Rodzinna edukacja telewizyjna

  • Wioletta Smyl Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Nauk Społecznych, doktorantka
Słowa kluczowe: dziecko; rodzina; media; telewizja; edukacja medialna; kompetencje medialne

Abstrakt

Forming skills of appropriate reception of television transmission is a matter of great importance. Family is first and fundamental link that have an effect in shaping  media competences of a child. It is a parents responsibility to help the child, since the youngest years, in proper shaping of his relationship with television. How the youngest recipient will use television, not only in the childhood, but also in the adult life depends on how long and how much work parents  spend on preparation child to reception of the television. Child, since the youngest years, should be prepared to critical, active and creative use of television. Education with the youngest recipients above-mentioned media competences should become essence of family television education.

Bibliografia

Braun-Gałkowska M.: Potrzeba pedagogiki mediów, w: Kultura w kręgu wartości, red. L. Dyczewski, Lublin: TN KUL 2001.
Braun-Gałkowska M.: Wychowanie do korzystania ze środków masowego przekazu, w: Kościół a kultura masowa, red. F. Adamski, Kraków: Wydawnictwo Apostolstwa Modlitwy 1984.
Braun-Gałkowska M.: Wykorzystanie środków masowego przekazu w procesie wychowania rodzinnego, w: Wychowanie w rodzinie chrześcijańskiej, red. F. Adamski, Kraków: Wydawnictwo Apostolstwa Modlitwy 1982.
Braun-Gałkowska M., Ulfik-Jaworska I.: Zabawa w zabijanie. Oddziaływanie przemocy prezentowanej w mediach na psychikę dzieci, Lublin: Wydawnictwo Gaudium 2002.
Chwaszcz J., Pietruszka M., Sikorski D.: Media, Lublin: Wydawnictwo KUL, Wydawnictwo Gaudium 2005.
Dyczewski L.: Konieczność kompetencji medialnej w rodzinie, w: Rodzina, dziecko, media, red. L. Dyczewski, Lublin: Wydawnictwo Gaudium 2005.
Dyczewski L.: Rodzina polska i kierunki jej przemian, Warszawa: Ośrodek Dokumentacji i Studiów Społecznych 1981.
Dyczewski L.: Rodzina twórcą i przekazicielem kultury, Lublin: TN KUL 2003.
Gajda J.: Dziecko przed telewizorem, Warszawa: Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych 1983.
Gajda J.: Media audiowizualne – wpływowe środowisko wychowawcze dziecka: zagrożenia, szanse, profilaktyka, w: Dziecko i media elektroniczne – nowy wymiar dzieciństwa. Telewizja i inne mass media w życiu dziecka – wyzwaniem dla edukacji medialnej, red. J. Izdebska, T. Sosnowski, t. I, Białystok: Wydawnictwo Uniwersyteckie Trans Humana 2005.
Gajda J., Juszczyk S., Siemieniecki B., Wenta K.: Edukacja medialna, Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek 2004.
Grzegorski Z.: Dialog rodzinny – formacja i korektura wpływu masowego przekazu, w: Wychowanie w rodzinie chrześcijańskiej, red. F. Adamski, Kraków: Wydawnictwo Apostolstwa Modlitwy 1982.
Izdebska J.: Dziecko i rodzina polska wobec zagrożeń telewizji i innych mediów, w: Rodzina XX wieku wobec dobra dziecka, t. II: W służbie dziecka, red. J. Wilk, Lublin: Katedra Pedagogiki Rodziny KUL 2003.
Izdebska J.: Media elektroniczne a proces wychowania w rodzinie. Wyzwania dla edukacji medialnej, w: Rodzina, dziecko, media, red. L. Dyczewski, Lublin: Wydawnictwo Gaudium 2005.
Izdebska J.: Multimedia zagrażające współczesnemu dziecku, w: Dziecko i media elektroniczne – nowy wymiar dzieciństwa. Komputer i Internet w życiu dziecka i obraz jego dzieciństwa, red. J. Izdebska, T. Sosnowski, t. II, Białystok: Wydawnictwo Uniwersyteckie Trans Humana 2005.
Izdebska J.: Rodzina, dziecko, telewizja. Szanse wychowawcze i zagrożenia telewizji, Białystok: Wydawnictwo Uniwersyteckie Trans Humana 1996.
Izdebska J.: Rodzinna edukacja medialna dziecka, w: Kompetencje medialne społeczeństwa wiedzy, red. W. Strykowski, W. Skrzydlewski, Poznań: Wydawnictwo eMPi2 2004.
Izdebska J.: Telewizja i inne media zagrażające współczesnej rodzinie, w: Media a edukacja, materiały II Międzynarodowej Konferencji, 18-21 kwietnia 1998 r., red. W. Strykowski, Poznań: Wydawnictwo eMPi2 1998.
Jachnis A., Terelak J. F.: Psychologia konsumenta i reklamy, Bydgoszcz: Oficyna Wydawnicza Branta 1998.
Jusewicz D.: Dziecko i reklama telewizyjna, w: Środowiska wychowawcze i edukacja dorosłych w dobie przemian, red. T. Aleksander, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego 2003.
Kasztelan E.: Stan zareklamowania. Reklama wobec dziecka w środkach masowego przekazu, Wrocław: Atla 2 1999.
Komorowska J.: Telewizja a wychowanie w rodzinie i zdrowie psychiczne dziecka, w: Kościół a środki społecznego przekazu, red. J. Chrapek, Warszawa: Pallottinum 1990.
Lepa A.: Media a postawy, Łódź: Archidiecezjalne Wydawnictwo Łódzkie 2003.
Nagórny J.: Dziecko wśród mediów. Wychowanie w rodzinie do korzystania ze środków społecznego przekazu, Częstochowa: Święty Paweł 2004.
Paweł VI: Instrukcja pastoralna Communio et progressio, w: Kościół o środkach komunikowania myśli, red. J. Góral, K. Klauza, Częstochowa 1997.
Samborska I.: Dziecko i telewizja. Reklamy i bajki telewizyjne a zachowania językowe współczesnego przedszkolaka, Bielsko-Biała: Wydawnictwo Akademii Techniczno-Humanistycznej 2004, s. 115.
Sokołowski M.: Telewizyjny świat agresji, „Edukacja Medialna” 4(1998), s. 13-22.
Wrońska M.: Telewizja jako medium oddziaływania na dzieci i młodzież, „Edukacja Medialna” 1(1998), s. 9-14.
Wróbel A.: Pedagogika wobec medialnej manipulacji, w: Pedagogiczne drogowskazy, red. B. Juraś-Krawczyk, B. Śliwerski, Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls” 2000.
Opublikowane
2020-05-14
Dział
Artykuły