Protection of Roadside Shrines and Crosses in Poland Against The Background of Historical Events and in Light of Established Legal Acts

Keywords: roadside shrine, roadside cross, Lublin Voivodeship, legal protection, church legal documents, cultural heritage

Abstract

Roadside crosses and shrines are a characteristic element of the Polish landscape. Small sacred objects are intertwined with history and the cultural context of Polish countryside and cities, arising from the need of faith, and have manifested piety for generations. Many crosses and shrines were erected as mementos of important national events, uprisings, war skirmishes, independence spurts that took place in the 19th and in the first half of the 20th centuries, commemorating national anniversaries, for instance 1918, anniversaries of Christianization of Poland, jubilees of historic events. They were also built upon old mass graves of victims of bygone epidemics. In the context of historic events, objects of small sacral architecture were met with harassment and repressions. Therefore, after regaining independence legal initiatives were undertaken by the state and the Church to save these objects. Unfortunately, not always did this type of object receive sufficient legal protection or proper appraisal. In documents they are present in the background. That is why ethnographic studies are often the only way to save their memory, and preserve the image of old crosses, statues, and shrines.

References

Adamowski, Jan. “Motywacje stawiania krzyży i kapliczek przydrożnych.” In Krzyże i kapliczki przydrożne jako znaki społecznej, religijnej i kulturowej pamięci, edited by Jan Adamowski and Marta Wójcicka, 17–36. Lublin: Wydawnictwo UMCS, 2011.

Bijak, Paweł. “Zabytki sakralne w systemie prawnym Polski – uwagi de lege ferenda.” Cywilizacja i Polityka 17 (2019): 256–270.

Brzozowska, Marlena. “Krzyże i kapliczki przydrożne dekanatu szepietowskiego.” In Małe miasta: duchowość kanoniczna, edited by Mariusz Zemło, 251–284. Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu Białostockiego, 2020. Accessed March 23, 2022. https://repozytorium.uwb.edu.pl/jspui/bitstream/11320/9627/1/M_Brzozowska_Krzyze_i_kapliczki_przydrozne.pdf.

Czernik, Zbigniew. “Działania Kościoła rzymskokatolickiego w Polsce w zakresie ochrony zabytków.” Ochrona dziedzictwa kulturowego 1 (2016): 15–30.

Dekret Rady Regencyjnej z dnia 31 października 1918 o opiece nad zabytkami sztuki i kultury (held in the Archive of Modern Records). Accessed September 9, 2021. https://pamiecpolski.archiwa.gov.pl/dekret-rady-regencyjnej-z-dnia-31-x-1918-r.

Dokumenty II Synodu Diecezji Lubelskiej (1977–1985). Lublin, 1985. Accessed 22 March 2022. http://diecezja.lublin.pl/prawo/synod_1985/liturgia_2.htm#5b2; http://diecezja.lublin.pl/prawo/synod_1985/swieccy_1.htm#2b2.

Fiktus, Paweł. “Prawno-historyczne aspekty problematyki miejsc pamięci w polskim systemie prawnym.” In Non omnis moriar: osobiste i majątkowe aspekty prawne śmierci człowieka: zagadnienia wybrane, edited by Jacek Gołaczyński, Jacek Mazurkiewicz, Jarosław Turłukowski, and Daniel Karkut, 226–245. Wrocław: Oficyna Prawnicza, 2015.

Gapski, Henryk. “Krzyż w kulturze polskiej w czasach niewoli narodowej.” In Kulturotwórcza rola Kościoła na przełomie XIX i XX wieku, edited by Jan Ziółek, 157–181. Lublin: Redakcja Wydawnictw Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 1997.

Gloger, Zygmunt. Encyklopedia staropolska. Vol. 3. Warszawa: Wiedza Powszechna, 1972.

Gogola, Zdzisław. “Wpływ Jana Pawła II na życie i religijność Polaków.” In Papież Jan Paweł II Święty. Watykan 27.04.2014, edited by Jan Malik, 85–105. Kraków: n.p., 2014.

Górska, Iwona. “Katalog miejsc pamięci powstania styczniowego w województwie podlaskim.” In Katalog miejsc pamięci powstania styczniowego w województwie podlaskim, edited by Iwona Górska. Białystok: Oddział Towarzystwa Opieki nad Zabytkami, 2013.

Grajewski, Adam. “Zwalczanie przestępczości przeciwko zabytkom sakralnym w Polsce.” In Własność intelektualna a dziedzictwo kulturowe, edited by Marlena Jakubowska, Paulina Gwoździewicz-Matan, and Piotr Stec, 425–431. Warszawa: Ius Publicum, 2020.

Gryz, Ryszard. “Między liberalizacją a dezintegracją. Stosunki państwo–Kościół w latach siedemdziesiątych.” In Stosunki państwo–Kościół w Polsce w latach 1944–2010. Studia i materiały, edited by Rafał Łatka, 73–92. Kraków: IPN, 2013.

Jemielity, Witold. “Krzyże przydrożne w guberni łomżyńskiej w latach 1867-1914.” Studia Teologiczne 7 (1989): 73–81.

Kalinowski, Zdzisław. Ukaz o tolerancji religijnej cara Mikołaja II z 17/30 kwietnia 1905 roku w zaborze rosyjskim. Accessed August 10, 2021. https://docplayer.pl/70807018-Ukaz-o-tolerancji-religijnej-cara-mikolaja-ii-z-17-30-kwietnia-1905-roku-1-w-zaborze-rosyjskim.html.

Karbownik, Krzysztof. “Ku czci króla i cara wyzwoliciela chłopów! Małe obiekty architektury sakralnej, a sprawa uwłaszczenia chłopów w Królestwie Polskim. Przyczynek do badań.” Zeszyty Suchedniowskie. Historia 5 (2020): 27–40. https://stowarzyszeniepodprad.pl/images/publikacje/Zeszyty_Suchedniowskie_Historia_2020-5.pdf.

Knapiński, Ryszard. “Ewangelizacyjna rola sztuki kościelnej w świetle instrukcji Papieskiej Komisji ds. Zachowania Dziedzictwa Historycznego i Kulturalnego Kościoła z dn. 15 października 1992 roku.” Archiwa Biblioteki i Muzea Kościelne 63 (1994): 109–116. https://doi.org/10.31743/abmk.8560. https://czasopisma.kul.pl/abmk/article/view/8560.

Kozaczyńska, Beata. “Kapliczki, figury i krzyże przydrożne elementem krajobrazu przyrodniczo-kulturowego południowo-zachodniego Podlasia.” In Przyroda a turystyka we wschodniej Polsce, edited by Marek Żabka and Ryszard Kowalski, 256–270. Siedlce: Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, 2007.

Krakowiak, Czesław, and Leszek Adamowicz, ed. Dokumenty duszpastersko-liturgiczne Episkopatu Polski (1966-1993). Wyd. 2. Lublin: Polihymnia, 1999.

Krakowiak, Czesław, ed. Dokumenty duszpastersko-liturgiczne Episkopatu Polski (1966-1993). Lublin: Lubelskie Wydawnictwo Archidiecezjalne, 1994.

Kubicki Paweł. Bojownicy kapłani za sprawę Kościoła i Ojczyzny w latach 1861-1915. Materjały z urzędowych świadectw władz rosyjskich, archiwów konsystorskich zakonnych i prywatnych. Part 1, Dawne Król. Polskie, vol. 3, Diecezje sandomierska, sejneńska, warszawska, emigracje kleru po r.1863, zakony, zestawienia i spisy. Sandomierz 1933. Accessed April 12, 2021, https://polona.pl/item/bojownicy-kaplani-za-sprawe-kosciola-i-ojczyzny-w-latach-1861-1915-materialy-z,ODA3MDUwMTU/13/#info:metadata.

Kuriański, Mieczysław. “Z historii krzyży kamiennych ze szczególnym uwzględnieniem krzyży pokutnych. Dolnośląskie paradygmaty.” Saeculum Christianum 16, no. 1 (2009): 76–80.

Leszczyński, Mariusz, ed. Biuletyn Kościelnych Dóbr Kultury, no. 1. Warszawa: Drukarnia Attyla, 2005.

Leszczyński, Mariusz. “Troska Papieskiej Komisji ds. Kościelnych Dóbr Kultury o zachowanie dziedzictwa kulturowego Kościoła.” Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne 86 (2006): 17–25.

Leszczyński, Mariusz. “Muzea kościelne według aktualnego prawodawstwa Kościoła katolickiego.” Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne 85 (2006): 103–118. https://doi.org/10.31743/abmk.10051.

Leszczyński, Mariusz. “Ochrona zabytków sztuki sakralnej w świetle aktualnego prawa Kościoła katolickiego.” Muzealnictwo 49 (2008): 79–88.

Lis, Wojciech. “Niedostatki w ochronie zabytków sztuki kościelnej w aspekcie kryminalistycznym.” Santander Art and Culture Law Review 1, no. 3 (2017): 53–64. https://doi.org/10.4467/2450050XSNR.17.004.7376.

Maj, Zbigniew. “Zabytki sakralne w prawie kościelnym i państwowym i ich wzajemne relacje.” In Konferencja Krajowa „Potrzeby Konserwatorskie Obiektów Sakralnych na przykładzie makroregionu łódzkiego – stan, zagrożenia i możliwości przeciwdziałania.” Łódź, 9–10 grudnia 2005 r., edited by Jan Perkowski and Bogusław Więcek, 91–95. Łódź: Wydawnictwo Bernard Cichosz, 2005.

Mącik, Hubert. “Ochrona zabytków w Lublinie – historia i teraźniejszość.” Rocznik Lubelski 43 (2017): 327–348.

Moś, Andrzej. “Źródła obowiązków kościelnych osób prawnych w zakresie ochrony kościelnych dóbr kultury.” In Własność intelektualna a dziedzictwo kulturowe, edited by Marlena Jakubowska, Paulina Gwoździewicz-Matan, and Piotr Stec, 531–544. Warszawa: Ius Publicum, 2020.

Myga-Piątek, Urszula. “Krajobrazy sakralne i religijne – próba umiejscowienia w typologii krajobrazów kulturowych.” Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego 17 (2012): 13–23. http:// www.cultural-landscape.us.edu.pl/images/seria/17/1.myga-piatek.pdf.

Pasierb, Janusz S. “Problematyka sztuki w postanowieniach soborów.” Znak 126, no. 12 (1964): 1460–1482.

Pasierb, Janusz S. “Kościół a sztuka po soborze trydenckim.” Więź 8 (1984): 35–49.

Pasierb, Janusz S. Ochrona zabytków sztuki kościelnej. Warszawa: Towarzystwo Opieki nad Zabytkami, 1995.

Paszkowski, Marek. Ochrona prawna i opieka nad zabytkami sakralnymi Kościoła Katolickiego w Polsce. Olsztyn: Kortowski Przegląd Prawniczy Monografie, 2018. http://uwm.edu.pl/kpp/files/numery_kpp/kpp_monografie_ochrona_prawna_i_opieka.pdf.

Riché, Pierre. “Od Grzegorza Wielkiego do Pepina Krótkiego (od VII do połowy VIII wieku).” In Historia chrześcijaństwa, vol. 4, Biskupi, mnisi i cesarze 610-1054, edited by Jean-Marie Mayer, Charles and Luce Pietri, and André Vauchez, 491–550. Warszawa: Wydawnictwo Krupski i S-ka, 1999.

Sarzyńska-Janczak, Renata. “Rozpoznania wartości kapliczek i figur przydrożnych w związku z planowanymi z urzędu postępowaniami administracyjnymi w sprawach wpisów do rejestru zabytków przyczynkiem do badań historii miejscowości i region”. Wiadomości Konserwatorskie Województwa Lubelskiego 18 (2016): 251–269.

Seweryn, Tadeusz. Kapliczki i krzyże przydrożne w Polsce. Warszawa: Instytut Wydawniczy PAX, 1958.

Stacpoole-Kenny, Louise M. “Francis de Sales. A Study of the Gentle Saint.” London: R. & T. Washbourne, 1909. Accessed September 6, 2021. https://archive.org/details/francisdesalesas00stacuoft/page/n5/mode/2up.

Stopniak, Franciszek. Kościół na Lubelszczyźnie i Podlasiu na przełomie XIX i XX wieku. Warszawa: Akademia Teologii Katolickiej, 1975.

Szot-Radziszewska, Elżbieta, and Joanna Z. Popławska. “Mental Mapping Method in Anthropological Studies on Cultural Landscape.” Studia Etnologiczne i Antropologiczne 19 (2019): 15–24. https://journals.us.edu.pl/index.php/SEIA/article/view/9657/7465.

Tazbir, Janusz. Arianie i katolicy. Warszawa: Wydawnictwo Książka i Wiedza, 1971.

Timmermann, Achim. “Highways to Heaven (and Hell): Wayside Crosses and the Making of Late Medieval Landscape.” In The Authority of the Word: Reflecting on Image and Text in Northern Europe, 1400–1700, edited by Celeste Brusati, Karl A.E. Enenkel, and Walter Melion, 385–441. Leiden–Boston: Brill, 2012.

Tóth, Attila, Axel Timpe, Richard Stiles, Doris Damyanovic, István Valánszki, Alena Salašová, Agata Cieszewska, and Elizabeth Brabec. “Small Sacral Christian Architecture in the Cultural Landscapes of Europe.” Acta Horticulturae et Regiotecturae 22, no. 1 (2019): 1–7. https://doi.org/10.2478/ahr-2019-0001.

Tworek, Stanisław. “Raków ośrodkiem radykalizmu ariańskiego 1569-1572.” In Raków. Ognisko arianizm, edited by Stanisław Cynarski, 51–79. Kraków: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1968.

Tymochowicz, Mariola. “Kultura materialna Lubelszczyzny w badaniach współczesnych kontynuatorów Oskara Kolberga.” Studia i Materiały Lubelskie 18 (2015): 231–245.

“Uchwała Synodu Krakowskiego o malarstwie sakralnym, 1621.” Trans. Grażyna Chilkiewicz. In Teoretycy, pisarze i artyści o sztuce 1500-1600, edited by Jan Białostocki, 428–432. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1985.

Urbonienė, Skaidre. “The Destruction of Religious Monuments in Lithuania in Soviet Times: Stories, Magic and Beliefs.” The Ritual Year 10: Magic in Rituals and Rituals in Magic, edited by Tatiana Minniyakhmetova and Kamila Velkoborská, 258–265. Innsbruck: ELM Scholarly Press, 2015. Accessed March 22, 2022. https://etalpykla.lituanistikadb.lt/object/LT-LDB-0001:J.04~2015~1597342126901/J.04~2015~1597342126901.pdf.

Wijaczka, Jacek. “Reformacja w miastach prywatnych w Koronie w XVI wieku.” Roczniki Dziejów Społecznych i Gospodarczych 77 (2016): 379–406.

Wilczewski, Waldemar F. Zwiastuny powszechnej radości – ruch budowy kościołów w diecezji wileńskiej w latach 1890-1914. Białystok: Regionalny Ośrodek Studiów i Ochrony Środowiska Kulturowego, 1995.

Wisła 16, no. 3 (July 1902). Accessed August 20, 2021. https://www.wbc.poznan.pl/dlibra/publication/134886/edition/147744/content.

Wojewódzki Program Opieki nad Zabytkami w województwie lubelskim na lata 2019-2022. Accessed 15 October 2021. https://www.lubelskie.pl/file/2019/07/WPOZ-2019-2022-poprawki-po-opinii-LWKZ-na-ZWL-2-26-06-2019-1.pdf.

Wołk, Agnieszka. “Sfera sacrum w przestrzeni miejskiej – kapliczki warszawskiej Pragi.” Uniwersyteckie Czasopismo Socjologiczne 13, no. 4 (2015): 57–71. http://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.element.desklight-71667fcf-1500-4b34-96a1-2d2def36f452.

Zahajkiewicz, Marek Tomasz. “Program i obchody Wielkiego Jubileuszu Odkupienia w 1933 roku.” Roczniki Teologiczno-Kanoniczne 23, no. 4 (1976): 45–53.

Zielińska, Katarzyna. “Program integracji społecznej w świetle uchwał Kościoła potrydenckiego.” Odrodzenie i Reformacja w Polsce 28 (1983): 93–110.

Zin, Wiktor. Opowieści o polskich kapliczkach. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1995.

Żaryn, Jan. Dzieje Kościoła katolickiego w Polsce (1944–1989). Warszawa: Wydawnictwo Neriton, 2003.

Published
2022-09-30
Section
Articles