Wiele miejsc – jedna przestrzeń

  • Wioleta Danilewicz Uniwersytet w Białymstoku
Słowa kluczowe: migracje; przestrzeń; miejsce; transnarodowość; rodzina transnarodowa

Abstrakt

W znanej koncepcji relacji miejsca do przestrzeni Yi Fu Tuan (1987) dostrzeżono, że przestrzeń i miejsce wzajemnie się splatają. Minione dziesięciolecia, a zwłaszcza doświadczenia współczesnego, mobilnego świata spowodowały, że relację przestrzeni i miejsca należy ponownie zdefiniować. Miejsce nie jest już trwałe, oparte na historycznych odniesieniach, na pamięci własnej i przodków, na więziach społecznych i interakcjach przebiegających w jednej przestrzeni i czasie. W tekście postawiono tezę, że zmiana miejsca pobytu na skutek coraz większej mobilności współczesnego świata nie skazuje migrantów na zerwanie więzi z miejscem dotychczasowym. Staje się ono (na podstawie proponowanego przez Creswella rozumienia, 2004) lokalizacją otwartą i dynamiczną, to jest taką, która się tworzy, jest otwarta na innych i opiera się na wielu różnych historiach.

W interpretacji odniesiono się do koncepcji transnarodowości i przykładu rodziny transnarodowej, które tworzą nową przestrzeń do życia rodzinnego w rozłące przestrzennej.

Bibliografia

Appadurai A.: Nowoczesność bez granic. Kulturowe wymiary globalizacji, tłum. Z. Pucek, Kraków: Universitas 2005.
Apitzsch U., Siouti I.: Biographical Analysis as an Interdisciplinary Research Perspective in the Field of Migration Studies, 2007, www.york.ac.uk/res/researchintegration/Integrative_Research_Methods/Apitzsch%20Biographical%20Analysis%20April%202007.pdf [dostęp: 20.09.2016].
Auge M.: Nie-miejsca. Wprowadzenie do antropologii hipernowoczesności, tłum. R. Chymkowski, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN 2010.
Bauman Z.: Globalizacja. I co z tego dla ludzi wynika, przeł. E. Klekot, Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 2000.
Beck U., Beck-Gernsheim E.: Miłość na odległość. Modele życia w epoce globalnej, tłum. M. Sutowski, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN 2013.
Bryceson D., Vuorela U.: The transnational family: New European frontiers and global networks, Oxford: Berg Publishers 2002.
Castells M.: Społeczeństwo sieci, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN 2007.
Cresswell T.: Place. A Short Introduction, Oxford: Blackwell Publishing 2004.
Danilewicz W.: Rodzina ponad granicami. Transnarodowe doświadczenia wspólnoty rodzinnej, Białystok: Trans Humana 2010.
Dymnicka M.: Od miejsca do nie-miejsca, „Acta Universitatis Lodziensis”. Folia Sociologica 36(2011).
Faist T.: The Volume and Dynamics of International Migration and Transnational Space, Oxford: Clarendon Press 2000.
Faist T.: The Transnational Social Spaces of Migration, (Working Papers – Center on Migration, 10), Bielefeld: COMCAD 2006.
Giddens A.: Konsekwencje nowoczesności, tłum. E. Klekot, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego 2008.
Glick Schiller N., Basch L., Szanton Blanc C.: From Immigrant to Transmigrant: Theorizing Transnational Migration, „Anthropological Quarterly” 68(1995), 1.
Harvey D.: The Condition of Postmodernity: An Enquiry into the Origins of Cultural Change, Oxford: Blackwell 1999.
Heidegger M.: Budować, mieszkać, myśleć, Warszawa: Czytelnik 1997.
Herrera Lima F.: Transnational Families, w: New Transnational Social Spaces. International Migration and Transnational Companies in the Early Twenty-first Century, red. L. Pries, London: Routledge 2001.
Hondagneu-Sotelo P., Avila E.: “’I’m here, but I’m there’: the meanings of transnational motherhood”, „Gender and Society” 5(1977).
Lewicka M.: Miejsce, w: Modi memorandi. Leksykon kultury pamięci, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar 2014.
Mendel M.: Pedagogika miejsca, Wrocław: DSWE TWP 2006.
Maffesoli M.: Czas plemion. Schyłek indywidualizmu w społeczeństwach ponowoczesnych, tłum. M. Bucholc, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN 2008.
Męczkowska A.: Locus educandi. Wokół problematyki miejsca w refleksji pedagogicznej refleksji, w: Pedagogika miejsca, red. M. Mendel, Wrocław: DSWE TWP 2006.
Piekut A.: Wysoko wykwalifikowani wewnątrzunijni migranci w Warszawie – w przestrzeni społecznej czy w transnarodowej przestrzeni przepływów? CMR Working Papers 2013, https://depot.ceon.pl/xmlui/bitstream/handle/123456789/1429/WP63.pdf?sequence=1&isAllowed=y [dostęp: 20.10.2016].
Portes A.: Globalization from Below: The Rise of Transnational Communities, 1997, http://www.transcomm.ox.ac.uk/working%20papers/papers/portes.pdf [dostęp: 10.01.2010].
Salazar Parreñas R.: Servants of Globalization: Women, Migration, and Domestic Work, Stanford: Stanford University Press 2001.
Tuan Y.F.: Przestrzeń i miejsce, przeł. A. Morawińska, Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1987.
Urry J.: Socjologia mobilności, tłum. J. Stawiński, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN 2009.
Vertovec S.: Migration and Other Modes of Transnationalism: Towards Conceptual Crosss- Ferlitization, „International Migration Review” 37(2003), z. 3.
Vertovec S.: Transnationalism and identity, „Journal of Ethnic and Migration Studies” 27(2001), z. 4.
Waldinger R.: Between “Here” and “There”: Immigrant Cross-Border Activities and Loyalties, „International Migration Review” 42(2008), z. 1, s. 3-29.
Opublikowane
2020-05-05
Dział
Artykuły