The Influence of Polish Emigration in Western Europe in the Political Life of American Polonia at the Turn of the 1870s and 1880s

Main Article Content

Daniel Kiper

Abstract

The Polish diaspora in the United States of America in the nineteenth century changed over time. Mutual contacts between Polish emigration in Western Europe and Polish emigration in the US, also known as the American Polonia, were subject to change. Between the 1830s and 1860s, the relations of both emigrant groups were sporadic. Two factors influenced this state of affairs: their geographical distance and the small number of Polish political emigrants in the United States. This situation began to change in the late 1870s, when economic emigration began to develop, which caused a rapid increase in the Polish origin population in America.


During this period, representatives of the Polish emigration in Europe (mainly living in France and Switzerland) began to seek contacts with their counterparts on the other side of the ocean. They did this so effectively that it lead to several joint initiatives. One of them was the establishment of the Polish National Union. This article is an attempt to trace the fruits of cooperation between the European and American emigration at the turn of the 1870s and 1880s. It talks about the people and institutions that participated in these contacts, including the successes and failures of joint initiatives.

Article Details

Section
Articles

References

Biddiss M., Progress, prosperity, and positivism: cultural trends in mid-century, [w:] Themes in modern European history 1830-1890, ed. B. Waller, London–New York 1990, s. 190-212.
Brożek A., Polonia amerykańska 1854-1939, Warszawa: Interpress 1977.
Brożek A., Próby zjednoczenia Polonii amerykańskiej i ich ideologie, [w:] Polonia amerykańska. Przeszłość i współczesność, red. H. Kubiak, Wrocław: Ossolineum 1988, s. 149-175.
Brożek A., Świadomość polskiej grupy etnicznej w Stanach Zjednoczonych w latach 1854-1939, „Kwartalnik Historyczny” 84(1977), z. 2, s. 333-353.
Buchman A., Muzeum Polskie w Rapperswilu – dzieło emigracji postyczniowej, [w:] Emigracja postyczniowa 1863 roku, red. E. Niebelski, Lublin: Wydawnictwo KUL 2010, s. 195-204.
Bolesławita [J.I. Kraszewski], Z roku 1867. Rachunki, rok II, cz. 2, Poznań 1868.
Bolesławita [J.I. Kraszewski], Z roku 1868. Rachunki, Poznań 1869.
Borejsza J., Emigracja polska po powstaniu styczniowym, Warszawa 1866.
Ciołkoszowie L.A., Zarys dziejów socjalizmu polskiego, t. II, Londyn 1972.
Daszyk K.K., Strażnik romantycznej tradycji. Rzecz o Stefanie Buszczyńskim, Kraków: Historia Iagellonica 2001.
Deptuła Sz., Więzy Konopnickiej z Polonią amerykańską, Warszawa 1960.
Dunin-Wąsowicz K., Francuska opinia publiczna wobec sprawy polskiej i Polaków w latach 1885-1984, Wrocław: Ossolineum 1987.
Dynowska M., Buszczyński Stefan, [w:] Polski Słownik Biograficzny, t. III, Kraków 1937, s. 147-149.
Florkowska H., Struktura polskiej emigracji politycznej w Szwajcarii w latach sześćdziesiątych XIX wieku, Wrocław: Ossolineum 1976.
Florkowska-Frančić H., Agaton Giller i powstanie Związku Narodowego Polskiego w Stanach Zjednoczonych (1880), „Przegląd Polonijny” 1979, z. 1, s. 79-89.
Florkowska-Frančić H., Frančić M., Amerykańscy korespondenci Józefa Ignacego Kraszewskiego. Portret zbiorowy Polonii, cz. I/II, „Przegląd Polonijny” 1986, z. 1, s. 5-22, z. 2, s. 5-24.
Florkowska-Frančić H., Kontakty Zygmunta Miłkowskiego z Polonią amerykańską, „Studia Śląskie” 57(1998), s. 155-167.
Florkowska-Frančić H., Polacy w Szwajcarii po powstaniu styczniowym wobec kraju azylu, „Przegląd Polonijny” 1992, z. 3, s. 33-42.
Florkowska-Frančić H., Uroczystości rapperswilskie 1868-1918, „Rocznik Biblioteki Narodowej” 32(1996), s. 267- 280.
Frančić M., Julian Horain i jego korespondencja ze Stanów Zjednoczonych z lat 1871-1880, „Przegląd Polonijny” 1986, z. 4, s. 51-75.
Groniowski K., Początki organizacji polonijnych w Stanach Zjednoczonych, „Kwartalnik Historyczny” 88(1981), nr 3, s. 669-689.
Groniowski K., Polonia w Stanach Zjednoczonych u schyłku XIX w. Pozycja społeczna i postawy polityczne, „Przegląd Polonijny” 2(1976), nr 1, s. 5-20.
Groniowski K., Rapperswil jako ośrodek polityczny (1868-1887), „Annales UMCS”, Sectio F. Humaniora 1982, t. 37, s. 393-409.
Historia dyplomacji polskiej, t. III: 1795-1918, red. L. Bazylow [i in.], Warszawa: Wydawnictwo Inne 1982.
Historie Polski w XIX wieku, red. A. Nowak, t. IV, Warszawa: Biały Kruk 2015.
Klejn Z., Policja pruska wobec Polonii amerykańskiej, „Problemy Polonii Zagranicznej” 3(1963), s. 153-168.
Korwin-Milewski H., Siedemdziesiąt lat wspomnień (1855-1925), Poznań 1930.
Kostołowski E., Studia nad kwestią włościańską w latach 1846-1864 ze szczególnym uwzględnieniem literatury politycznej, Lwów 1938.
Kozłowski Cz., Zarys dziejów polskiego ruchu robotniczego do 1948 roku, Warszawa: Książka i Wiedza 1980.
Kozłowski E., Generał Józef Hauke-Bosak 1834-1871, Warszawa: MON 1973.
Kruszka W., Historia polska w Ameryce. Początek, wzrost i rozwój dziejowy osad polskich w Północnej Ameryce (w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie), t. IV, Milwaukee 1905.
Kubiak H., Rodowód narodu amerykańskiego, Kraków: Wydawnictwo Literackie 1975.
Leśniewski Cz., Gmina w Polsce odrodzonej według projektów Towarzystwa Demokratycznego Polskiego z lat 1840-41, [w:] Studia historyczne ku czci Stanisława Kutrzeby, t. II, Kraków 1938.
Mansfeld B., Rapperswil Władysława Platera, „Więź” 1972, nr 11, s. 130-136.
Micińska M., Inteligencja na rozdrożach 1864-1918, Warszawa: Neriton 2008.
Murzynowska K., Henryk Korwin-Kałussowski, (1806-1894), „Problemy Polonii Zagranicznej” 4(1964-65), s. 117-128.
Murzynowska K., Polska emigracja europejska w latach 1870-1923, [w:] Stan i potrzeby badań nad zbiorowościami polonijnymi, Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich 1976, s. 330-343.
Naimark N.M., The History of the „Proletariat”. The Emergence of Marxism in the Kingdom of Poland, 1870-1887, Boulder 1979.
Nowak J., Od narodu historycznego do wspólnoty etnicznej. Przemiany w polskiej refleksji nad narodem po 1864 roku, „Teksty Drugie” 6(2014), s. 369-390.
Osada S., Historia Związku Narodowego Polskiego, t. I, Chicago 1905.
Pastuszka S., Karol Lewakowski a Skarb Narodowy, „Roczniki Dziejów Ruchu Ludowego” 1973, nr 15, s. 184-209.
Pienkos D., P.N.A. Centennial History of the Polish National Alliance of the United States of North America, Boulder 1984.
Sobolewski M., Od drugiego Cesarstwa do Piątej Republiki. Z dziejów politycznych Francji 1870-1958, Warszawa: Wiedza Powszechna 1963, s. 122-123.
Stasik F., Polska emigracja zarobkowa w Stanach Zjednoczonych Ameryki 1865-1914, Warszawa: PWN 1985.
Stocka A., Stany Zjednoczone w świetle prasy warszawskiej z lat 1865-1877, Białystok 2013.
Śladkowski W., Emigracja polska we Francji 1871-1918, Lublin: Wydawnictwo Lubelskie 1980.
Tyrowicz M., Kałussowski Henryk, [w:] Polski Słownik Biograficzny, t. XI, Wrocław 1964-1965, s. 505-507.
Waldo A., Teofila Samolińska Matka Związku Narodowego Polskiego w Ameryce, Chicago 1980.
Wereszycki H., Koniec sojuszu trzech cesarzy, Warszawa: PWN 2010.
Wereszycki H., Międzynarodowe echa jubileuszu Kraszewskiego w 1879 roku, „Dzieje Najnowsze” 1974, z. 3, s. 3-20.
Wieniec pamiątkowy półwiekowej rocznicy powstania listopadowego obchodzonej 29 listopada 1880 r., red. A. Giller, Rapperswil 1881.
Witkowska A., Wielkie stulecie Polaków, Warszawa 1987.
Wojciechowska A., Protokół jako świadectwo komunikacji wspólnotowej w drugiej połowie XIX wieku. Studium genologiczne, Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego 2012.
Zdrada J., Zmierzch Czartoryskich, Warszawa: PWN 1969.