New York Ogniwo in the Years 1879-1881

Main Article Content

Daniel Kiper

Abstract

The article discusses the history of the Polish Ogniwo weekly published in New York in the years 1879-1881. The magazine was established during a major organisational transformation of the Polish diaspora in the United States. One of the most important initiatives of the then immigrant community in New York and beyond (including New Jersey) was to integrate the public of Polish origin in order to work toward the improvement of the financial and political position of Polish immigrants. This work was carried out by the Ogniwo weekly. Its editors tried to mobilise scattered economic immigrants to work towards building an ideologically aligned Polish-American community.

Article Details

Section
Articles

References

Groniowski K., Grzegorz Antoni Klupp – wydawca „Gazety Chicagoskiej”, [in:] Losy Polaków w XIX-XX wieku. Studia ofiarowane profesorowi Stefanowi Kieniewiczowi w osiemdziesiątą rocznicę Jego urodzin, eds. B. Grochulska, J. Skowronek, Warszawa: PWN 1987, pp. 535-548.
Groniowski K., Początki organizacji polonijnych w Stanach Zjednoczonych, “Kwartalnik Historyczny” 88 (1981), no. 3, pp. 669-689.
Ławrowski A., Reprezentacja polskiej grupy etnicznej w życiu politycznym Stanów Zjednoczonych, Warszawa: PWN 1979.
Kiper D., Geneza i kształt Związku Narodowego Polskiego w Ameryce Północnej w pierwszych latach istnienia, “Studia Polonijne” 39(2018), pp. 89-123.
Kiper D., „Przyjaciel Ludu” wobec prób zjednoczenia Polonii amerykańskiej w latach 1880-1881, “Studia Polonijne” 33(2012), pp. 79-90.
Kiper D., “Zgoda” i spór. Z dziejów polskiego pisma w Ameryce (1881-1907), Lublin: Wydawnictwo KUL 2019.
Nagiel H., Dziennikarstwo polskie w Ameryce i jego 30-letnie dzieje (referat przeznaczony na Wystawę Kościuszkowską 1894 r. we Lwowie), Chicago 1894.
Nałęcz W., Polacy w New Yorku, Toledo 1910.
Skrzypek J., Początki czasopiśmiennictwa polskiego w Stanach Zjednoczonych A.P., “Problemy Polonii Zagranicznej” 1(1960), pp. 155-186.
Waldo A., Sokolstwo przednia straż narodu. Dzieje idei i organizacji w Ameryce, vol. I, Pittsburgh 1953.
Waldo A., Zarys historii literatury polskiej w Ameryce. Szkic bibliograficzny, Chicago 1938.