Zagraniczna migracja zarobkowa jedną ze strategii życiowych młodego pokolenia

  • Małgorzata Szyszka Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Nauk Społecznych
Słowa kluczowe: migracja; młodzież; gotowość do migracji; powody migracji

Abstrakt

W dzisiejszych czasach emigracja zarobkowa podejmowana jest przez wielu ludzi. Główne jej przyczyny związane są z rynkiem pracy, to brak zatrudnienia lub pragnienie wyższego wynagrodzenia. Migracja jest kuszącą perspektywą przede wszystkim dla młodzieży. Dlatego głównym celem niniejszego artykułu jest próba odpowiedzi na pytania: Dlaczego młodzi ludzie chcą emigrować? Jakie czynniki są ważne, aby podjąć decyzję o emigracji przez studentów? Czy mają jakieś doświadczenia migracji zarobkowej? Analiza opiera się na badaniach przeprowadzonych w 2015 i 2016 r. na dwóch uczelniach w Lublinie (Polska) i Wilnie (Litwa). W artykule przedstawiono chęć emigracji młodego pokolenia, zakładany czas pobytu za granicą, jak również rolę sieci migracyjnych.

Bibliografia

Barwińska-Małajowicz A.: Postawy absolwentów szkół wyższych wobec możliwości migracyjnych na tle strategii modernizacji gospodarki europejskiej, „Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy” 2012, nr 24, s. 294-305.
Danilewicz W.: Rodzina ponad granicami. Transnarodowe doświadczenia wspólnoty rodzinnej, Białystok: Trans Humana 2010.
Grabowska-Lusińska I., Okólski M.: Migracja z Polski po 1 maja 2004 r.: jej intensywność i kierunki geograficzne oraz alokacja migrantów na rynkach pracy krajów Unii Europejskiej, CMR Working Papers, seria „Prace Migracyjne” 2008, nr 33(91).
Hałaj J., Stec M.: Zagraniczne migracje zarobkowe polskiej młodzieży w opinii studentów z województwa podkarpackiego – perspektywa psychologiczno-ekonomiczna, Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego 2010.
Informacja o rozmiarach i kierunkach czasowej emigracji z Polski w latach 2004-2014, GUS, Warszawa 2015.
Kaczmarczyk P.: Współczesne migracje zagraniczne Polaków – skala, struktura oraz potencjalne skutki dla rynku pracy, Warszawa: Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych 2006.
Kowalczuk K.: Poakcesyjne migracje Polaków, Komunikat CBOS, Warszawa 2014.
Kowalczuk K.: Poakcesyjne migracje zarobkowe, Komunikat CBOS, Warszawa 2013.
Kowalczuk K.: Praca za granicą, Komunikat CBOS, Warszawa 2015.
Kozielska J.: Poakcesyjne migracje zarobkowe. Kontekst teoretyczno-empiryczny, wsparcie społeczne, Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM 2014.
Massem D.: The Ethnosurvey in Theory and Practise, „International Migration Review” 1987, nr 21(4), s. 1498-1522.
Migracje zagraniczne ludności, Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011, GUS, Warszawa 2013.
Migracje zarobkowe polskiej młodzieży. Badania i analizy, Warszawa: Urząd Komitetu Integracji Europejskiej 2004.
Romaniszyn K.: Kulturowe implikacje międzynarodowych migracji, Lublin: Wydawnictwo KUL 2003.
Szymaniak A.: Uwarunkowania i prognozy migracji zarobkowej Polaków, w: Europa – Polska – migracja, red. S. Wojciechowski, R. Fiedler, Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM 2003.
Wołkonowski J.: Przyczyny i struktura emigracji obywateli Litwy w okresie 2003-2013, „Polityka Ekonomiczna” 2014, nr 348, s. 437-448.
Opublikowane
2020-05-05
Dział
Artykuły