Migracja zarobkowa Polaków – „przymus” czy wolny wybór w kontekście współczesności

  • Józef Młyński Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Studiów nad Rodziną
Słowa kluczowe: migracja; rodzina; mobilność; przymus; świadoma decyzja; praca; Ojczyzna

Abstrakt

Niniejszy artykuł jest próbą analizy migracji zarobkowej Polaków w kontekście ich decyzyjności. Autor stara się ukazać owe zjawisko mobilności w dwóch wymiarach: „przymusu” i wolnego wyboru. W tym kontekście w ramach deskrypcji podejmowanego zagadnienia autor opisuje przyczyny i motywy migracji oraz opisuje aspekty wskazujące na „przymus” migracji i czynniki implikujące jej wolny wybór. Suponując, że migracja jest fenomenem współczesnych czasów, a jej exodus przyjmuje swoje kontinuum podjęta analiza wydaje się bardzo ważna, bowiem ukazuje holistyczny wymiar egzystencji jednostki w przestrzeni społecznej.

Niemniej jednak próba odpowiedzi na pytanie dotyczące decyzyjności, podjęcia pracy poza granicami własnej Ojczyzny jest nader trudna. Być może odpowiedź tkwi w samych decyzjach migrantów, zważywszy na ich uwarunkowania egzystencji w społeczeństwie, ich zaradności, zapobiegliwości oraz potrzeb wynikających ze standardu życia.

Bibliografia

Benedykt XVI: Encyklika Spe salvi, 30.11.2007.
CBOS: Niemcy i Anglia – główne kierunki migracji zarobkowej Polaków, „Gazeta Wyborcza”, http://wyborcza.pl/ [dostęp: 28.04.2015].
Danecka M.: Bezrobotni – niewykorzystane zasoby rynku pracy wobec problemów demograficznych, „Zeszyty Demograficzne” 2013, nr 1, s. 24-38.
Dyczewski L.: Więź miedzy pokoleniami w rodzinie, Lublin: TN KUL 2002.
Gizicka D., Gorbaniuk J., Szyszka M.: Rodzina w sytuacji rozłąki migracyjnej, Lublin: Wydawnictwo KUL 2010.
Główny Urząd Statystyczny: Liczba bezrobotnych zarejestrowanych oraz stopa bezrobocia według województw, podregionów i powiatów – stan w końcu grudnia 2014 r.
Grabowska-Lusińska I., Okólski M.: Emigracja ostatnia?, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar 2009.
GUS: Mały Rocznik Statystyczny 2013.
Guz J.: Śmieciowy rynek pracy, http://janguz.natemat.pl [dostęp: 14.05.2015].
Kaczmarczyk P.: Migracje zarobkowe Polaków w dobie przemian, Warszawa: Wydawnictwo UW 2005.
Kindler M., Napierała J.: Wstęp, w: Migracje kobiet przypadek Polski, red. M. Kindler, J. Napierała, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar 2010, s. 7-36.
Kłos B.: Migracje zarobkowe Polaków do krajów Unii Europejskiej, „Infos” 2006, nr 2, s. 2-3.
Kordasiewicz A.: Profesjonalizacja i personalizacja – strategie Polek pracujących w sektorze usług domowych w Neapolu, w: Migracje kobiet przypadek Polski, red. M. Kindler, J. Napierała, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar 2010, s. 37-67.
Kostrzewska Z.: Informacja o rozmiarach i kierunkach czasowej emigracji z Polski w latach 2004-2013, http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ludnosc/migracje-ludnosci [archiwum], red. D. Szałtys, s. 2-3.
Lewis G.J.: Human Migration. A geographical perspective, London: Croom Helm Ltd. 1982.
Lindsay P., Norman D.: Procesy przetwarzania informacji u człowieka, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN 1991.
Lista upadłości firm 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, monitoring upadłości, Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej, http://www.coig.com.pl/li [dostęp: 12.05.2015].
Młyński J.: Migracja zarobkowa w kontekście zmieniającej się rzeczywistości. Korzyści i zagrożenia, „Pedagogika Katolicka” 2010, nr 6, s. 197-214.
Młyński J., Szewczyk W.: Migracje zarobkowe Polaków, Tarnów: Biblos 2010.
Młyński J., Szewczyk W.: Rodzina a migracja, Kraków: Wydawnictwo Karmelitów Bosych 2012.
Młyński J.: Migracje rodziców jako zjawisko społeczno-wychowawcze w kontekście uwarunkowań pedagogiki dzieci, „Roczniki Nauk o Rodzinie i Pracy Socjalnej” 2012, nr 4, s. 67-92.
Młyński J., Szewczyk W.: Rodzina wobec dylematów migracji zarobkowej. Badania i analizy, Warszawa: Wydawnictwo UKSW 2012.
Napierała J.: Niewidzialne pracownice? – przypadek migrantek z polski na rynek pracy w Oslo, w: Migracje kobiet przypadek Polski, red. M. Kindler, J. Napierała, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar 2010, s. 114-134.
Niedźwiedzki D.: Migracje i tożsamość. Od teorii do analizy przypadku, Kraków: Zakład Wydawniczy NOMOS 2010.
Sprawozdanie z GIP z działalności PIP 2010, 2011, w: Umowa śmieciowa. Statystyka zjawiska w Polsce, http://pl.wikipedia.org [dostęp: 14.05.2015].
Szewczyk W.: Sekrety mocnych rodzin a dylematy rozłąki migracyjnej, w: Rodzina a migracja, red. J. Młyński, W. Szewczyk, Kraków: Wydawnictwo Karmelitów Bosych 2012, s. 45-46.
Śledzianowski J., Bębas S.: Blaski i cienie współczesnej rodziny polskiej, Kielce: Wydawnictwo Jedność 2013.
Weber M.: Gospodarka i społeczeństwo. Zarys socjologii rozumiejącej, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN 2002.
White A.: Migracja Polek z dziećmi do Wielkiej Brytanii jako strategia życiowa, w: Migracje kobiet przypadek Polski, red. M. Kindler, J. Napierała, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar 2010, s. 69-87.
Wojaczek K.: Więź małżeńska w sytuacji rozłąki z przyczyn ekonomicznych, Opole: Wydawnictwo UO 2007.
Opublikowane
2020-05-05
Dział
Artykuły