On Four Types of Argumentation For Classical Logic

Keywords: first-order thesis, maxim of minimum mutilation, universality of logic, logic of things, metalogic, W.v.O. Quine, J. Woleński, S. Kiczuk

Abstract

My goal of this article is to analyze the argumentation lines for the correctness of standard logic. I also formulate a few critical and comparative remarks. I focus on four the most coherent and complete argumentations which try to justify the distinguished position of classical logic. There are the following argumentations: Willard van O. Quine’s pragmatic-methodological argumentation, Jan Woleński’s philosophical-metalogical argumentation, Stanisław Kiczuk’s ontological-semantic argumentation, argumentation based on metalogic. In my opinion, the thesis concerning the correctness of classical logic is rationally justified by these argumentations. The problem remains whether the analyzed standard logic is the only proper logic.

References

Ajdukiewicz, Kazimierz. 1960. Zarys logiki [An outline of logic]. Warszawa: Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych.

Barwise, J[on]. 1985. “Model-Theoretic Logics: Background and Aims.” In Model-Theoretic Logics, edited by J[on] Barwise and S[alomon] Feferman, 3–23. Berlin: Springer Verlag.

Biłat, Andrzej. 2004. Ontologiczna interpretacja logiki. U podstaw ontologii logicznej [Ontological interpretation of logic. At the base of logical ontology]. Lublin: Wydawnictwo UMCS.

Grodziński, Eugeniusz. 1989. Filozoficzne podstawy logiki wielowartościowej [Philosophical foundations of many-valued logic]. Warszawa: PWN.

Jadacki, Jacek J. 1985. Spór o granice poznania. Prolegomena do epistemologii [A dispute on the limits of cognition]. Warszawa: PWN.

Kiczuk, Stanisław. 1984. Problematyka wartości poznawczej systemów logiki zmiany [Problems of the cognitive value of the systems of the logic of change]. Lublin: Redakcja Wydawnictw KUL.

Kiczuk, Stanisław. 1988a. “Język fizyki współczesnej i problem logiki mechaniki kwantowej w ujęciu Wernera Heisenberga [The language of contemporary physics and the problem of the logic of quantum mechanics according to Werner Heisenberg].” Roczniki Filozoficzne 36, fasc. 1: 57–75.

Kiczuk, Stanisław. 1988b. “Zagadnienie obowiązywalności klasycznego rachunku zdań [The problem of bindingness of the classical propositional logic].” Roczniki Filozoficzne 36, fasc. 1: 39–56.

Kiczuk, Stanisław. 2009. “Skąd logika czerpie swoją moc? [Where does logic draw its power from?].” In Gaudium in litteris. Księga Jubileuszowa ku czci Księdza Arcybiskupa Profesora Stanisława Wielgusa [Gaudium in litteris. The jubilee’s book deidcated to Archbishop Professor Stanisław Wielgus], edited by Stanisław Janeczek, Wanda Bajor, and Michał M. Maciołek, 643–653. Lublin: Wydawnictwo KUL.

Kiczuk, Stanisław. 2012. “O niektórych prawach logiki i zasadach ogólnej teorii bytu [On some laws of logic and the principles of the general theory of being].” Roczniki Filozoficzne 60, No. 2: 171–179.

Kraszewski. Zdzisław. 1967. “Logiki wielowartościowe a prawo sprzeczności i wyłączonego środka [Many-valued logics and the law of contradiction and excluded middle].” In Fragmenty Filozoficzne. Księga Pamiątkowa ku czci Profesora Tadeusza Kotarbińskiego w 80-tą rocznicę urodzin [Philosophical passages. The commemorative book dedicated to Professor Tadeusz Kotarbiński on the 80th birthday], edited by Tadeusz Czeżowski, 245–263. Warszawa: PWN.

Kwiatkowski, Tadeusz. 2006. “W sprawie pojęcia logiki klasycznej [On the concept of classical logic].” Roczniki Filozoficzne 54, No. 2: 87-118.

Makinson, David. 2005. Bridges from Classical to Nonmonotonic Logic. London: King’s College.

Mordarski, Ryszard. 2014. “J.M. Bocheńskiego koncepcja filozofii analitycznej [J.M. Bocheński’s concept of analytical philosophy]. In Poza logiką jest tylko absurd. Filozofia Józefa Marii Bocheńskiego OP [Beyond logic there is only absurdity], edited by Dariusz Łukasiewicz and Ryszard Mordarski, 309–330. Kraków: Fundacja „Dominikańskie Studium Filozofii i Teologii”.

Prior, Arthur N. 1996. “A Statement of Temporal Realism.” In Logic and Reality. Essays on the Legacy of Arthur Prior, edited by B. Jack Copeland, 45-46. Oxford: Clarendon Press, 1996.

Putnam, Hilary. Wiele twarzy realizmu i inne eseje [The many faces of realism and other essays]. Translated by Adam Grobler. Warszawa: PWN, 1998. Original edition: The many faces of realism. LaSalle, IL: Open Court, 1987.

Quine, Willard Van Orman. 1976. Three Grades of Modal Involvement. In idem. The Way of Paradox and Other Essays, 158–176. New York: Harvard University Press.

Quine, Willard Van Orman. 1986. Philosophy of logic. 2nd edition. Cambridge: Harvard University Press.

Quine, Willard Van Orman. 1992. Pursuit of truth. Cambridge: Harvard University Press.

Quine, Willard Van Orman. 1995. From Stimulus to ScienceCambridge: Harvard University Press.

Read, Stephen. 2006. Monism: the One True Logic. In A Logical Approach to Philosophy: Essays in Honour of Graham Solomon, edited by David Devidi and Tim Kenyon, 193–209. Dordrecht: Springer Verlag.

Sagüillo, José Miguel. 2001. “Quine on Logical Truth and Consequence.” Agora – Papeles de Filozofia 20: 139–156.

Sider, Theodore. 2011. Writing the Book of the World. Oxford: Clarendon Press.

Sobociński, Bolesław. 1956, “In Memoriam Jan Łukasiewicz.” Philosophical Studies (Dublin) 6: pp. 3–49.

Tharp, Leslie H. 1975. “Which Logic Is the Right Logic?” Synthese 31: 1–21.

Tkaczyk, Marcin. 2008. “Stanisława Kiczuka logika świata realnego [Stanisław Kiczuk’s logic of the real world].” Roczniki Filozoficzne 56, No. 1: 9–30.

Woleński, Jan. 1999a. “Logic from a Metalogical Point of View.” In Logic at Work. Essays Dedicated to the Memory of Helena Rasiowa, edited by Ewa Orłowska, pp. 25–35. Berlin: Springer Verlag.

Woleński, Jan. 1999b. Uniwersalność logiki. Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Filozofia 1. Częstochowa: Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie, .

Woleński, Jan. 2002. “Metalogical Properties, Being Logical and Being Formal.” Logic and Logical Philosophy 10: 211–221.

Woleński, Jan. 2004. “First-Order Logic: (Philosophical) Pro and Contra.” In First-Order Logic Revisited, edited by Vincent Hendricks, Fabian Neuhaus, Stig Andur Pedersen, Uwe Scheffler, and Heinrich Wansing, 369–398. Berlin: Logos Verlag.

Woleński, Jan. 2014. “Status twierdzeń metanaukowych [The status of metascientific theorems].” Przegląd Filozoficzny – Nowa Seria 23: 45–54.

Woleński, Jan. 2017. “Universality of logic.” Bulletin of the Section of Logic 46 (2017): 21–32.

Woleński, Jan. 2017b. “Świat logiki: ile wartości logicznych i jakie? [The world of logic: how many logical values and what kind?].” In idem. Logika i inne sprawy [Logic and other matters], 135–158. Kraków, Rzeszów: Copernicus Center Press.

Wójciki, Ryszard. 2003. Wykłady z logiki z elementami teorii wiedzy [Lectures on logic with elements of the theory of knowledge]. Warszawa: Wyd. Naukowe Scholar.

Wójtowicz, Krzysztof. 2003. Spór o istnienie w matematyce [A dispute on existence in mathematics]. Warszawa: Wyd. Naukowe Semper.

Żegleń, Urszula. 2001. “Filozofia z punktu widzenia Quine’a [Philosophy from the point of view of Quine].” Ruch Filozoficzny 58: 205–219.

Published
2021-01-04
Section
Articles