Bezdomność rodzin – socjologiczny szkic problemu

  • Beata Szluz Uniwersytet Rzeszowski
Słowa kluczowe: problem społeczny; bezdomność; rodzina

Bibliografia

Ankiety WPS PUW na temat osób bezdomnych w województwie podkarpackim za rok 1999, 2001, 2003, 2005, 2007, 2009 (mps).
Bell P. A., Greene T. C., Fisher J. D., Baum A.: Psychologia środowiskowa, Gdańsk: GWP 2004.
Białas A.: Empiryczna weryfikacja przyczyn bezdomności kobiet, www.bratalbert.org.pl z dnia 16.07.2008.
Borowiec W.: Koczowała w namiocie, przeniosła się do chatki, „Nowiny” 2008, nr 189, s. 19.
Chodkowska M., Szymanek Z.: Socjopedagogiczne konteksty wyuczonej bezradności, w: Bezradność. Interdyscyplinarne studium zjawiska w kontekście zmiany społecznej i edukacyjnej, red. Z. Gajdzica, M. Rembierz, Katowice: UŚ 2005, s. 21-34.
Duracz-Walczak A.: O ujednolicenie pojęć dotyczących bezdomności w Polsce, w: W kręgu problematyki bezdomności polskiej, red. A. Duracz-Walczak, Warszawa–Gdańsk: Stowarzyszenie Pomocy Bezdomnym – Warszawa, Fundacja Regionalne Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych w Gdańsku, Pomorskie Forum na Rzecz Wychodzenia z Bezdomności – Gdańsk, Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Gdańsk 2001/2002, s. 20-23.
Dyczewski L.: Rodzina – społeczeństwo – państwo, Lublin: TN KUL 1994.
Głąbicka K.: Polityka społeczna państwa polskiego u progu członkostwa w Unii Europejskiej, Radom: ITE 2004.
Główny Urząd Statystyczny: Budownictwo mieszkaniowe w okresie I-IX 2009 roku, www.stat.gov.pl/gus z dnia 25.10.2009.
Homelessness in the United States, www.en.wikipedia.org./wiki/Homelessness_in_the_United_ States z dnia 24.10.2009.
Mazur J.: Bezdomność jako przedmiot polityki społecznej, w: Bezdomność. Szkice z socjologii, polityki społecznej i katolickiej nauki społecznej, red. J. Mazur, Lublin: KUL 2006, s. 11-28.
Mazur J.: Przedmowa, w: Bezdomność. Szkice z socjologii, polityki społecznej i katolickiej nauki społecznej, red. J. Mazur, Lublin: KUL 2006, s. 5-9.
National Coalition for the Homeless, Homeless families with children, Washington, June 2008, p. 1-6, www.nationalhomeless.org z dnia 24.09.2008.
Oliwa-Ciesielska M.: Piętno nieprzypisania. Studium o wyizolowaniu społecznym bezdomnych, Poznań: UAM 2004.
Plachý A.: Najsme připraveni na bezdomovectví celých rodin, „Sociálna Práca” 2006, nr 4, s. 3-6.
Przymeński A.: Bezdomność jako kwestia społeczna w Polsce współczesnej, Poznań: AE 2001.
Przymeński A.: Bezpieczeństwo socjalne bezdomnych w Polsce, w: Bezpieczeństwo socjalne, red. L. Frąckiewicz, Katowice: AE 2003, s. 263-248.
Szluz B.: Strategie pomocy osobom bezdomnym, w: Opieka i pomoc społeczna wobec wyzwań współczesności, red. W. Walc, B. Szluz, I. Marczykowska, Rzeszów: UR 2008, s. 225-237.
Śledzianowski J.: Przyczyny bezdomności spowodowane dysfunkcjonalnością rodziny, „Roczniki Naukowe Caritas” 1(1997), s. 57-70.
Ustawa z dnia 15 grudnia 2006 r. o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2006 roku, nr 249, poz. 1833).
Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2001 roku, nr 71, poz. 733).
Witkowski J.: Demograficzne i przestrzenne aspekty bezrobocia, w: Przeciw ubóstwu i bezrobociu: lokalne inicjatywy obywatelskie, red. J. Hrynkiewicz, Warszawa: ISP 2002, s. 26-37.
Zalewska D.: Raporty z badań nad bezdomnością w Polsce, w: D. Zalewska, M. Oliwa-Ciesielska, I. Szczepaniak-Wiecha, S. Grzegorski, Formy pomocy bezdomnym. Analiza ułatwień i ograniczeń problemu, Warszawa: IRSS, WRZOS 2005, s. 75-103.
Opublikowane
2020-05-14
Dział
Artykuły