Kultura – Media – Teologia”, 2018, nr 35(4), s. 140-166.

Przybysz M., Słowo na sprzedaż i sprzedaż słowa. Słowem o reklamie werbalnej, w: Słowo w kulturze współczesnej, red. W. Kawecki, K. Flader, Warszawa: Wyd. UKSW 2009, s. 273-288.

Przyczyna W., G. Siwek, Język Kościoła w Polsce pod koniec drugiego tysiąclecia, „Ateneum Kapłańskie” (Maj-Czerwiec) 1999, nr 3 (541), s. 335-354.

Puzynina J., Człowiek – język – sacrum, w: Człowiek – dzieło – sacrum, red. S. Gajda, H.J. Sobeczko, Opole: UO Instytut Filologii Polskiej 1998, s. 19-31.

Wojtak M., Dyskurs religijny w mediach. Próba rekonesansu, w: Dyskurs religijny w mediach, red. D. Zdunkiewicz-Jedynak, Tarnów: Wydawnictwo Biblos, s. 7-30. Teolingwistyka 8.

Zasady pisowni słownictwa religijnego, red. R. Przybylska i W. Przyczyna, Tarnów: Wydawnictwo Biblos 2010.

Zdunkiewicz-Jedynak D., Język religijny, w: D. Zdunkiewicz-Jedynak, Wykłady ze stylistyki, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN 2008.

Opublikowane
2021-03-19
Dział
Artykuły