Obraz polskiej rodziny migranckiej. O potrzebie badań nad poakcesyjnymi migracjami polskich rodzin

  • Jadwiga Plewko Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Nauk Społecznych
Słowa kluczowe: migracje rodzinne; migracje poakcesyjne; badania migracyjne

Abstrakt

Tekst artykułu koncentruje się na zjawisku poakcesyjnych migracji rodzinnych z Polski. Zamierzeniem autorki jest zwrócenie uwagi na rozwijającą się w ostatnich latach tendencję do wyjazdów osiedleńczych do krajów Zachodniej Europy całych rodzin polskich, w przeciwstawieniu do dominującego w pierwszych latach migracji poakcesyjnych zjawiska funkcjonowania rodzin rozłączonych na skutek czasowych wyjazdów zarobkowych kogoś z członków rodziny. Na podstawie dostępnej literatury przedmiotu artykuł omawia kilka zagadnień obrazujących życie polskich rodzin migranckich. Należą do nich kwestie: strategii migracyjnych polskich rodzin, struktury i wybranych cech rodzin migranckich, a także problemy adaptacji rodzin w społeczeństwach przyjmujących.

Celem niniejszego artykułu jest zwrócenie uwagi na niedobór badań i potrzebę gromadzenia pogłębionej wiedzy o warunkach życia rodzin polskich migrantów, ich problemach i potrzebach, zmianach zachodzących w ich strukturze i funkcjonowaniu, z myślą o możliwości wykorzystania tej wiedzy w procesie budowania instytucjonalnej współpracy państwa polskiego ze środowiskami migracyjnymi oraz informacji przydatnych dla podjęcia praktycznych działań przez odpowiednie służby społeczne w realizacji procesów readaptacyjnych wobec rodzin powracających z migracji.

Bibliografia

Arak P.: Skłonność Polek w Wielkiej Brytanii do posiadania potomstwa, „Polityka Społeczna” 2014, nr 8.
Balicki J.: Rodziny w zderzeniu kultur, w: Współczesna rodzina polska. Przemiany, zagrożenia i wyzwania, red. A. Jabłoński, M. Szyszka, D. Gizicka, Lublin: Wydawnictwo KUL 2014.
Cekiera R.: O pułapkach emigracyjnej lekkości. Doświadczenie tymczasowości w narracjach młodych polskich emigrantów poakcesyjnych, Kraków: Zakład Wydawniczy NOMOS 2014.
Danilewicz W.: Wybrane cechy i strategie poakcesyjnych migracji z Polski, „Warmińsko-Mazurski Kwartalnik Naukowy”. Nauki Społeczne 2012, nr 1.
Dyczewski L.: Tożsamość emigranta w nowym społeczeństwie-państwie: pomiędzy trwałością i zmianą, „Pogranicze. Studia Społeczne” 17(2011).
Gizicka D.: Jakość życia rodzin migracyjnych, w: Współczesna rodzina polska. Przemiany, zagrożenia i wyzwania, red. A. Jabłoński, M. Szyszka, D. Gizicka, Lublin: Wydawnictwo KUL 2014.
http://www.pcpr.org.uk/strona-glowna/4592034072
http://www.togethermagazyn.pl/wspolczesna-emigracja-polakow-ich-skutki/
Iglicka K.: Migracje długookresowe i osiedleńcze z Polski po 2004 roku – przykład Wielkiej Brytanii. Wyzwania dla statystyki i demografii państwa. Raporty i Analizy CSM, nr 5, Warszawa 2011.
Iglicka K.: Powroty Polaków po 2004 roku. W pętli pułapki migracyjnej, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar 2010.
Jagielska M.: Niebezpieczne związki?, http://www.emito.net/rodzina/artykuly/niebezpieczne_zwiazki__1425634.html
Janta B.: Polish migrants’ childbearing in the UK, „Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny” 2013, nr 3.
Jaroszewska E.: Małżeństwa polsko-niemieckie, w: Interakcje. Leksykon komunikowania polsko-niemieckiego, http://www.polska-niemcy-interakcje.pl/articles/show/38
Kawczyńska-Butrym Z.: Rodziny rozdzielone migracją, w: Migracje Polaków po roku 2004 i ich konsekwencje dla rodziny, red. G. Koszałko, J. Plewko, M. Stopikowska, Gdańsk: Wydawnictwo Ateneum – Szkoła Wyższa w Gdańsku 2009.
Kowalska D.: Emigracja niszczy rodzinę, http://www.dziennikzachodni.pl/artykul/110091,emigracja-niszczy-rodzine,2,id,t,sa.html
Kozielska J.: Migracyjna sieć rodzinnego wsparcia. Kazus młodzieży migracyjnej, w: Transformacja i jej implikacje dla współczesnej rodziny, red. A. Regulska, U. Dudziak, Pułtusk– Warszawa: Akademia Humanistyczna im. A. Gieysztora 2015.
Kozielska J.: Migracyjne transnarodowe wsparcie społeczne. Kazus młodych polskich emigrantów zarobkowych, „Studia Edukacyjne” 2014, nr 33.
Krzywda ze Szwecji, http://rodzina.wiara.pl/doc/1002626.Krzywda-ze-Szwecji
Kupić mieszkanie i sprowadzić rodzinę. Polacy nie chcą wracać z emigracji, http://www.pb.pl/4053365,69209,polacy-nie-chca-wracac-do-kraju
Linka A.: Wybrane problemy rodzin migranckich. Analiza z uwzględnieniem niektórych grup obcokrajowców mieszkających w Polsce, „Teraźniejszość – Człowiek – Edukacja” 18(2015), nr 4(72).
Łukasiuk M.: Teoretyczne ujęcia migracji w badaniach socjologicznych, „Pedagogika Społeczna. Migracje – Rodzina – Dziecko” 2008, nr 3(29).
Mic D.: Emigracja Polaków do Wielkiej Brytanii po 2004 roku, www.integrum-home.pl
Niedźwiedzki D.: Migracje i tożsamość. Od teorii do analizy przypadku, Kraków: Zakład Wydawniczy NOMOS 2010.
[Rec.:] Pozniak K.: Polish Families and Migration Since EU Accession. By Anne White. Bristol, UK: The Policy Press, 2011, „Anthropology of East Europe Review” 2011, nr 29 (2).
Rosińska M.: Co kraj, to obyczaj – dylematy Polaków na emigracji, http://strefapl.com/PL/strefa-rozwoju/psychologia/337-emigracja-polakow
Slany K., Ślusarczyk M., Krzyżowski Ł.: Wpływ współczesnych migracji Polaków na przemiany więzi społecznych, relacje w rodzinie i relacje międzygeneracyjne, Warszawa: Komitet Badań nad Migracjami PAN 2014.
Społeczne skutki poakcesyjnych migracji ludności Polski. Raport Komitetu Badań nad Migracjami Polskiej Akademii Nauk, koordynacja raportu K. Slany, B. Solga, Warszawa 2014.
Ślusarczyk M., Niekielska-Sekuła K.: Między domem a szkołą. Dzieci migrantów w systemie edukacyjnym. Kontekst norweski, „Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny” 2014, z. 2 (152).
Ślusarczyk M., Pustułka P.: Norwegian Schooling in the Eyes of Polish Parents: From Contestations to Embracing the System, „Central and Eastern European Migration Review” 2016, nr 1.
Tomczyk-Maryon M.: Polskie dzieci na emigracji w Norwegii. Parę kwestii do przemyślenia, http://www.nportal.no/articles/2834) [dostęp: 26.02.2015].
Trąbka A.: Tożsamość rekonstruowana. Znaczenie migracji w biografiach Third Culture Kids, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar 2014.
Wærdahl R.: The Invisible Immigrant Child in the Norwegian Classroom: Losing Sight of Polish Children’s Immigrant Status Through Unarticulated Differences and Behind Good Intentions, „Central and Eastern European Migration Review” 2016, nr 1.
Winiecka K.: Adaptacja społeczna rodzin młodych mieszkańców polskich mieszkających w Londynie, w: Rodzina wobec wyzwań współczesności. Wybrane problemy, red. I. Taranowicz, S. Grotowska, Wrocław: Oficyna Wydawnicza ARBORETUM 2015.
Opublikowane
2020-05-05
Dział
Artykuły