Wizja starości w opiniach Polaków. Studium socjologiczne

  • Monika Dorota Adamczyk Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Nauk Społecznych
Słowa kluczowe: starość; starzenie się; ludzie starzy; autoidentyfikacja; generacja

Abstrakt

Przedmiotem prezentowanych w niniejszej pracy badań były postawy dorosłych Polaków wobec starości i starzenia się. Dotyczyły one m.in. autoidentyfikacji z własną starością. Przyjęcie tej perspektywy badawczej wynikało ze wzrastającego zainteresowania kwestiami starości, a szczególnie postrzeganiem jej w kategoriach wyzwania i zadania dla nowych generacji. Innym powodem podjęcia tej tematyki była chęć zweryfikowania założenia, że na to, jaki mamy stosunek do własnej starości, wpływa postawa wobec starości powszechnie obowiązująca w danym społeczeństwie. Badania miały odpowiedzieć m.in. na pytanie, czy takie zmienne niezależne, jak płeć, wiek współwystępują z określonymi postawami wobec własnej starości.

Bibliografia

AAI Indeks Aktywnego Starzenia się, http://www1.unece.org/stat/platform/display/AAI/Active+Ageing+Index+Home .
Adamczyk M.: Grupa pokoleniowa jako czynnik różnicujący typ wytwarzanego kapitału społecznego w Polsce, „Zeszyty Naukowe KUL” 57(2014), nr 1(225), s. 55-80.
Adamczyk M.: Wprowadzenie do teorii kapitału społecznego, Lublin: Wydawnictwo KUL 2013.
Adamiak P.: Zaangażowanie społeczne Polek i Polaków. Wolontariat, Filantropia, 1% i wizerunek organizacji pozarządowych. Raport z badania 2013, Warszawa: Stowarzyszenie KLON/JAWOR 2014.
Beck U.: Społeczeństwo ryzyka. W drodze do innej nowoczesności, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar 2002.
Błachnio A.: Starość non profit. Wolontariat na Uniwersytetach Trzeciego Wieku w Polsce i na świecie, Bydgoszcz: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego 2012.
CBOS, Aktywność społeczna Polaków, BS/60/2014, Warszawa 2014, http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2014/K_060_14.PDF.
Coni N., Davison W., Webster S.: Starzenie się, Warszawa: PWN 1994.
Czapiński J., Panek T.: Diagnoza Społeczna 2013. Warunki i jakość życia Polaków, Warszawa: Rada Monitoringu Społecznego 2013.
Dziuban A.: Społeczny obraz starości i postrzeganie własnego ciała w procesie starzenia się. Przegląd piśmiennictwa, „Gerontologia Polska” 18(2010), nr 3, s. 140-147.
Featherstone M.: The body in consumer culture, w: The body, social process and cultural theory, red. M. Featherstone, M. Hepworth, B. Turner, London: Sage Publications 1991, s. 197-208.
Frąckowiak T., Kapała M., Zubik A., Cieślik A.: Konstruowanie obrazu starości i jego implikacje społeczne a perspektywa danych empirycznych, w: Starość i starzenie się jako doświadczenie jednostek i zbiorowości ludzkich, red. J. Kowaleski, P. Szukalski, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2006, s. 312-318.
GUS http://www.stat.gov.pl/gus/definicje_PLK_HTML.htm?id=POJ-662.htm
Halicka M.: Satysfakcja życiowa ludzi starych. Studium teoretyczno-empiryczne, Białystok: Wydawnictwo Akademii Medycznej 2004.
Halicki J.: Pomyślne starzenie jako jedna z kluczowych kategorii późnej dorosłości, w: Człowiek dorosły istota (nie)znana?, red. E. Dubas, Łódź–Płock: Wydawnictwo Naukowe Novum 2005, s. 165-173.
Halicki J.: Potoczne definicje pomyślnego starzenia się, w: Pomyślne starzenie się w perspektywie nauk społecznych i humanistycznych, red. J.T. Kowaleski, P. Szukalski, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2008, s. 13-27.
Inglehart R., Norris P.: Sacrum i profanum: religia i polityka na świecie, tłum. M. Babińska, Kraków: Zakład Wydawniczy NOMOS 2006.
Inglehart R.: Kultura a demokracja, w: Kultura ma znaczenie. Jak wartości wpływają na rozwój społeczeństw?, red. L.E. Harrison, S.P. Huntington, Poznań: Zysk i S-ka 2003.
Inglehart R.: Kultureller Umbruch. Wertewandel in der westlichen Welt, Frankfurt am Main–New York: Campus Verlag 1989.
Inglehart R.: Modernisierung und Postmodernisierung. Kultureller, wirtschaftlicher und politischer Wandel in 43 Gesellschaften, Frankfurt am Main–New York: Campus Verlag 1998.
Inglehart R.: The Silent Revolution: Changing Values and Political Styles Among Western Publics, Princeton: Princeton University Press 1977.
Klages H.: Traditionsbruch als Herausforderung: Perspektiven der Wertewandelgesellschaft, Frankfurt am Main–New York: Campus Verlag 1993.
Klages H.: Wertedynamik. Über die Wandelbarkeit des Selbstverständlichen, Zürich–Osnabrück: Edition Interfrom 1988.
Klages H.: Wertorientierungen im Wandel. Rückblick, Gegenwartsanalyse, Prognosen, Frankfurt am Main–New York: Campus Verlag 1985.
Krzyszkowski J.: Usługi opiekuńcze dla ludzi starych w miejscu zamieszkiwania w Polsce i innych krajach UE, w: Starość i starzenie się jako doświadczenie jednostek i zbiorowości ludzkich, red. J.T. Kowaleski, P. Szukalski, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2006, s. 150-155.
Kubica P., Olcoń-Kubicka M.: Osamotnienie osób starszych w Polsce – skala, przejawy oraz sposoby przeciwdziałania zjawisku, „Studia Humanistyczne” 2010, nr 8, s. 131-138.
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Rządowy Program na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych [ASOS] na lata 2014-2020, Warszawa 2014.
Mossakowska M., Więcek A., Błędowski P.: PolSenior. Aspekty medyczne, psychologiczne, socjologiczne i ekonomiczne starzenia się ludzi w Polsce, Poznań: Termedia Wydawnictwa Medyczne 2012.
Nowak S.: Systemy wartości społeczeństwa polskiego, „Studia Socjologiczne” 1979, nr 4, 155-172.
Osiecka-Chojnacka J.: Społeczne opinie o starości a wdrażanie idei aktywnego starzenia się, „Studia BAS” 2012, nr 2(30), s. 101-128.
Projekt z dnia 19 września 2014 r. „Wsparcie osób starszych w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Lubelskiego 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego”, 2014.
Stecler B.: Sukces starości – w poszukiwaniu wyznaczników zadowolenia z życia wśród osób w starszym wieku, Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu 2013.
Steuden S.: Psychologia starzenia się i starości, Warszawa: PWN 2014.
Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu „Wolontariat seniorów w województwie mazowieckim”, grudzień 2012 r. http://bibliotekawolontariatu.pl/wp-content/uploads/Publikacja_czerwiec_www.pdf
Sztompka P.: Kulturowe imponderabilia szybkich zmian społecznych: zaufanie, lojalność, solidarność, w: Imponderabilia wielkiej zmiany. Mentalność, wartości i więzi społeczne czasów transformacji, red. P. Sztompka, Warszawa–Kraków: Wydawnictwo Naukowe PWN 1999, s. 265-282.
Szukalski P.: Zagrożenie czy wyzwanie – proces starzenia się ludności, „Polityka Społeczna” 2006, nr 9.
Szymczyk J.: Elementy interdyscyplinarnej kooperacji socjologii ciała, sportu i turystyki, w: Podstawy interdyscyplinarności w naukach o zdrowiu. Poznawcza tożsamość dyscyplin badających socjokulturowy wymiar zdrowia i choroby, red. M. Skrzypek, Lublin: Wydawnictwo KUL 2014, s. 115-116.
Zielińska-Więczkowska H., Kędziora-Kornatowska K., Kornatowski T.: Starość jako wyzwanie, „Gerontologia Polska” 16(2008), nr 3, s. 131-136.
Opublikowane
2020-05-05
Dział
Artykuły