Funkcje mowy ciała w procesie kreowania wizerunku publicznego polityków

  • Jan Szymczyk Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Nauk Społecznych
Słowa kluczowe: mowa ciała; komunikacja niewerbalna; wizerunek polityka; kapitał wyborczy; elektorat

Abstrakt

W artykule zaprezentowano, na podstawie literatury przedmiotu, stanu badań, jak i wyników własnych eksploracji lubelskich studentów, rudymentarne wartości mowy ciała, a także ich uwarunkowania, które łączą się z kwestią kreowania wizerunku publicznego polityków. Przedmiotem refleksji były takie szczegółowe zagadnienia, jak: mowa ciała jako element komunikacji niewerbalnej, struktura wizerunku polityka, soma jako składnik wizerunku aktorów politycznych i ich kapitał „wyborczy”, determinanty mowy ciała w relacji: politycy–elektorat. W tekście akcentowano, iż prawidłowe „odczytanie” mowy ciała wymaga uwzględnienia kontekstu sytuacyjnego, w jakim się ona pojawia, a także jej relacji do treści werbalnych. Wygląd zewnętrzny, jako część wizerunku polityka, stanowi istotny element gry politycznej. Służy on do wywierania wpływu na innych. Zawiera w sobie odpowiednie elementy wartościujące, które mogą oddziaływać na decyzje podejmowane przez elektorat przy urnie wyborczej.

Bibliografia

Benedikt A., Mowa ciała, Wrocław: Wydawnictwo Astrum 2002.
Bourdieu P., Dystynkcja. Społeczna krytyka władzy sądzenia, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar 2005.
Brzeziński Z., Cztery lata w Białym Domu. Wspomnienia, Warszawa: Agencja Omnipress i Wydawnictwo Spółdzielcze 1990.
Cash T.F., Pruzinsky T., Future Challenges for Body Image Theory, Research, and Clinical Practice, w: Body Image. A Handbook of Theory, Research, and Clinical Practice, red. T.F. Cash, T. Pruzinsky, New York: Guilford Press 2002, s. 509-516.
Cialdini R.B., Wywieranie wpływu na ludzi. Teoria i praktyka, Gdańsk: GWP 2011.
Cichosz M., (Auto)kreacja wizerunku polityka na przykładzie wyborów prezydenckich w III RP, Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek 2007.
Collins A., Mowa ciała. Co znaczą nasze gesty?, Warszawa: Oficyna Wydawnicza Rytm 2006.
Cwalina W., Falkowski A., Marketing polityczny. Perspektywa psychologiczna, Gdańsk: GWP 2005.
Czy jesteśmy zadowoleni ze swojego wyglądu?, Komunikat z badań CBOS, nr 104/2017, Warszawa 2017.
DiClerico R., Hammock A., Points of View, New York: McGraw-Hill 1989.
Dobek-Ostrowska B., Komunikowanie polityczne i publiczne, Warszawa: PWN 2006.
Giddens A., Nowoczesność i tożsamość. „Ja” i społeczeństwo w epoce późnej nowoczesności, Warszawa: PWN 2002.
Giereło K., Wizerunek (image) polityka – teoria i praktyka, w: Public relations w teorii i praktyce, red. B. Ociepka, Wrocław: Wydawnictwo UWr 2002, s. 36-42.
Goffman E., Człowiek w teatrze życia codziennego, Warszawa: Wydawnictwo KR 2000.
Hall E., Ukryty wymiar, Warszawa: PIW 1976.
Hulewicz A., Wizerunek polskich polityków. Teoria i praktyka, w: Forma czy treść? Rzecz o wizerunku w życiu społecznym i politycznym, red. A. Kasińska-Metryka, P. Olszewski, Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek 2012, s. 70-100.
Jakubowska H., Socjologia ciała, Poznań: Wydawnictwo UAM 2009.
Jaśniak M., Strategie marketingowe na rynku politycznym, Kraków: Wolters Kluwer Polska 2007.
Jeziński M., Wizerunek polityczny jako element strategii wyborczej, w: Kampania wyborcza: marketingowe aspekty komunikowania politycznego, red. B. Dobek-Ostrowska, Wrocław: Wydawnictwo UWr 2005, s. 115-132.
Kik K., Wizerunek negatywny w polskiej polityce, w: Forma czy treść? Rzecz o wizerunku w życiu społecznym i politycznym, red. A. Kasińska-Metryka, P. Olszewski, Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek 2012, s. 28-34.
Knapp M.L., Hall J.A., Horgan T.G., Komunikacja niewerbalna w interakcjach międzyludzkich, Wrocław: Wydawnictwo Astrum 2008.
Kolczyński M., Strategie komunikowania politycznego, Katowice: Wydawnictwo UŚ 2008.
Kozłowska A., Oddziaływanie mass mediów, Warszawa: SGH 2006.
Leathers D.G., Komunikacja niewerbalna. Zasady i zastosowania, Warszawa: PWN 2007.
Majkowska A., O komunikowaniu parawerbalnym i niewerbalnym w dyskusji sejmowej, w: Język w komunikacji, red. G. Majkowski, t. I, Częstochowa: Wydawnictwo Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie 2011, s. 21-29.
Mead G.H., Umysł, osobowość i społeczeństwo, Warszawa: PWN 1975.
Morreale S.P., Spitzberg B.H., Barge J.K., Komunikacja między ludźmi. Motywacja, wiedza i umiejętności, Warszawa: PWN 2007.
Nettleton S., The Sociology of Health and Illness, Cambridge: Polity Press 1996.
Pease A., Mowa ciała. Jak odczytywać myśli innych ludzi z ich gestów, Kielce: Wydawnictwo Jedność 2003.
Pietraś Z.J., Decydowanie polityczne, Warszawa–Kraków: WN PWN 1998.
Rak J., O kierowaniu wrażeniem. Język polityki polskiej po 1989 roku, Radzymin: Wydawnictwo von Borowiecky 2013.
Sajna R., Kolory, zwierzęta, tańce… Niesamowity świat niewerbalny w reklamach telewizyjnych, (ujęcie globalne), Bydgoszcz: IN-B „Moveable” 2011.
Shilling Ch., Socjologia ciała, Warszawa: WN PWN 2010.
Stępińska A., Marketingowe strategie wyborcze. Wybory prezydenckie w Polsce (1990-2000), Poznań: Wydawnictwo Naukowe INPiD UAM 2004.
Szalkiewicz W.K., Kandydat. Jak wygrać wybory, Bydgoszcz–Olsztyn: Oficyna Wydawnicza Branta 2006.
Szalkiewicz W.K., Praktyki manipulacyjne w polskich kampaniach wyborczych, Kraków–Legionowo: Edu-Libri 2014.
Szymczyk J., Zaufanie a soma. Rola ciała człowieka w interakcjach społecznych, w: Zaufanie społeczne. Teoria – idee – praktyka, red. J. Szymczyk, Warszawa: Oficyna Naukowa 2016, s. 403-447.
Thiel E., Mowa ciała zdradzi więcej niż tysiąc słów, Wrocław: Wydawnictwo Astrum 1998.
Thompson J.K., Gardner R.M., Measuring Perceptual Body Image Among Adolescents and Adults, w: Body Image. A Handbook of Theory, Research, and Clinical Practice, red. T.F. Cash, T. Pruzinsky, New York: Guilford Press 2002, s. 135-141.
Tokarz M., Argumentacja, perswazja, manipulacja, Gdańsk: GWP 2006.
Urbaniak A., Rola elementów werbalnych i niewerbalnych w komunikacji politycznej końca XX i początku XXI wieku na podstawie analizy wybranych wystąpień medialnych polskich polityków, Poznań: UAM 2014.
Watzlawick P., Beavin J.H., Jackson D.D., Menschliche Kommunikation. Formen, Störungen, Paradoxien, Bern: Hans Huber Verlag 1990.
Żukiewicz P., Przywództwo polityczne. Teoria i praktyka, Warszawa: Difin 2011.
Opublikowane
2020-04-29
Dział
Artykuły