From the Field Research in Szczytno District (On the Disintegration of the Mazurian Cultural Grup)

Keywords: Masuria, Germany, Pole, autochton, Masurian community, disintegration

Abstract

The article pertain to the researches a group of contemporary Mazurians in the discrict Szczytno. The community add up to the example of regional group, that is landscaped on the Prussian, Teuton, and Slavic areas- in conditions that are between these cultures. There is a very important, not surveyed problem with evaluation of perspective the further fates this group. Dominance of factors of the historical and civilizational nature caused that over the centuries Mazurian population gave in processes of acculturation, assimilation, adaptation and unification or even globalization. Media and implementation of IT solutions of the social life favor the globalization and the social individuals take patterns and behaviors.

References

Antoniewicz, Bożena, i in. Dziedzictwo Kulturowe Warmii-Mazur-Powiśla. Stan zachowania, potencjały i problemy, wyd. II. Olsztyn: Warmińsko-Mazurskie Biuro Planowania Przestrzennego, 2009.

Arbatowski, Robert, red. Mazurska gadkä. Słownik mowy mazurskiej. Masurische Sprache Wörterbuch. Szczytno: Lokalna Organizacja Turystyczna Powiatu Szczycieńskiego, 2019.

Bańko, Mirosław, red. Wielki słownik wyrazów obcych. Warszawa: PWN, 2008.

Chazbijewicz, Selim. „Globalizacja”. W Podstawowe kategorie polityki, red. Stefan Opara, Danuta Radziszewska-Szczepaniak, Arkadiusz Żukowski, 169-174. Olsztyn: Instytut Nauk Politycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2005.

Domagała, Bożena. Mniejszość Niemiecka na Warmii i Mazurach. Rodowód kulturowy, organizacja, tożsamość. Olsztyn: Ośrodek Badań Naukowych, 1996.

Domagała, Bożena, i Andrzej Sakson, red. Tożsamość kulturowa społeczeństwa Warmii i Mazur. Olsztyn: Ośrodek Badań Naukowych, 1998.

Jasiński, Grzegorz, Zbigniew Kudrzycki, i Andrzej Misiuk, red. Powiat szczycieński. Przeszłość – współczesność. Szczytno: Starostwo Powiatowe, 2006.

Juszczyk, Stanisław. Badania jakościowe w naukach społecznych. Szkice metodologiczne. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2013.

Kamińska-Szarej, Irena, red. Słownik wyrazów obcych. Wrocław: Europa, 2005.

Konecki, Krzysztof Tomasz. Studia z metodologii badań jakościowych. Teoria ugruntowana. Warszawa: PWN, 2000.

Kurasz, Irena. Mniejszość niemiecka na Dolnym Śląsku. Studium socjologiczne. Kraków: Nomos, 2015.

Mahler-Piątkowska, Justyna i in., red. Szlakiem rdzennych Mazurów – ocalić od zapomnienia. Szczytno: Lokalna Organizacja Turystyczna Powiatu Szczycieńskiego, 2014.

Mustakas, Clark. Fenologiczne metody badań. Tłum. Stanisław Zabielski. Białystok: Trans Humana, 2001.

Niesiołowski-Spano, Łukasz. Dziedzictwo Goliata. Filistyni i Hebrajczycy w czasach biblijnych. Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2012.

Nowak, Stefan. Metodologia badań socjologicznych. Warszawa: PWN,1970.

Nowicka, Ewa. „Akulturacja”. W Encyklopedia socjologii, t. 1, red. Władysław Kwaśniewicz, 17-20. Warszawa: Oficyna Naukowa, 1998.

Opara, Stefan, Danuta Radziszewska-Szczepaniak, i Arkadiusz Żukowski, red. Podstawowe kategorie polityki. Olsztyn: Instytut Nauk Politycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2005.

Paleczny, Tadeusz. Socjologia tożsamości. Kraków: Krakowska Szkoła Wyższa im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2008.

Romanowska, Teresa. „Tożsamość ludzi w zmieniającej się państwowości – studium przypadku”, Civitas et Lex” nr 3(2014): 93-106.

Sakson, Andrzej. Dziedzictwo Prus Wschodnich, Socjologiczne i historyczne studia o regionie. Dąbrówno: Retman, 2017.

Sakson, Andrzej. „Mazurskość nie podlega głębszej refleksji” rozm. Dariusz Jarosiński. Kresy nr 1/2(2005): 83-90.

Sakson, Andrzej. „Mazurzy – dylematy tożsamości”. W: Ślązacy, Kaszubi, Mazurzy i Warmiacy – między polskością a niemieckością, Andrzej Sakson red., 277-304. Poznań: Instytut Zachodni, 2008.

Sakson, Andrzej. Mazurzy – społeczność pograniczna. Poznań: Instytut Zachodni, 1990.

Sakson, Andrzej. red. Ślązacy, Kaszubi, Mazurzy i Warmiacy – między polskością a niemieckością. Poznań: Instytut Zachodni, 2008.

Strumińska-Kutra, Marta, i Izabela Koładkiewicz. „Studium przypadku”. W: Badania jakościowe, t. 2: Metody i narzędzia, red. D. Jemielniak, 1-40. Warszawa: PWN, 2012.

Sulima, Stefan. „Spotkanie ze Szczytnem”. W Prusiński Tadeusz, i Adam Sakson, A dąb rośnie. Warmia i Mazury w reportażu po 1945, 17-22. Warszawa-Dąbrówno: Retman, 2002.

Śliwka, Renata. Kobiety Warmii i Mazur o swojej tożsamości. Trudna przeszłość a codzienność. Olsztyn: Wydawnictwo Uczelniane Wyższej Szkoły Informatyki i Ekonomii TWP, 2008.

Zgółkowa, Halina, red. Praktyczny słownik współczesnej polszczyzny, t. 1. Poznań: Kurpisz, 1994.

Published
2022-03-30
Section
Articles