Od tradycyjnego do nowego modelu ojcostwa – potrzeba pedagogicznej zmiany

  • Tomasz Sosnowski Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Pedagogiki i Psychologii
  • Karol Konaszewski Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Pedagogiki i Psychologii
Słowa kluczowe: ojciec; ojcostwo; proces wychowania dziecka

Abstrakt

Tekst porusza zagadnienie dotyczące modeli ojcostwa w ujęciu tradycyjnym oraz współczesnym, w perspektywie męskiego zaangażowania w życie rodzinne, w proces wychowania dziecka. Autorzy postulują potrzebę pedagogicznej zmiany, w wyniku której w większym stopniu zostanie podkreślony udział ojca w procesie wychowania rodzinnego. Jest to temat aktualny i ważny z pedagogicznego punktu widzenia. Nowe, zmieniające się warunki życia rodzinnego wzbudzają szereg pytań dotyczących roli, jaką ojciec powinien współcześnie pełnić w rodzinie w procesie wychowania dziecka.

Bibliografia

Adamski F., Socjologia małżeństwa i rodziny, Warszawa: PWN 1984.
Arcimowicz K., Obraz mężczyzny w polskich mediach. Prawda, fałsz, stereotyp, Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne 2003.
Arcimowicz K., Wzory współczesnej kultury: wizerunki kobiet i mężczyzn w reklamie telewizyjnej, w: Etos nauczyciela w jednoczącej się Europie, red. A.A. Kotusiewicz, Białystok: Trans Humana 2004, s. 325-338.
Arcimowicz K., Obraz ojca w polskich mediach, „Niebieska Linia” 2004, nr 1.
Canfield K.R., Siedem sekretów efektywnych ojców. Jak stać się ojcem, jakiego potrzebują twoje dzieci, Lublin: Fundacja im. św. Cyryla i Metodego – Inicjatywa Tato.Net 2013.
Dudak A., Radzenie sobie ojców ubiegających się o prawo do dziecka a ich zasoby osobiste, Lublin: Wydawnictwo UMCS 2013.
Fuszara M., Dobrze jest być rodzynkiem, czyli mężczyźni w zawodach sfeminizowanych, w: Nowi mężczyźni? Zmieniające się modele męskości we współczesnej Polsce, red. M. Fuszara, Warszawa: Trio 2008.
Gertsmann S., Struktura i wewnętrzna dynamika postaw, „Przegląd Psychologiczny” 1968, nr 15.
Grün A., Walczyć i kochać. Mężczyźni w poszukiwaniu własnej tożsamości, Częstochowa: Edycja Świętego Pawła 2005.
Izdebska J., Dziecko w świecie mediów elektronicznych – pytania, kierunki badań, w: Edukacja medialna. Nowa generacja pytań i obszarów badawczych, red. M. Sokołowski, Olsztyn: Oficyna Wydawnicza „Kastalia” 2004.
Izdebska J., Dziecko w świecie elektronicznych mediów. Teoria, badania, edukacja medialna, Białystok: Trans Humana 2007.
Janke A., Wychowanie rodzinne – kluczowe pojęcie pedagogicznych rozważań nad rodziną, w: Wychowanie w kontekście teoretycznym, red. A. Tchorzewski, Bydgoszcz: Wydawnictwo Uczelnianie WSP 1993.
Jankowska A., Ojcostwo końca wieku, „Forum Oświatowe” 2000, nr 1.
Kamiński A., Funkcje pedagogiki społecznej, Warszawa: PWN 1975.
Kłoskowska A., Wzory i modele w socjologicznych badaniach nad rodziną, „Studia Socjologiczne” 1962, nr 2.
Kołodziej W., Rola ojca w życiu rodziny i dziecka, w: Rodzice i dzieci w różnych systemach rodzinnych, red. I. Janicka, Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls” 2010, s. 35-47.
Kubicki P., Przemiany ojcostwa we współczesnej Polsce, w: Być rodzicem we współczesnej Polsce. Nowe wzory w konfrontacji z rzeczywistością, red. M. Sikorska, Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego 2009, s. 77-105.
Litwińska-Malec K., Chudy G., Ukradzione ojcostwo: obraz mężczyzny w reklamie, w: Oblicza ojcostwa, red. D. Kornas-Biela, Lublin: TN KUL 2001.
Łaciak B., Medialny obraz mężczyzn w relacjach małżeńskich i rodzinnych, w: Nowi mężczyźni? Zmieniające się modele męskości we współczesnej Polsce, red. M. Fuszara, Warszawa: Trio 2008, s. 151-187.
Nesterowicz-Wyborska J., Jak badać ojcostwo, czyli o potrzebie (re)konceptualizacji pojęcia ojcowskiego zaangażowania, w: Wybrane problemy współczesnych małżeństw i rodzin, red. H. Liberska, A. Malina, Warszawa: Difin 2011, s. 137-148.
Niedźwiecka-Iwańczak N., Ojcostwo: Praktyka a oczekiwania na podstawie wywiadów z matkami małych dzieci. Ku męskiej czułości, w: Genderowe filtry. Różnorodność doświadczania i percepcji płci w przestrzeni publicznej i prywatnej, red. D. Majka-Rostek, P. Czajkowski, Wrocław: Uniwersytet Wrocławski 2015, s. 39-59.
Nowak M., Programy Szkoły Rodziców jako przejaw troski o wychowanie do rodzicielstwa, w: Rodzicielstwo. Wybrane zagadnienia kontekstów edukacyjnych, red. D. Opozda, Lublin: Wydawnictwo KUL 2007.
Osterrieth P., L’enfant et la famille, Paris: Editions do Scarabée 1963.
Pacholski M., Słaboń A., Słownik pojęć socjologicznych, Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej 1997.
Pietkiewicz B., Powrót taty, „Polityka” 1987, nr 38.
Radlińska H., Pedagogika społeczna, Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich 1961.
Siciński A., Styl życia – problemy pojęciowe i teoretyczne, w: Styl życia – koncepcje, propozycje, red. A. Siciński, Warszawa: PWN 1976.
Skowrońska-Zbierzchowska A., Doświadczenia małoletnich rodziców. Aspekty socjopedagogiczne, Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego 2010.
Sosnowski T., Ojciec we współczesnej rodzinie. Programy telewizyjne jako źródło kształtujące określone modele ojcostwa, w: Dziecko w rodzinie i w środowisku rówieśniczym: wybrane zagadnienia i źródła z pedagogiki społecznej, red. J. Izdebska, Białystok: Trans Humana 2003, s. 196-247.
Sosnowski T., Ojciec we współczesnej rodzinie. Kontekst pedagogiczny, Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak” 2011.
Szaniawski I., Model i metoda, Warszawa: PWN 1963.
Weber S., Wrażliwy wojownik, Warszawa: Oficyna Wydawnicza „Vacatio” 2013.
Winiarski M., Model-wzorzec, w: Elementarne pojęcia pedagogiki społecznej i pracy socjalnej, red. D. Lalak, T. Pilch, Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak” 1999.
Wójcik G., Ojcowie „na obcasach”. Analiza wizerunków „nowych” ojców w czasopiśmie „Wysokie Obcasy”, w: Zagadnienia małżeństwa i rodzin w perspektywie feministyczno-genderowej, red. K. Slany, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego 2013, s. 107-127.
Zielińska-Król K., Nowe macierzyństwo i ojcostwo w obliczu adnotacji apostolskiej Familiaris consortio Nowe ojcostwo, w: Tożsamość i posłannictwo rodziny, red. M. Brzeziński, J. Jęczeń, Lublin: Wydawnictwo KUL 2014.
Zbyrad T., Rola ojca w rodzinie wczoraj i dziś. O potrzebie reaktywacji ojcostwa, „Pedagogia Ojcostwa” 2010, nr 1, s. 186-195.
Ziemska M., Postawy rodzicielskie, Warszawa: Wiedza Powszechna 1973.
Opublikowane
2020-04-29
Dział
Artykuły