Equivalence and acceptability of Norwid’s works translated into english

Keywords: Cyprian Norwid, equivalence, acceptability, untranslatability, Polishness

Abstract

The article is a continuation and a revision of its author’s research on English translations of Norwid’s works. The questions which are put forward (who translates Norwid’s texts? Which texts? in what way? why?) are viewed from a translatological perspective. The author shows discrepancy between the method of translating Norwid’s works (which strive at full equivalence and loyalty) and their reception by the target audience. Acceptability depends on the full comprehensibility of translations by their readers who understand Polish connotations only to a limited extent as these border on untranslatability.

References

Bałuk-Ulewiczowa T., Beyond cognizance: fields of absolute untranslatability, w: Przekładając nieprzekładalne..., red. W. Kubiński, O. Kubińska i T.Z. Wolański, Gdańsk 2000, s. 173-182.

Booker M., To Poet Cyprian Kamil Norwid, „Modern Poetry in Translation” 2021, No. 2, s. 24-25.

Bukowski P., Heydel M., Współczesne teorie przekładu, Kraków 2009.

Brajerska-Mazur A., Bibliografia przekładów utworów Norwida na język angielski, „Studia Norwidiana” 17-18: 1999-2000, s. 385-393

Brajerska-Mazur A., Bibliografia przekładów utworów Norwida na język angielski II, „Studia Norwidiana” 24-25: 2007-2008, s. 387-391.

Brajerska-Mazur A., Lojalność tłumacza, „Roczniki Humanistyczne” LXVII: 2019, z. 6: „Etyczne Aspekty Komunikacji Językowej”, s. 29-48.

Brajerska-Mazur A., O angielskich tłumaczeniach utworów Norwida, Lublin 2002.

Brajerska-Mazur A., Polskość a europejskość Norwida w przekładzie na język angielski, w: Norwid — spotkania kultur, red. P. Chlebowski, Lublin 2015, s. 219-236.

Gömöri G., Norwid – poeta nowoczesny. Aktualność Norwida, w: Norwid żywy, red. W. Günther, Londyn 1962.

Górski K., Ad Leones. Próba analizy, w: tenże, Z historii i teorii literatury, seria druga, Warszawa 1964.

Heydel M., Zwrot kulturowy w badaniach nad przekładem, „Teksty Drugie” 2009, nr 6, s. 24-25.

Holloway-Smith W., Rabbits, „Modern Poetry in Translation” 2021, No. 2, s. 26-27.

Kielar B., Granice przekładalności, w: taż, Zarys translatoryki, Warszawa 2003, s. 119-125.

Norwid C., Vade-mecum, oprac. J. Fert, Lublin 2004.

Sawicki S., Z zagadnień semantyki poetyckiej Norwida, w: tegoż, Norwida walka z formą, Warszawa 1986.

Skubalanka T., Styl językowy Ad Leones!, w: taż, Mickiewicz. Słowacki. Norwid. Studia nad językiem i stylem, Lublin 1997.

Stróżewski W., Doskonałe – wypełnienie. O „Fortepianie Szopena” Cypriana Norwida, „Pamiętnik Literacki” 1979, z. 4, s. 43-72.

Szymańska I., Przekłady polemiczne w literaturze dziecięcej, „Rocznik Przekładoznawczy” 2014, nr 9, s. 193-208.

Translation/History/Culture: A Sourcebook, red. A. Lefevere, Londyn 1992.

Published
2022-09-13
Section
Articles