Myth and mythologizing in Norwid’s painting the Siberian.Reconnaissance

  • Paulina Abriszewska Nicolaus Copernicus University in Toruń, Poland
Keywords: Cyprian Norwid, O Juliuszu Słowackim, Anhelli, myth, Siberia, phenomenology of myth, Roland Barthes

Abstract

The article examines the myth of Siberia in Norwid’s lectures On Juliusz Słowacki and in the poem Siberias, which provides more context. Analysis employs three theoretical perspectives – Mircea Eliade’s phenomenology of myth, anthropological functionalism and Roland Barthes’s concept of myth – to demonstrate that similarly to his predecessors Norwid craved for a living myth and created a Siberian mythology he would regard as pragmatic and functional. Its goal was to organize the community and give shape to a nation deprived of statehood. This function was to be played by a Siberian mythology, which surpasses ethnocentrism by pointing to Christianity as the mythical core capable of uniting European culture. Interpretations of Słowacki’s Anhelli and Norwid’s poem Siberias reveal the metaphorical image of Siberia spilled all over the world. The actual geographical location, entangled in current political realities, is used by the poet as material for his mythical narrative, or a second-order semiological system, as Barthes defined myth.

References

Barthes R., Mitologie, przeł. A. Dziadek, wstęp K. Kłosiński, Warszawa 2000.

Burszta W., Joseph Campbell i potrzeba mitu, w: J. Campbell, Bohater o tysiącu twarzy, przeł. A. Jankowski, Kraków 2013.

Eliade M., Sacrum, mit, historia. Wybór esejów, wybór i wstęp M. Czerwiński, przeł. A. Tatarkiewicz, Warszawa 1970.

Eliade M., Obrazy i symbole. Szkice o symbolizmie magiczno-religijnym, przeł. M. i P. Rodakowie, Warszawa 1998.

Inglot M., Norwidowski pogrom arkadyjskiego mitu, w: tegoż, Drogami pielgrzyma. Studia i artykułu o twórczości „czwartego wieszcza”, Lublin 2007.

Kuźma E., Kategoria mitu w badaniach literackich w: „Pamiętnik Literacki” LXXVII: 1986, z. 4.

Kuźma E., Mit Orientu i kultury Zachodu w literaturze XIX i XX wieku, Szczecin 1998.

Schlegel F., Mowa o mitologii, w: Manifesty romantyzmu 1790-1830. Anglia, Niemcy, Francja, wybór i oprac. A. Kowalczykowa, Warszawa 1995.

Trojanowiczowa Z., Sybir romantyków, Poznań 1993.

Published
2022-09-13
Section
Articles