Norwid’s nerves of faith

Keywords: Cyprian Norwid, “Nerves”; faith, Vade-mecum, God, Christianity, society, truth, beauty, goodness

Abstract

The article offers an interpretation of Norwid’s poem “Nerves” from the volume Vade-mecum in the context of the correspondence between the poet and Joanna Kuczyńska. One important aspect of their exchange was his understanding of faith and Christianity in the cultural context. The key to this interpretation is Norwid’s ambition to revise religiousness and faith, or the urge to revive Christianity in the spirit of kalokagathia.

References

Buś M., Idee i formy. Studia i szkice o Norwidzie, Lublin 2014.

Cieślak S., Sylwetka duchowa Cypriana Norwida (1821-1883), Warszawa 2013.

Elias N., Przemiany obyczajów w cywilizacji Zachodu, tłum. T. Zabłudowski, Warszawa 1980.

Feliksiak E., Poezja i myśl. Studia o Norwidzie, Lublin 2001.

Fert J., Norwid poeta dialogu, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk–Łódź 1982.

Halkiewicz-Sojak G., Nawiązane ogniwo: studia o poezji Cypriana Norwida i jego kontekstach, Toruń 2010.

Inglot M., Wyobraźnia poetycka Norwida, Warszawa 1988.

Jaeger W., Wczesne chrześcijaństwo i grecka Paideia, przekł., red. i wprowadzenie K. Bielawski, Bydgoszcz 2002.

Łapiński Z., Norwid, Kraków 1971.

Norwid C., Vade-mecum, opracował J. Fert, Lublin 2004.

Owczarek B., „Nerwy” C. Norwida, w: Cypriana Norwida kształt prawdy i miłości. Analizy i interpretacje, pod red. S. Makowskiego, Warszawa 1986

Płachecki M., Nerwy 16/17, w: „Colloquia Litteraria” 2007: 1/2/2/3, s. 63-86.

Płachecki M., Wojny domowe. Szkice z antropologii słowa publicznego w dobie zaborów (1800-1880), Warszawa 2009.

Samsel K., Inwalida intencji. Studia o Norwidzie, Warszawa 2017.

Szymczak-Hoff J., Drukowane kodeksy obyczajowe na ziemiach polskich w XIX wieku (Studium źródłoznawcze), Rzeszów 1992.

Śliwiński M., Szkice o Norwidzie, Warszawa 1998.

Treugutt S., Mickiewicz – domowy i daleki, wstęp do: A. Mickiewicz, Wiersze, w: Dzieła, t. I, Wydanie Rocznicowe 1798-1998, tom oprac. Cz. Zgorzelski, Warszawa 1998.

Trznadel J., Czytanie Norwida. Próby, Warszawa 1978.

Wojtyło E., „Msza wieczna świata” w historiozoficznych lirykach Cypriana Norwida, w: „Acta Universitatis Vratislaviensis”, nr 985: Prace Literackie XXVII, Wrocław 1987.

Published
2022-09-13
Section
Interpretations